Kapitola 8
Doprava a náhrady cestovních nákladů

1.          Doprava

Dopravou se rozumí součást zdravotní péče, která je poskytována v nepřetržitém provozu pracovištěm zdravotnické záchranné služby (dále ZZS), dopravní zdravotní služby (dále DZS) nebo jinými subjekty, které splňují stanovené podmínky podle zvláštních předpisů.

1.1          Doprava zahrnuje

1.    místní převozy

2.    dálkové převozy

3.    převoz doprovodu pacienta

4.    infekční převozy

5.    jízdy vozidla ZZS

6.    převozy patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností

7.    leteckou přepravu

8.    převoz na pitvu a z pitvy

9.    dopravu zdravotnických pracovníků v návštěvní službě

10. dopravu lékařů v LSPP

11. dopravu transfúzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů k transplantaci, dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

1.1.1          Místní převoz

Místním převozem se rozumí převoz pacienta nejvýše do vzdálenosti stanovené smlouvou mezi zdravotní pojišťovnou a příslušnou DZS.

1.1.2          Dálkový převoz

Dálkovým převozem se rozumí převoz pacienta na vzdálenost větší než stanovený rozsah místních převozů.

1.1.3          Doprovod pacienta

Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná.

Doprovod pacienta je vykazován tak, že je připočten počet kilometrů ujetých s doprovodem k počtu kilometrů ujetých s pacientem a je vykazován té zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn.

Jako doprovod pacienta je vykazována pouze cesta s pacientem, cesta doprovodu bez pacienta (návrat) není hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění.

1.1.4          Infekční převoz

Infekčním převozem se rozumí převoz pacienta prováděný za zvláštního režimu podle hygienických předpisů.

Infekční převoz je vykazován výkony místního nebo dálkového převozu.

1.1.5          Jízda vozidla ZZS

Jízdou vozidla ZZS se rozumí doprava týmu k pacientovi a případný převoz pacienta za podmínek speciální nebo neodkladné zdravotní péče.

Jízda vozidla ZZS je hrazena z  veřejného zdravotního pojištění.

1.1.6          Letecká přeprava

Letecká přeprava pacientů se provádí ve výjimečných případech na základě povolení revizního lékaře.

1.1.7          Převoz na pitvu a z pitvy

Převoz na pitvu a z pitvy se vykazuje výkonem dopravy s pevnou sazbou na jeden ujetý kilometr. Jízda nevytíženého vozidla bez zemřelého se nevykazuje.

1.2          V sazbě za jeden km je zahrnuto:

1.    příjem požadavku

2.    zpracování a třídění informací

3.    zadání realizace posádce vozidla

4.    jízda k pacientovi (v místním a dálkovém převozu) a k zemřelému v převozu na pitvu a z pitvy

5.    odborné naložení pacienta a jeho převoz do zdravotnického zařízení (popřípadě do místa určení)

6.    odborný dohled a nezbytná péče v průběhu převozu

7.    průběžná komunikace s dispečinkem

8.    předání pacienta ve zdravotnickém zařízení (popřípadě v místě bydliště nebo v místě určení)

9.    návrat na stanoviště (v místním a dálkovém převozu a z převozu na pitvu a z pitvy)

10. ošetření a příprava vozidla.

2.          Tarifní podmínky

Výkony dopravy zahrnují přímé i nepřímé (režijní) účelné náklady na provoz vozidel v daných režimech převozů na jednoho pacienta.

Ve vozidle dopravní zdravotní služby lze přepravovat současně nejvíce čtyři pacienty.

2.1          Místní převoz

V místním režimu jízdy vykáže zařízení DZS skutečný počet kilometrů ujetých s každým konkrétním pacientem, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

Na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze dohodnout i jiný způsob úhrady než za ujeté kilometry. V takovém případě lze převoz hradit sjednanou paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se vychází ze stanovených sazeb za 1 km, průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě a vytížení sanitních vozů v místní dopravě.

2.2          Dálkový převoz

V dálkovém režimu jízdy vykáže zařízení DZS skutečný počet kilometrů ujetý s konkrétním pacientem, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

2.3          Jízda vozidla ZZS

V režimu jízdy vozidla ZZS a v případě převozu speciální sanitkou pro novorozence vykáže zařízení všechny ujeté kilometry v souvislosti se zásahem u pacienta, včetně jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla přerušena cestou k dalšímu zásahu.

Kromě úhrady za ujeté kilometry může být jízda vozidla ZZS hrazena rovněž paušálem na jeden výjezd. Tento paušál se určí výpočtem vycházejícím ze stanovených sazeb za 1 km jízdy vozidla ZZS a průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě.

Ve výkonech jízdy vozidla ZZS za 1 km (případně za jeden výjezd vozidla ZZS) nejsou zahrnuty zdravotní výkony lékaře, ani výkony ostatních odborných zdravotnických pracovníků, které jsou vykazovány samostatně.

Plánovaný převoz pacienta vozidlem ZZS, pokud nejde o nebezpečí z prodlení, povoluje předem revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny na žádost indikujícího lékaře.

2.4          Přistavení vozidla a jízda zpět na stanoviště

Ve všech případech mimo místní převoz, dálkový převoz a převoz na pitvu a z pitvy vykáže zařízení všechny ujeté kilometry, včetně přistavení vozidla a jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla jízda přerušena cestou k dalšímu převozu.

Místo a čas zahájení a ukončení výkonu musí být vždy uvedeno v příslušné dokumentaci.

3.          Zvláštní tarifní podmínky

Zdravotní pojišťovny v rámci smluv se zdravotnickým zařízením dohodnou:

a)   rozsah místního převozu

b)   konkrétní výši přepravního paušálu

Zdravotní pojišťovna může na návrh přednosty okresního úřadu zvýšit výši úhrady za výkony:

1.    místní převoz pacienta

2.    dálkový převoz pacienta

až o 50%. Důvodem k tomuto zvýšení jsou demograficko-geografické charakteristiky území znemožňující potřebné vytěžování vozidel DZS.

4.          Náhrady cestovních nákladů pojištěncům v souvislosti s poskytováním hrazené zdravotní péče

Doprava pacienta soukromým vozidlem je hrazena podle příslušného výkonu dopravy ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je oprávněno poskytnout zdravotní péči potřebného typu. Účtuje se pouze skutečný počet kilometrů ujetých s konkrétním pacientem, nikoli cesta vozidla bez pacienta.

Úhrada je provedena pojištěnci pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální dopravy.

5.          Náhrady cestovních nákladů zdravotnickým pracovníkům v jejich návštěvní službě

Cestovní náklady při návštěvní službě zdravotnických pracovníků jsou hrazeny podle příslušného výkonu dopravy zdravotnickému zařízení, které zdravotní péči v návštěvní službě poskytlo.

Zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení mohou ve smlouvě dohodnout paušální náhrady cestovních nákladů zdravotnických pracovníků v návštěvní službě. Paušální náhrady mohou být dohodnuty na časové období nebo na navštíveného pojištěnce.

Maximální vzdálenost, do které hradí zdravotní pojišťovna cestovní náklady zdravotnickým pracovníkům, je dohodnuta ve smlouvě mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou s přihlédnutím k místním podmínkám a typu poskytované péče.

6.          Jiné formy dopravy

Jiné formy dopravy nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění.

7.           Výkony dopravy

číslo výkonu

Název výkonu

Popis výkonu

 

body/1 km

10

Doprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě

8,00

12

Doprava lékaře v LSPP

12,07

20

Doprava pacienta soukromým vozidlem

4,50

30

Místní převoz pacienta

Výkon se vykazuje pouze na základě příkazu k převozu, který vydal registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař

13,28

40

Dálkový převoz pacienta

Výkon se vykazuje pouze na základě příkazu k převozu, který vydal registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař

14,55

50

Převoz na pitvu a z pitvy

14,31

60

Doprava transfúzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů k transplantaci, doprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu

17,37

70

Jízda vozidla ZZS

30,72

72

Převoz speciální sanitkou pro novorozence

Převoz nedonošeného nebo patologického novorozence do nejbližšího specializovaného zdravotnického zařízení

30,72

74

Doprava lékaře RLP v setkávacím systému

18,45