80008 0" BGCOLOR="#FFFFFF">

Kapitola 4
Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

 1. 014 - stomatologie
 2. Při návštěvě, která byla plánována v rámci předchozího klinického vyšetření nelze vykázat další výkon klinického vyšetření.

  1. Kombinace výkonů

  Výkony

  číslo

  název

   

  04010

  Vstupní komplexní vyšetření

   

  04060

  Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku do 6 let

   

  04061

  Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 6 do 12 let

   

  04062

  Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 12 do 18 let

   

  nelze vykazovat současně.

  Výkony

  číslo

  název

   

  04640

  Chirurgické vybavení zubu nekomplikované

   

  04650

  Chirurgické vybavení zubu komplikované

   

  04710

  Sutura extrakční rány - na zub

   

  04720

  Stavění postextrakčního krvácení

   

  nelze vykazovat současně při provedení na stejném zubu.

 3. 015 - čelistní ortopedie
  1. Kombinace výkonů

  Výkony

  číslo

  název

   

  05611

  Sejmutí a navázání oblouku

   

  05619

  Sejmutí pevného aparátu a zařízení - na zub

   

  05711

  Zábrus zubu z ortodontických důvodů - na zub

   

  nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

  Výkony

  číslo

  název

   

  05021

  Ortodontická kontrola I. typ

   

  05029

  Ortodontická kontrola II. typ

   

  lze vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

 4. 101 - interna
 5. Výkony výživy

  číslo

  název

   

  11501

  Enterální výživa

   

  11502

  Pitná a žaludeční definovaná výživa

   

  11503

  Speciální enterální výživa (oligopeptidická)

   

  11504

  Doplňková parenterální výživa

   

  11505

  Speciální parenterální výživa

   

  11506

  Plnohodnotná parenterální výživa

   

  nelze v jednom dni vykazovat současně, lze vykázat nejvýše jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

 6. 102 - angiologie
 7. Výkon

  číslo

  název

   

  12220

  Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na jedné končetině)

   

  nelze vykazovat současně s výkonem

  číslo

  název

   

  09141

  UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení

   

  89515

  UZ duplexní vyšetření pouze jedné cévy, morfolog. a Dopplerovské

   

  89517

  UZ duplex. vyšetření dvou a více cév, morfolog. a Dopplerovské

   

  Výkony pletysmografické nelze vykazovat současně.

 8. 104 - endokrinologie
  1. Dynamické testy

Všechny dynamické testy v endokrinologii se vykazují výkonem

číslo

název

 

14110

Dynamické testy v endokrinologii

 

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat u jednoho pacienta nejvýše dvakrát za jeden den.

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat pro každý test pouze jednou za jedno čtvrtletí.

Výkonem dynamické testy v endokrinologii se vykazují:

 1. test s clonidinem
 2. test s cholinergikem
 3. synactenový test
 4. adiuretinový test
 5. clonidinový supresní test
 6. glukagonový test
 7. test s růstovým hormonem
 8. test s infúzí hypertonického roztoku soli
 9. test s inzulínovou provokací
 10. i. v. glukózový toleranční test
 11. pentagastrinová stimulace kalcitoninu
 12. argininový test
 13. dexamethazonový test
 1. 105 - gastroenterologie
  1. Zátěžový test v gastroenterologii

Všechny zátěžové testy v gastroenterologii se vykazují výkonem

číslo

název

 

15130

Zátěžový test v gastroenterologii

 

Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkonem. Testovací látky lze vykázat jako ZUM.

kon zátěžový test v gastroenterologii je možno vykázat pouze jeden v jednom dni.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno pro jeden test opakovat nejvíce jedenkrát za čtvrtletí.

Výkonem zátěžový test v gastroenterologii se vykazují:

 1. vyšetření žaludečního chemismu
 2. pankreozymin - sekretinový test
 3. paba test
 4. xylosový test
 5. test s vitaminem A
 6. tolbudamidový test
 1. 107 - kardiologie
  1. Kombinace výkonů

  Výkony

  číslo

  název

   

  17299

  Levostranná katetrizace srdeční

   

  17303

  Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál

   

  17300

  Pravostranná katetrizace srdeční na katetrizačním sále

   

  17302

  Oboustranná katetrizace srdeční

   

  nelze vykazovat současně.

  Výkon

  číslo

  název

   

  17127

  Endomyokardiální biopsie transvaskulární

   

  je možné kombinovat se všemi výkony katetrizace srdce.

  Výkony

  číslo

  název

   

  17320

  Akutní test parenterálních farmak stimulací síní a nebo komor při již zavedené elektrodě (při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace)

   

  17231

  Endokardiální mapování akcesorní dráhy nebo arytmogenního fokusu

   

  mohou být vykázány pouze s výkony

  číslo

  název

   

  17123

  Elektrogram Hissova svazku, vzestupná stimulace síní a komor, s hodnocením ante- a retrográdního vedení a zotavovací doby sinusového uzlu

   

  nebo

  číslo

  název

   

  17234

  Programovaná stimulace síní a/nebo komor, testování elektrické stability myokardu (Přičítá se výkon Elektrogram Hissova svazku - číslo 17123 )

   

  Výkon

  číslo

  název

   

  17244

  24 hodinové telemetrické sledování mimo JIP

   

  17303

  Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál

   

  17250

  Zavedení ezofageální elektrody, včetně registrace EKG

   

  17252

  Transezofageální stimulační EKG test

   

  nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

  Výkon

  číslo

  název

   

  17115

  Koronární aterectomie, včetně rotační

   

  nelze vykazovat současně s výkony angiografie.

 2. 108 - nefrologie
 3. Výkon

  číslo

  název

   

  18512

  Kontinuální peritoneální dialýza za hospitalizace

   

  nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

  Výkony

  číslo

  název

   

  18521

  Akutní hemodialýza

   

  18522

  Chronická hemodialýza

   

  18530

  Hemofiltrace

   

  18550

  Hemodiafiltrace

   

  18511

  Akutní peritoneální dialýza

   

  18512

  Kontinuální peritoneální dialýza za hospitalizace

   

  nelze vykazovat současně v jednom dni u jednoho pacienta.

 4. 109 - revmatologie
 5. V případě pulzní léčby kortikoidy za hospitalizace lze odůvodněně podané kortikoidy vykázat jako ZULP k výkonu ošetřovacího dne. Za pulzní léčbu kortikoidy je pro tyto účely pokládána léčba dávkami přesahujícími ekvivalent 500 mg Hydrocortisonu na den a 1,7 m2 tělesného povrchu.

 6. 205 - TRN
 7. Výkon

  číslo

  název

   

  25213

  Spirometrie (obvykle metodou průtok - objem)

   

  nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

  Vyšetření výdechové rychlosti peakflowmetrem je součástí klinického vyšetření.

  1. Bronchoskopie
  2. Bronchoskopické diagnostické a terapeutické úkony lze vykázat především výkony

   číslo

   název

    

   25111

   Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace

    

   25113

   Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace

    

   K výše uvedeným výkonům bronchoskopie lze dále dle skutečně provedeného zákroku vykázat další výkony:

   číslo

   název

    

   25115

   Odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest

    

   25117

   Cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčková biopsie

    

   25119

   Bronchoalveolární laváž

    

   25121

   Endobronchiální excize

    

   25122

   Perbronchiální punkce

    

   25118

   Transbronchiální plicní biopsie

    

   25123

   Instilace léčebných a diagnostických přípravků do dolních dýchacích cest

    

   25125

   Endobronchiální laserový výkon

    

   25127

   Použití kryoterapie při bronchoskopii

    

   76111

   Zavedení afterloadingových sond nebo balónkových sond nebo cévek k provedení bronchografie

    

   25131

   Aplikace endobronchiální protézy

    

   Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, byl-li naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další výkony (stejné nebo jiné) z výkonů uvedených v předchozím odstavci lze dále přičíst, pokud celkový čas zákroku dosáhl součtu časů základního a všech přičítaných. Výkony lze tedy vykázat pouze tehdy, byl-li úplně naplněn jejich čas.

   Pokud z důvodů nenaplnění času nelze výkon vykázat, i když byl skutečně proveden, lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat skutečně spotřebovaný ZUM nebo ZULP uvedený u příslušného výkonu.

  3. Spirometrie

  Orientační spirometrie může být vykázána pouze tehdy, byla-li provedena lékařem (byl naplněn obsah výkonu), zápis v dokumentaci je nutný.

  Ostatní výkony funkčních vyšetření v autorské odbornosti TRN mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího odpovídající konziliární vyšetření.

 8. 301 - pediatrie
 9. Výkon

  číslo

  název

   

  31050

  Nutná spolupráce pediatra při náročných RTG nebo jiných vyšetřeních

   

  lze vykazovat pouze v době ústavní pohotovostní služby.

 10. 302 - dětská kardiologie
 11. Podmínkou pro vykázání výkonu

  číslo

  název

   

  32610

  Katetrizace srdce u dítěte do 1 roku

   

  32620

  Katetrizace srdce u dítěte do 6 let

   

  je vybavení pracoviště dvouprojekčním RTG přístrojem. Tyto výkony nelze vykazovat současně.

 12. 304 - neonatologie
 13. Vyšetření novorozence po porodu se vykazuje výkonem

  číslo

  název

   

  31022

  Cíleně zaměřené vyšetření pediatrem 2

   

  31012

  Cílené zaměřené vyšetření pediatrem 1

   

  autorské odbornosti 301.

  Vyšetření novorozence při propuštění se vykazuje výkonem

  číslo

  název

   

  31021

  Komplexní vyšetření pediatrem 2

   

  31011

  Komplexní vyšetření pediatrem1

   

  autorské odbornosti 301.

  Výkon

  číslo

  název

   

  34310

  Katetrizace umbilikální tepny nebo žíly

   

  nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

   

 14. 309 - sexuologie
  1. Vyšetření plodnosti
  2. Vyšetření plodnosti se vykazuje výkonem

   číslo

   název

    

   39022

   Cílené vyšetření sexuologem

    

  3. Kombinace s výkony psychoterapie

  S výkony klinických vyšetření nelze vykázat výkony psychoterapie.

  Výkony

  číslo

  název

   

  39111

  Falometrie, vulvometrie

   

  39113

  Nativní spermiogram

   

  nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

 15. 402 - klinická onkologie
 16. Ve výkonech autorské odbornosti klinická onkologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

 17. 403 - radioterapie
 18. Ve výkonech autorské odbornosti radioterapie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

  1. Kombinace výkonů
  2. Výkony autorské odbornosti 403 - radioterapie nelze v jednom dni u jednoho pacienta vykazovat současně.

  3. Plánování radioterapie.
  4. Výkony plánování radioterapie nelze vykazovat současně v jednom cyklu léčby.

   Jedná se o výkony:

   číslo

   název

    

   43113

   Plánování RTG terapie nebo Cs137

    

   43217

   Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem

    

   43219

   Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem s použitím TPS

    

   43423

   Plánování brachyterapie

    

   43425

   Plánování brachyterapie s použitím TPS

    

  5. Kombinace výkonů s OD resuscitační a intenzívní péče

  Spolu s výkony brachyterapie nelze vykazovat OD intenzívní a resuscitační péče.

  Jedná se o výkony:

  číslo

  název

   

  43421

  Brachyterapie intrakavitární

   

  43419

  Brachyterapie intrakavitární s automatickým afterloadingem

   

  43417

  Brachyterapie intersticiální manuální

   

  43411

  Brachyterapie povrchová

   

  43415

  Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem

   

 19. 404 - dermatovenerologie
 20. Výkon

  číslo

  název

   

  44007

  Venerologické epidemiologicko-psychologické šetření a depistáž sexuálně přenosných chorob

   

  lze vykázat pouze při nově zjištěném onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

 21. 407 - nukleární medicína
 22. Výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína nelze vykazovat současně s výkony jakékoli aplikace, ani s výkonem minimální kontakt.

  Výkony

  číslo

  název

   

  47021

  Komplexní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně

   

  47022

  Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicíně

   

  47023

  Kontrolní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně

   

  nelze vykazovat současně s jinými výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína.

  Výkony

  číslo

  název

   

  47125

  Kardioangiografie First Pass

   

  47133

  Radionuklidová ventrikulografie klidová

   

  lze vykázat dvakrát v jednom dni na jednoho pacienta pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Výkon nelze vykazovat současně s výkony kvantifikace dynamického, resp. tomografického vyšetření.

  K výkonu

  číslo

  název

   

  47129

  Perfuzní scintigrafie myokardu v klidu

   

  lze při opakování klidového vyšetření v jednom kalendářním dni vykázat ZULP pouze jednou.

 23. 501 - chirurgie
  1. Peroperační použití sonografu
  2. Peroperační použití sonografu chirurgem se vykazuje stejnojmenným výkonem. Výkon nelze v jednom dni u jednoho pacienta opakovat.

  3. Exenterace pánevních orgánů
  4. Výkonem

   číslo

   název

    

   51810

   Exenterace pánevních orgánů

    

   se vykazuje přední, zadní i totální exenterace.

  5. Laparoskopie a thorakoskopie

Laparoskopické a thorakoskopické diagnostické a terapeutické výkony v chirurgii, v hrudní chirurgii a v gynekologii se vykazují výkonem

číslo

název

 

51711

Výkon laparoskopický a thorakoskopický

 

Tento výkon nelze kombinovat s výkonem

číslo

název

 

51713

Diagnostická videolaparoskopie a videothorakoskopie

 

 

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711 ) lze vykázat jednou v následujících případech:

 1. lená punkce orgánu nebo ložiska
 2. cílený odběr biopsie
 3. laváž a odsátí dutiny peritoneální
 4. lýze adhezí přes 10 cm2
 5. lepení orgánu
 6. cholangiografie
 7. subfasciální ligace žilních spojek
 8. jejunostomie
 9. endosonografie
 10. koagulace v malé pánvi
 11. odstranění endometriózy prvního a druhého stupně
 12. sterilizace
 13. punkce oocytu
 14. přenos gamet nebo embryí do vejcovodu

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711 ) lze v jeden den vykázat nejvíce dvakrát v případech:

 1. výkon na lymfatickém systému
 2. appendektomie
 3. hernioplastika jednostranná primární
 4. esofagokardiomyotomie
 5. revize žlučových cest
 6. destrukce nádoru nebo metastáz
 7. resekce Meckelova divertiklu
 8. lokální excize z jater
 9. bederní sympatektomie
 10. choledocholithotomie
 11. resekce ovaria
 12. enukleace jednoduché cysty
 13. salpingotomie lineární
 14. salpingektomie
 15. ovarektomie
 16. adnexektomie
 17. salpingo (fimbrio) ovariolýza
 18. myomektomie do 5 cm subserózní, pedunkulovaný myom do 5 cm
 19. sutura dělohy po iatrogenní perforaci
 20. extrakce cizího tělesa z dutiny břišní
 21. transsekce sakrouterinních vazů
 22. ventrosuspense dle Gilliam-Schautaovariopexe, ovariální dekapsulace (drilling)
 23. drenáž abscesu
 24. adheziolýza prvního stupně

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711 ) lze v jeden den vykázat nejvíce třikrát v případech:

 1. cholecystektomie prostá
 2. appendektomie při peritonitidě
 3. revize při peritonitidě nejasného původu nebo při traumatu
 4. sutura perforovaného vředu gastroduodena
 5. kolostomie
 6. antirefluxní plastika
 7. hernioplastika recidivující kýly
 8. lymfadenektomie pánevní
 9. trunkální vagotomie
 10. transrektální endoskopická operace
 11. evakuace hematomu nebo empyemu plic
 12. sympatektomie jednostranná hrudní
 13. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
 14. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
 15. neostomie a fimbrioplastika
 16. plikace oblých vazů helikoidním stehem - ventrosuspense
 17. obliterace Douglasova prostoru dle Moschowitze
 18. odstranění endometriózy třetího stupně, ovariální endometriomata
 19. adheziolýza druhého stupně
 20. laparoskopická operace varikokély

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711 ) lze v jeden den vykázat nejvíce čtyřikrát v případech:

 1. hernioplastika oboustranná primární
 2. sutura střeva jako samostatný výkon
 3. revize při akutní pankreatitidě a drenáž abscesu
 4. lymfadenektomie paraaortální
 5. klínovitá resekce plic
 6. enukleace tumoru plic
 7. pleurektomie abraze
 8. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
 9. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
 10. adheziolýza třetího stupně
 11. resekce pánevního abscesu
 12. závěsná operace pro inkontinenci
 13. myomektomie nad 5 centimetrů subserozní a intramurální
 14. laparoskopická operace retinovaného varlete - pouze po schválení revizním lékařem

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711 ) lze v jeden den vykázat nejvíce pětkrát v případech:

 1. anastomosa na trávícím traktu jako samostatný výkon
 2. fundoplikace
 3. bandáž žaludku
 4. supraselektivní vagotomie
 5. gastroenterocystoanastomóza podle Jurasze
 6. adrenalektomie
 7. resekce tenkého střeva
 8. totální laparoskopická hysterektomie (TLH)
 9. extenzivní adheziolýza čtvrtého stupně
 10. mikrochirurgická reanastomosa tuby
 11. mikrochirurgická neostomie nebo fimbriolýza
 12. disekce ureteru

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711 ) lze v jeden den vykázat nejvíce šestkrát v případech:

 1. resekce tlustého střeva
 2. ezofagokardiomyotomie s fundoplikací
 3. nefrektomie
 4. odstranění tumoru mediastina
 5. dekortikace plíce
 6. pneumonektomie
 7. lobektomie plic
 8. bilobektomie plic
 9. pánevní lymfadenektomie
 10. závěsná operace pro vaginální prolaps
 11. závěsná operace síťkou pro prolaps dělohy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711 ) lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech:

 1. resekce žaludku BI
 2. resekce jater
 3. paraaortální lymfadenektomie
 4. laparoskopická operace neovaginy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711 ) lze v jeden den vykázat nejvíce osmkrát v případech:

 1. resekce žaludku BII
 2. nízká přední resekce rekta
 3. splenektomie
 4. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie nebo totální laparoskopická hysterektomie a pánevní lymfadenektomie
 5. laparoskopicky asistovaná radikální vaginální hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711 ) lze v jeden den vykázat nejvíce devětkrát v případech:

 1. totální gastrektomie
 2. radikální hysterektomie typu Wertheim a pánevní lymfadenektomie
 3. laparoskopická lymfadenektomie radikální paraaortální a parakavální

Pokud je Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711 ) vykazován opakovaně, je nutno dbát obecného pravidla: výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden v celém rozsahu, tedy i v celém čase. Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711 ) lze vykázat podruhé teprve tehdy, byl-li naplněn požadavek dvojnásobku času.

Pokud je proveden takový laparoskopický diagnostický nebo terapeutický výkon v chirurgii, který není ve výše uvedeném seznamu, vykáže pracoviště Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711 ) v počtu odpovídajícím reálnému odůvodněnému trvání provedeného výkonu.

Čas zahájení i čas ukončení výkonu Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711 ) je nezbytnou součástí zdravotní dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

Výkon

číslo

název

 

51611

Peroperační použití sonografu chirurgem

 

nelze vykazovat současně s jiným výkonem sonografického vyšetření.

 1. 504 - cévní chirurgie
 2. K výkonům cévní chirurgie lze vykazovat jako ZULP Protamin a Heparin.

 3. 505 kardiochirurgie
 4. K výkonům kardiochirurgie lze vykazovat jako ZULP Protamin a Heparin.

  1. Sternotomie, thorakotomie

  Výkon

  číslo

  název

   

  55250

  Sternotomie, thorakotomie

   

  nelze vykazovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Tento výkon je do ostatních operačních výkonů na hrudníku zahrnut.

 5. 506 - neurochirurgie
  1. Prodloužení operace
  2. Prodlouženou dobu operačního výkonu lze v neurochirurgii vykázat výkonem

   číslo

   název

    

   56178

   Prodloužení výkonu kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu

    

   Tento výkon lze vykázat tehdy, pokud doba operace překročila čas výkonu alespoň o 30 minut. Výkon lze vykázat opakovaně pouze tehdy, pokud doba prováděné operace překročila čas výkonu operace o 240 minut, tedy za každý dokončený čas výkonu.

  3. Kranioplastika

  Výkon

  číslo

  název

   

  56135

  Kranioplastika akrylátová, plexisklová, kovová, nebo kostní ploténkou

   

  nelze vykazovat spolu s jiným nitrolebním operačním výkonem. Pokud je v rámci takového výkonu kranioplastika provedena, lze vykázat pouze odpovídající ZUM.

  ZUM k operačním výkonům lze vykazovat pouze ve skutečně spotřebovaném množství, nikoli v násobcích při násobcích výkonů.

  Výkon

  číslo

  název

   

  56113

  Intrakraniální durální rekonstrukce

   

  nelze vykazovat současně s jinými nitrolebními operačními výkony.

 6. 601 - plastická chirurgie
 7. Ošetření a převaz a speciální výkony.

  Výkony autorské odbornosti 601 bez omezení místem lze vykazovat pouze při provedení na operačním sálku.

  Výkon

  číslo

  název

   

  61447

  Extirpace žlázy z periareolárního řezu u gynekomastie

   

  lze vykazovat pouze na základě indikace endokrinologa.

  Pokud je ošetření defektu vykázáno jiným výkonem, nelze současně vykázat výkon

  číslo

  název

   

  09243

  Ošetření a převaz rány nad 30 cm2

   

  09237

  Ošetření a převaz rány od 1 cm2 do 10 cm2

   

  09241

  Ošetření a převaz rány 10 cm2 až 30 cm2

   

  Výkony

  číslo

  název

   

  61113

  Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie5 - 10 cm

   

  61115

  Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie nad 10 cm

   

  nelze vykazovat současně s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkony lze vykázat pouze při provedení výplachu rány sterilním roztokem a přiložení obkladu.

  Výkony

  číslo

  název

   

  61113

  Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie 5 - 10 cm

   

  61123

  Excize kožní léze od 2 do 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu

   

  61125

  Excize kožní léza nad 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu

   

  61129

  Excize kožní léze, sutura od 2 do 10 cm

   

  61131

  Excize kožní léze, sutura více než 10 cm

   

  nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

  Výkony

  číslo

  název

   

  61211

  Rekonstrukce šlachového poutka

   

  61213

  Implantace silikonu při defektu šlachy

   

  61215

  Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem

   

  61217

  Transposice šlachy flexoru

   

  61219

  Tenolýza extenzoru

   

  61221

  Rekonstrukce extenzorového aparátu prstu ruky

   

  lze vykazovat jedenkrát na každý operační přístup.

  Výkony

  číslo

  název

   

  61231

  Implantace umělého MP nebo IP kloubu

   

  61235

  Arthrodéza MP nebo IP kloubu

   

  61239

  Distrakce falangy nebo metakarpu

   

  61245

  Fenestrace šlachové pochvy

   

  lze vykazovat jedenkrát na každý prst.

 8. 602 - popáleninová medicína
  1. Ošetření a převaz popálenin
  2. Ošetření a převaz popálenin lze vykázat výkony:

   číslo

   název

    

   62120

   Popáleniny - ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko)

    

   62140

   Popáleniny - ošetření a převaz prvního dorsa ruky nebo nohy

    

   62141

   Popáleniny - ošetření a převaz dorsa ruky a nohy každého dalšího

    

   62130

   Popáleniny - ošetření a převaz prvního prstu ruky nebo nohy

    

   62131

   Popáleniny - ošetření a převaz prstu ruky a nohy každého dalšího

    

   62150

   Popáleniny - ošetření a převaz ostatní do 5% povrchu těla

    

   62160

   Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 5-10% povrchu těla

    

   62170

   Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 10-15% povrchu těla

    

   62180

   Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 15-20% povrchu těla

    

   62110

   Převaz popáleniny v rozsahu do 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)

    

   62112

   Převaz popáleniny v rozsahu nad 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)

    

   Pokud je popálenina větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně popálenina větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

   Popáleniny na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou se vykazují samostatnými výkony. Pokud je ošetřeno jedno dorsum (prst), vykáže se výkon “...prvního...”. Pokud je ošetřeno více dors (prstů), vykáže se výkon “...prvního...” a dále příslušný počet výkonů “...každého dalšího...” . Podmínkou vykazování dalších výkonů je samozřejmě dodržení celkového času zákroku.

   Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony “...ostatní...”.

  3. Nekrektomie
  4. Nekrektomii lze vykázat výkony:

   číslo

   název

    

   62320

   Nekrektomie do 5% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

    

   62330

   Nekrektomie 5-10% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

    

   62340

   Nekrektomie 10-15% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

    

   62350

   Nekrektomie do 15-20% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

    

   Pokud je nekrektomie větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně nekrektomie větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

   Výše uvedenými výkony nelze vykázat nekrektomii chemickou. Tu lze vykazovat stejnými výkony jako ošetření popálenin.

  5. Odběr dermoepidermálních štěpů
  6. Odběr dermoepidermálních štěpů lze vykázat výkony

   číslonázev

    

   62610

   Odběr dermoepidermálního štěpu do 1% z plochy povrchu těla

    

   62640

   Odběr dermoepidermálního štěpu 1 - 5% z plochy povrchu těla

    

   62660

   Odběr dermoepidermálního štěpu 5 - 10% z plochy povrchu těla

    

   62670

   Odběr dermoepidermálního štěpu 10-15% z plochy povrchu těla

    

   62680

   Odběr dermoepidermálního štěpu 15 - 20% z plochy povrchu těla

    

   Pokud je odběr štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně odběr štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

  7. Kožní štěpy
  8. Kožní štěpy (při popáleninách i při jiných kožních ztrátách) lze vykázat výkony:

   číslo

   název

    

   62430

   Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) prst ruky nebo nohy

    

   62420

   Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) obličej

    

   62421

   Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) krk nebo skalp

    

   62440

   Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo ostatní do 5% povrchu těla

    

   62412

   Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 5-10% povrchu těla

    

   62413

   Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 10-15% povrchu těla

    

   62414

   Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 15-20% povrchu těla

    

   Pokud je plocha štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně plocha štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

   Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu nebo dlaních rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony “...ostatní...”.

  9. Xenotransplantace

  Xenotransplantace lze vykázat výkony:

  číslo

  název

   

  62510

  Xenotransplantace do 1% povrchu těla

   

  62520

  Xenotransplantace 1-5% povrchu těla

   

  Pokud je plocha xenotransplantace větší než 5% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce čtyři výkony do 1% a odpovídající počet výkonů 1-5%.

 9. 603 - gynekologie
  1. Kombinace výkonů
  2. Výkony

   číslo

   název

    

   63587

   Pertubace terapeutická

    

   63591

   Test průchodnosti tub

    

   nelze vykazovat současně.

   Výkon

   číslo

   název

    

   63594

   Primární laparotomie pro ca ovaria

    

   nelze vykazovat současně s žádným dalším operačním výkonem.

   Výkony

   číslo

   název

    

   63313

   Amnioskopie

    

   63323

   Odebírání vzorku krve z hlavičky plodu (za použití amnioskopu)

    

   nelze vykazovat současně.

   Výkony

   číslo

   název

    

   63315

   Fetoskopie

    

   63317

   Fetoskopie s odběrem tkáně plodu

    

   nelze vykazovat současně.

   Výkony

   číslo

   název

    

   63312

   Oxytocinový zátěžový test

    

   63117

   Kardiotokografické sledování rodičky v průběhu porodu

    

   nelze vykazovat současně.

   Výkony

   číslo

   název

    

   63598

   Punkce Douglasova prostoru

    

   63592

   Punkce Douglasova prostoru s incizí a drenáží

    

   nelze vykazovat současně.

   Výkony

   číslo

   název

    

   63540

   Elektro-diathermokoagulace čípku děložního

    

   63591

   Test průchodnosti tub

    

   63532

   Odběr materiálu s pochvy, čípku a hrdla děložního

    

   63311

   Odběr plodové vody transabdominální amniocentézou

    

   63521

   Hymenotomie, hymenectomie

    

   63511

   Biopsie vulvy

    

   nelze vykazovat současně.

   Výkony

   číslo

   název

    

   63579

   Hysterectomie a adnexectomie s omentectomií pro malignitu

    

   63596

   Totální omentektomie

    

   nelze vykazovat současně.

   Výkony

   číslo

   název

    

   63133

   Manuální vybavení zadržené placenty

    

   63127

   Sectio caesarea

    

   63129

   Sectio caesarea a sterilizace

    

   63131

   Sectio caesarea s následnou hysterectomií

    

   nelze vykazovat současně.

  3. Kolposkopické vyšetření
  4. Výkon

   číslo

   název

    

   63061

   Kolposkopické vyšetření základní

    

   lze vykazovat současně s výkony cílené a kontrolní vyšetření, ale nelze vykazovat současně s výkonem komplexní vyšetření.

  5. Porod
  6. Jednotlivé výkony vedení porodu nelze vykazovat současně.

  7. In vitro fertilizace

  kony in vitro fertilizace lze vykazovat v rozsahu nejvýše tří kompletních monitorovaných cyklů, a to pouze pro pojištěnce ženského pohlaví ve věku od 22 let do 38 let + 364 dnů. V případě, kdy se jedná o oboustrannou úplnou neprůchodnost vejcovodů, lze výkony in vitro fertilizace vykazovat pro ženy od 18 let.

 10. 604 - dětská gynekologie
  1. Kombinace výkonů

  Výkon

  číslo

  název

   

  64215

  Irigace virginální pochvy s aplikací medikamentu

   

  nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

 11. 606 - ortopedie
 12. Na ošetření jedné anatomické lokality nelze u jednoho pacienta v jeden kalendářní den vykázat více jak jeden výkon fixace.

  Výkon

  číslo

  název

   

  66031

  Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence

   

  nelze vykazovat současně s výkony klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou vykazování výkonu je sonografický přístroj.

  Výkon

  číslo

  název

   

  66317

  Revizní operace páteře - přední - zadní - odstranění implantátu

   

  nelze vykazovat jako samostatný výkon, vykazuje se současně s výkony Operační přístup na páteři standardní, přední nebo zadní.

 13. 701 - ORL
  1. Použití kryokauteru a laseru
  2. Pokud je při chirurgickém výkonu v ORL oblasti použit laser nebo kryokauter, lze vykázat výkony

   číslo

   název

    

   71825

   Kryokauter v ORL á 10 minut

    

   71821

   Laser v ORL á 10 minut

    

   Oba výkony lze vykazovat současně. Tyto výkony lze u jednoho pacienta jednotlivě i v kombinaci vykazovat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

  3. Nystagmografická vyšetření
  4. Výkony nystagmografických vyšetření nelze v jednom dni vykazovat současně.

  5. Kombinace výkonů

  Výkony

  číslo

  název

   

  71641

  Submukosní resekce nosní přepážky

   

  71649

  Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

   

  nelze vykazovat současně.

  Výkony

  číslo

  název

   

  71661

  Výplach čelistní dutiny

   

  71663

  Punkce čelistní dutiny

   

  nelze vykazovat současně.

  Výkony

  číslo

  název

   

  71113

  Kalorický test

   

  71115

  Vyšetření semispontánních vestibulárních jevů

   

  71117

  Optokinetický test

   

  71119

  Gustometrie

   

  71121

  Posturografie

   

  71123

  Rotační testy k vyšetření poruch rovnováhy

   

  71511

  Výplach cerumina nebo vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu

   

  71615

  Excize jednoho nosního polypu

   

  71211

  Biopsie z nosu

   

  71611

  Vynětí cizího tělesa z nosu - jednoduché

   

  71623

  Terapie epistaxe kauterizací

   

  71625

  Přední tamponáda nosní provedená odborně otorhinolaryngologem

   

  71661

  Výplach čelistní dutiny

   

  71713

  Nepřímá laryngoskopie s odstraněním léze nebo cizího tělesa hypofaryngu nebo laryngu

   

  71781

  Sondáž, dilatace, výplach slinné žlázy

   

  71580

  Vyčištení trepanační dutiny

   

  71525

  Lokální excize, odstranění polypu ze zvukovodu

   

  71719

  Výměna tracheostomické kanyly

   

  71614

  Anemizace s odsáváním z vedlejších nosních dutin

   

  71212

  Diafanoskopie vedlejších nosních dutin

   

  71613

  Intramukozní injekce do nosní sliznice jako samostatný výkon

   

  71565

  Politzerace

   

  nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

  Výkony

  číslo

  název

   

  71641

  Submukozní resekce nosní přepážky

   

  71651

  Septoplastika

   

  nelze vykazovat současně s výkonem

  číslo

  název

   

  71649

  Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

   

  Výkony

  číslo

  název

   

  71787

  Incize, drenáž peritonzilárního event. faryngeálního abscesu nebo hematomu

   

  71789

  Dilatace incize při peritonzilárním abscesu

   

  nelze vykazovat současně.

  Výkon

  číslo

  název

   

  71715

  Nepřímá laryngoskope s insitilací léků do hrtanu

   

  nelze vykazovat současně s výkonem anestézie.

 14. 702 - Foniatrie
  1. Kombinace výkonů

  Výkony

  číslo

  název

   

  72113

  Vyšetření pro korekci sluchové vady sluchadlem (první)

   

  72115

  Vyšetření pro aplikaci sluchadla kontrolní

   

  nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt

 15. 705 - Oftalmologie
 16. Ve výkonech autorské odbornosti oftalmologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

  1. Oftalmoskopie
  2. Výkony

   číslo

   název

    

   75137

   Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze (1 oko) přímou oftalmoskopií

    

   75121

   Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (1 oko)

    

   75153

   Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze (1 oko)

    

   nelze vykazovat současně, s výjimkou lékaře - sítnicového specialisty.

  3. Komplexní vyšetření
  4. Výkon komplexní vyšetření oftalmologem obsahuje, a tedy s tímto výkonem nelze současně vykazovat, následující výkony:

   číslo

   název

    

   75139

   Nitrooční tlak Schiotzovým tonometrem (1 oko)

    

   75137

   Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)

    

  5. Kombinace výkonů

  Výkony

  číslo

  název

   

  75113

  Zátěžové testy u glaukomu - obě oči

   

  75131

  Gonioskopie (1 oko)

   

  75133

  Ortopický status

   

  75135

  Exoftalmometrie nebo Schimerův test nebo vyšetření barvocitu tabulkami nebo pupilometrie nebo vyšetření Amslerovou mřížkou

   

  75137

  Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)

   

  75139

  Nitrooční tlak Schipotzovým tonometrem (1 oko)

   

  75141

  Tonometrie aplanační (1 oko)

   

  75143

  Perimetr statický (1 oko)

   

  75145

  Perimetr kinetický nebo kampimetr (1 oko)

   

  75387

  Kryoepilace řas jednoho víčka nebo elektroepilace

   

  75389

  Epilace řas očního víčka pinzetou, incize akutního chalázia

   

  75153

  Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze - 1 oko

   

  75157

  Objektivní vyšetření refrakce obou očí a předpis brýlí do dálky a do blízka

   

  75385

  Extirpace jednoho chalázia, vynětí s pouzdrem

   

  nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

  Výkon

  číslo

  název

   

  75225

  Aplikace radioaktivní plomby

   

  nelze vykazovat současně s výkony ošetřovacích dnů resuscitační a intenzívní péče.

 17. 706 - Urologie
  1. Kombinace výkonů
  2. Výkony

   číslo

   název

    

   76235

   Extrakorporální litotrypse soliltárního konkrementu rázovou vlnou

    

   76237

   Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu rázovou vlnou

    

   nelze vykazovat současně na stejné ledvině.

   Výkony

   číslo

   název

    

   76235

   Extrakorporální lithotrypse solitárního konkrementu rázovou vlnou

    

   76237

   Extrakorporální lithotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu

    

   nelze vykazovat v jednom roce na stejné ledvině.

  3. Cystometrie
  4. Cystometrie v urologii se vykazuje výkonem

   číslo

   název

    

   76127

   Cystometrie plnící

    

   Tímto výkonem se vykazuje jak plnící cystometrie vodní, tak plnící cystometrie plynová. Výkon lze vykázat nejvíce jeden za jeden den.

  5. Cystouretroskopie
  6. K výkonu

   číslo

   název

    

   76531

   Cystouretroskopie

    

   lze přičíst výkony:

   číslo

   název

    

   76561

   Fotokoagulace tumoru laserem

    

   76565

   Biopsie ev. extrakce z měchýře - cizí těleso, konkrement, stent

    

   76567

   Aplikace terapeutik do stěny měchýře ev. uretry

    

    

  7. Katetrizace ureteru
  8. Výkon

   číslo

   název

    

   76215

   Katetrizace ureteru

    

   se přičítá k výkonu

   číslo

   název

    

   76531

   Cystouretroskopie

    

   Výkonem

   číslo

   název

    

   76215

   katetrizace ureteru

    

   se vykazuje jak diagnostická katetrizace ureteru, tak i endoskopická extrakce konkrementu z ureteru, tripse konkrementu v močovodu, endoskopická discise striktury ureteru, endoskopická biopsie z ureteru včetně koagulace a zavedení stentu do ureteru. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon katetrizace ureteru vykázat dvakrát.

  9. Pyelotomie, nefrotomie, operační nefrostomie
  10. Nefrotomie s extrakcí konkrementu, případně s nefrostomií, operační nefrostomie a pyelolitotomie se vykazují jedním výkonem.

  11. Perkutánní extrakce konkrementů
  12. Výkony

   číslo

   název

    

   76545

   Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse

    

   76547

   Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

    

   se přičítají k výkonu

   číslo

   název

    

   76543

   Nefroskopie perkutánní (bez cystoskopie a sondáže močovodu)

    

   Výkony

   číslo

   název

    

   76545

   Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse

    

   76547

   Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

    

   nelze vykazovat současně. Tyto výkony nelze u jednoho pacienta v jednom dni vykázat více než jedenkrát.

  13. Excize spermatokély a operace hydrokély

  Excize spermatokély a operace hydrokély se vykazují jedním výkonem

  číslo

  název

   

  76451

  Excize spermatokély nebo operace hydrokély

   

 18. 708 - ARO

Výkon číslo 78116 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78231 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti D:

 1. Odstranění (vytnutí) mozkové tkáně
 2. Vypuštění (vytnutí) mozkového abscesu
 3. Zevní vyústění mozkových komor a cisteren
 4. Reparace kostních úlomků kalvy
 5. Reparace tvrdé pleny mozkové
 6. Vypuštění epidurálního nebo subdurálního krevního výronu nebo abscesu
 7. Přetětí, destrukce nebo excize mozkového nervu uvnitř lebky
 8. Stereotaktické uvolnění mozkového nervu
 9. Otevření lebky pro pooperační krvácení
 10. Otevřená operace na mozkových cévách
 11. Odstranění hypofýzy
 12. Excize části hypofýzy
 13. Excize epifýzy
 14. Primární nebo revizní operační dekomprese krční a hrudní páteře
 15. Primární a revizní excize krční, hrudní a bederní meziobratlové ploténky
 16. Kombinovaná přední a zadní operační fuse krčních obratlů
 17. Transorální krční fuse (s nebo bez zavedení protézy)
 18. Primární nebo revizní fuse kloubu páteře
 19. Primární excize bederní meziobratlové ploténky předním přístupem
 20. Dekomprese zlomeniny páteře
 21. Otevřená fixace zlomeniny páteře
 22. Částečné vytětí páteřní míchy
 23. Otevřená operace páteřní míchy
 24. Úprava meningomyelokély
 25. Vynětí ložiska poškození uloženého subdurálně
 26. Vynětí nádoru míchy
 27. Blokáda plexus coeliacus
 28. Oboustranná blokáda nervus planchnicus
 29. Zadní blokáda ganglií míšních kořenů
 30. Intrathekální neurolýza
 31. Injedce místního anestetika nebo glycerolu do ganglia trigeminu
 32. Bederní sympatektomie diagnostická - místní anestetikum
 33. Bederní sympatektomie terapeutická - neurolýza
 34. Oboustranná rekonstrukce očních víček
 35. Vytětí sklivce plochým přístupem s vnitřní tamponádou
 36. Rekonstrukce zevního zvukovodu
 37. Druhá operace příštitných tělísek
 38. Rekonstrukce prsu s užitím TRAMS
 39. Plastika hrudní stěny
 40. Odstranění brzlíku
 41. Úprava prasklé bránice
 42. Zřasení paralyzované (ochrnuté) bránice
 43. Úprava vrozené brániční kýly
 44. Thorakoskopické výkony
 45. Odstranění jedné plíce
 46. Odstranění laloku plicního (včetně vytětí segmentu)
 47. Otevřené vytětí poškozeného (nemocného) ložiska z plíce
 48. Dekortikace (odstranění pohrudnice nebo poplicnice)
 49. Odstranění poplicnice pro pneumothorax
 50. Perkutánní transluminární plastika koronární tepny nebo angioplastika (včetně lasser)
 51. Perkutánní transluminární snesení síňokomorového uzlu
 52. Vyšetření převodního systému srdečního
 53. Srdeční pacemaker (kardiostimulátor) zavedený žilou
 54. Zavedení a umístění kardiostimulátoru kvůli tachykardii
 55. Kontrastní radiologické vyšetření srdce (včetně koronárních cév)
 56. Incise a excise perikardu
 57. Dekomprese srdeční tamponády
 58. Perkutánní transluminární zavedení protézy pro ductus arteriosus
 59. Transluminární operace na plicní tepně
 60. Vytětí části karotické tepny
 61. Bypass karotické tepny
 62. Otevřená operace na mozkové tepně
 63. Bypass z podklíčkové tepny
 64. Vytětí části podklíčkové tepny a její záplata
 65. Jiná úprava na podklíčkové tepně
 66. Bypass ledvinné tepny
 67. Vytětí části ledvinné tepny
 68. Otevřené operace na ilických tepnách
 69. Otevřené operace stehenní tepny
 70. Náhrada aneurysmatu podkolenní tepny
 71. Mikrotepenný nebo žilní štěp
 72. Mikrochirurgická oprava tepny
 73. Oprava tepenožilní píštěle
 74. Částečné vytětí jícnu
 75. Otevřené vytnutí poškozeného (nemocného) místa z jícnu
 76. Bypass jícnu
 77. Revize jícnové anastomózy
 78. Úprava jícnu
 79. Arteficiální vstup do jícnu
 80. Protnutí svaloviny jícnu
 81. Hellerova operace
 82. Totální vytětí žaludku
 83. Totální excise tlustého střeva a anastomóza tenkého střeva na konečník
 84. Anastomóza z tenkého střeva na řiť a vytvoření výchlipky (zásobníku)
 85. Vytnutí konečníku s kolonoanální anastomosou a kolostomií
 86. Vytnutí konečníku i řiti
 87. Vytnutí konečníku s užitím svorek
 88. Vytnutí konečníku a zevní vyústění tlustého střeva
 89. Odstranění nadledvinky oboustranně
 90. Částečné vytnutí z jater
 91. Odstranění jaterního nádoru
 92. Úprava (korekce) na játrech
 93. Laparoskopické výkony
 94. Úprava na žlučovodu
 95. Neúplné vytnutí slinivky
 96. Úprava vrozené brániční kýly
 97. Laparotomie a úprava mnohočetného viscerálního poranění
 98. Vytětí ledviny a okolní tkáně
 99. Perkutánní odstranění ledvinného konkrementu
 100. Vytvoření močovodu ze střeva
 101. Oboustranná ureterolýza
 102. Totální vytětí močového měchýře (s vytvořením náhrady ze střeva)
 103. Vytětí dělohy a adnex a odstranění okolní tkáně břišním přístupem
 104. Radikální vytnutí zevního genitálu ženy včetně odstranění tříselných uzlin
 105. Implantace protézy na dolní končetinu

Výkon číslo 78117 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78232 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti E:

 1. Vytnutí nádoru v mozkomozečkovém úhlu
 2. Podvaz nebo zasvorkování výdutě mozkové tepny
 3. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny
 4. Fuse obratlů pro skoliosu nebo kyfosu Harringtonovým instrumentariem
 5. Radiační destrukce
 6. Vytětí sklivce kombinované s odstraněním membrány (zavedení vnitřní tamponády)
 7. Totální a parciální pharyngectomie
 8. Totální laryngectomie
 9. Parciální laryngectomie
 10. Rekonstrukce hrtanu se štěpem
 11. Částečné vytětí průdušnice
 12. Rekonstrukce průdušnice
 13. Operace na otevřeném srdci
 14. Uzavřené protětí chlopně
 15. Terapeutická transluminární operace na srdeční chlopni
 16. Bypass koronární tepny včetně získání štěpu
 17. Revize bypassu koronární tepny
 18. Otevřená angioplastika koronární tepny
 19. Korekce anomálie koronárních tepen
 20. Otevřená operace na převodním systému srdečním
 21. Mapou řízená (vedená) chirurgie komorových arytmií
 22. Odstranění kardiostimulátoru a provedení bypassu
 23. Korekce truncus arteriosus
 24. Otevřená korekce pro ductus arteriosus
 25. Vytvoření zkratu do plicní tepny z aorty použitím vřazené protézy
 26. Napojení plicní tepny přímo na aortu
 27. Vytvoření zkratu do plicní tepny z podklíčkové tepny vřazením protézy
 28. Napojení do plicní tepny z podklíčkové tepny
 29. Úprava plicní tepny
 30. Otevřená operace na plicní tepně
 31. Odstranění embolu z plicních cév
 32. Náhrada aneurysmatického segmentu (výdutě) aorty
 33. Plánovaná náhrada vzestupné aorty
 34. Plánovaná náhrada obloukové aorty
 35. Bypass části aorty
 36. Revize náhrady (protézy) aorty
 37. Plastická úprava aorty
 38. Podvaz nebo svorka aneurysmatu mozkové tepny
 39. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny
 40. Vytětí části viscerální (útrobní) větve z břišní aorty a její náhrada
 41. Otevřené operace na viscerálních větvích břišní aorty
 42. Vytětí jícnu a žaludku
 43. Totální odstranění jícnu a náhrada střevem
 44. Vytnutí tlustého střeva, konečníku a řiti a umělé zevní vyústění tenkého střeva
 45. Vytnutí celého jaterního laloku
 46. Totální vytnutí slinivky
 47. Transplantace ledvin
 48. Exenterace z pánve

 

  1. Hyperbarická oxygenoterapie

Výkon číslo 78840 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - může být vykazován při jednotlivých indikacích nejvíce v dále uvedených frekvencích:

Indikace

Diagnóza

Počet expozic

Počet sérií

Otrava CO, kouřovými plyny, sirovodíkem

T58

T59.9

5

5

1

1

Otrava halogenovanými alifatickými a aromatickými uhlovodíky (např. tetrachlormetanem)

T53

5

1

Otrava kyanidy

T57.3

5

1

Dekompresní nemoc

T70.3

T70.9

3

3

1

1

Vzduchová embolie po výkonu

T81.7

2

1

Vzduchová embolie úrazová

T79.0

3

1

Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi, injekci

T80.0

1

1

Anaerobní infekce (plynatá sněť, septický šok)

A48.0

A41.4

20

15

2

2

Edém mozku (po úraze, intoxikaci, operaci)

G93.6

S06.1

10

10

1

1

Stavy spojené s KPR (apalický syndrom, hypoxie mozku)

G43.1

30

3

Stavy po krvácení a kontusi mozku

S06.2

30

2

Akutní traumatické ischemie

T79.6

20

2

Crush syndrom

T79.5

15

3

Kardiogenní šok

R57.0

1

1

Šokové stavy (anaerob. sepse, hemorragický šok)

R57.8

R57.1

2

2

1

1

Methemoglobinaemie

D74.8

5

1

Ischemie a gangréna při arterioskleróze DK

I70.2

I70.8

30

30

4

3

Gangréna při diabetu

E10.5

E10.4

30

30

4

4

Tromboangitis obliterans - Burgerova nemoc

I73.1

20

3

Kožní defekty obtížně se hojící (dekubitální vředy, při neurologických postiženích)

I70.1

30

4

Bércové vředy obtížně se hojící, pyoderma gangr. purpura fulminans

I83.0

L88

30

30

3

3

Traumatická ischemie svalu po úrazu, compartment syndrom

T04.9

T79.6

30

30

3

3

Žilní městky se vředem a zánětem

I83.2

30

3

Nehojící se defekty po amputacích

T87.5

30

3

Transplantace tkáně, přihojování kožních transplantátů

T86.8

30

2

Vasculitis kůže (primární a sekundární)

L95.9

30

3

Osteomyelitis - zánět kostní dřeně

M86.0-8

30

3

Postradiační poškození (např. osteoradionekroza ap.)

Z92.3

Y89

20

20

2

2

Osteonekroza

M87

20

2

Sudeckův syndrom

M89.0

25

3

Hluchota jednostranná, oboustranná (náhlá)

H91.2

10

2

Účinky silného hluku na vnitřní ucho

H83.3

10

2

Porucha vestibulární funkce (závrať)

H81.3

20

3

Menierova nemoc

H81.0

20

3

Tinitus

H81

20

3

Pulpitis

K04.0

10

2

Okluze arteriae centralis retinae

H34.1

15

2

Diabetická retinopatie

H36.0

25

3

Roztroušená skleroza mozkomíšní v počátečních stadiích

G35

30

3

Jiné demyelinisace CNS

G37.8

30

3

Alzheimrova nemoc

G30.0

30

3

Neuralgie n. trigemini

G50.0

20

2

Perifer. obrna n. facialis

G51.0

20

2

Poúrazová bolest hlavy

G44.3

20

2

Migrena

G43

20

3

Gastroduodeální vřed (Helicobacter pylori)

K25.9

K26

20

20

2

2

Postoperační píštěle s recid. anaerobními infekcemi

K63.2

30

2

Morbus Crohn

K50

30

3

Toxická hepatopatie (po cytostatické léčbě, otravách)

K71

20

2

Cystoidní pneumatoza střeva

 

15

3

Popáleniny, omrzliny

T20-32

T33-35

30

30

2

2

Vysvětlivky k tabulce

Indikace indikace pro kterou je hyperbarická oxygenoterapie prováděna

Diagnóza kód diagnózy dle MKN 10

Počet expozic nejvyšší počet expozicí, který je možno vykázat pro danou indikaci v jedné

léčebné sérii

Počet sérií nejvyšší počet sérií, který je možno pro danou indikaci vykázat v jednom

kalendářním roce

 1. 709 - Zdravotnická záchranná služba
 2. Výkon

  číslo

  název

   

  06713

  Přednemocniční neodkladná péče, sledování eventuelně transport pacienta pracovníkem ZS (SZP s úplným středoškolským vzděláním) á 15 minut

   

  nelze vykazovat současně s žádným jiným výkonem kromě výkonu dopravy.

 3. 801 - klinická biochemie
 4. Výkon

  číslo

  název

   

  81211

  Glukóza moč kvalitativně

   

  nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt a s výkony

  číslo

  název

   

  81347

  Analýza moči chemicky a mikroskopicky

   

  09123

  Analýza moči chemicky

   

 5. 807 - patologie
  1. Kombinace výkonů
  2. Výkony

   číslo

   název

    

   87110

   Pitva standardní

    

   87113

   Pitva technicky obtížná

    

   87111

   Pitva parciální

    

   nelze vykazovat současně.

  3. Stanovení diagnózy
  4. Stanovení bioptické diagnózy a cytologické diagnózy se vykazuje vždy na jeden topografický kód.

  5. Barvení cytologického preparátu

  Výkon číslo 87433 autorské odbornosti 823 nelze vykazovat v případě gynekologické cytologie. Pro tyto účely se vykazuje výkon číslo 95115 autorské odbornosti 817 v počtu jeden na jeden preparát.

 6. 809 - radiodiagnostika
 7. Ve výkonech autorské odbornosti radiodiagnostika je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie. U výkonu

  číslo

  název

   

  89339

  Stereotaktická biopsie nebo stereotaktická lokalizace nehmatné léze prsu

   

  lze výkon lokální anestézie vykázat.

  V úhradě RTG filmů je zahnuta úhrada chemikálií na jejich zpracování.

  Výkon

  číslo

  název

   

  89419

  Punkční angiografie

   

  nelze vykazovat současně s výkony přehledné či selektivní angiografie.

  Výkon

  číslo

  název

   

  89421

  Měření tlaku při angiografii

   

  nelze vykazovat současně s výkony koronarografickými, ventrikulografickými a PTCA.

  K výkonu

  číslo

  název

   

  89437

  PTCA více věnčitých tepen

   

  je možno AG sadu vykázat jako ZUM pouze tehdy, nenavazuje-li výkon na výkony:

  číslo

  název

   

  89431

  Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (ev. bypassu)

   

  89433

  Navazující selektivní koronarografie věnčité tepny či bypassu

   

  89429

  Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen

   

  Výkon

  číslo

  název

   

  89312

  Denzitometrie dvoufotonová

   

  lze vykázat pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

 8. 901 - klinická psychologie
 9. V jednom kalendářním měsíci nemůže být vykázáno současně komplexní a cílené vyšetření klinickým psychologem.

  Klinická vyšetření 2 může vykázat pouze klinický psycholog s 10 lety praxe a rigorózní zkouškou z psychologie.

  Výkony

  číslo

  název

   

  37121

  Psychodiagnostika s náročným psychoterapeutickým zásahem á 90 minut

   

   

   

   

   

   

   

  může vykázat pouze klinický psycholog s 10 lety praxe a specializací v systematické psychoterapii.

 10. 903 - klinická logopedie
 11. Výkon cílené vyšetření lze vykázat nejvíce jednou za půl roku.

   

 12. 910 - PSYCHOTERAPIE
   1. Indikace
   2. Výkony psychoterapie lze vykazovat pouze tehdy, pokud byly indikovány ošetřujícím lékařem - psychiatrem, ošetřujícím lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo registrujícím praktickým lékařem. Indikace je platná po dobu nejdéle tří po sobě následujících kalendářních měsíců.

   3. Vykazování
   4. Výkony psychoterapie mohou vykazovat pouze psychoterapeuti se specializací v systematické psychoterapii (lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové).

    Výkony

    číslo

    název

     

    35610

    Psychoterapie skupinová, typ I., pro skupinu max. 9 osob á 120 min.

     

    35620

    Psychoterapie skupinová, typ II., pro skupinu 10 - 14 osob - á 120 min.

     

    nelze vykazovat v jednom kalendářním čtvrtletí současně.

    Výkon

    číslo

    název

     

    35650

    Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut

     

    lze vykázat pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

     

   5. Vykazování výkonů ve stacionáři
   6. Ve stacionáři s psychoterapeutickým programem lze výkony psychoterapie kombinovat s výkony kontrolního psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 týden a výkony cíleného psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 na léčebný program (v případě psychologického či pedopsychologického vyšetření jde vždy o omezení na jedno vyšetření, nikoliv na jeden výkon).

    Stacionáře s psychoterapeutickým programem - pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00041 vykázat buď výkon 35610 - psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 3/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 3/1 den. V jednom čtvrtletí lze na základě zdravotní indikace (a po zápisu v dokumentaci) přejít z psychoterapie 35610 na psychoterapii 35620 nebo naopak 1krát. V případě, že je součástí léčebného programu komunita, lze dále vykázat výkon 35630 - psychoterapie skupinová, typ III. s OF: 2/1 den. Jiná než uvedená frekvenční omezení pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři neplatí. Na základě indikace (uvedené v dokumentaci) lze vykázat výkony psychoterapie individuální (35520 ) či rodinné (35650 ). Uvedené výkony psychoterapie lze vykazovat s ošetřovacím dnem 00041 maximálně po dobu 3 měsíců od zahájení léčby ve stacionáři. Po této době bude případné prodloužení léčby schváleno revizním lékařem pouze v případě, že se jedná o dg. Skupiny F20 - F29 (psychózy schizofrenního okruhu), F60.3 (hraniční poruchy osobnosti) a F10 - F16 vždy pouze s číslicí 2 na čtvrtém místě (některé toxikomanie se syndromem závislosti) a že dosavadní psychoterapeutická péče ve stacionáři měla prokazatelný efekt.

     

   7. Kombinace s klinickými vyšetřeními

  Výkony psychoterapie nelze kombinovat s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

   

 13. 911 - výkony sester
 14. kony autorské odbornosti 911 vykazují sestry pracující v ordinacích praktických a jiných ošetřujících lékařů. Podmínkou je u praktických lékařů registrace pacienta, u ostatních lékařů musí být indikující lékař zároveň ošetřujícím lékařem pacienta. Ošetřující lékař pacienta může indikovat výkony sester pouze v souvislosti s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

  Výkony autorské odbornosti 911 mohou být vykázány pouze tehdy, pracuje-li sestra mimo ordinaci.

  Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137 .

  1. Infúzní terapie

  Výkon

  číslo

  název

   

  06115

  Dohled nad průběhem infúzní terapie á 30 minut

   

  může být vykazován spolu s výkonem

  číslo

  název

   

  06113

  Komplex - aplikace ordinované infúzní terapie po písemném pověření ošetřujícím lékařem pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

   

  pouze tehdy, přesahuje-li doba zákroku 60 minut (dokončený čas obou výkonů).

 15. 918 - Fyzioterapeut
 16. Výkon

  číslo

  název

   

  21711

  Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění

   

  lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a rehabilitačního pracovníka.

  1. Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)
  2. Výkony individuální LTV lze vykazovat současně nejvýše do celkového času 60 minut na jednoho pacienta dvakrát v jednom kalendářním dni.

   Výkon

   číslo

   název

    

   21215

   Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků

    

   nelze vykazovat v jednom kalendářním dni u jednoho pacienta současně s dalšími výkony LTV.

  3. Fyzikální terapie

  Výkony fyzikální terapie lze vykázat nejvýše dva různé a nejvýše čtyři celkem v jednom kalendářním dni.

 17. 921 - Porodní asIStentka
 18. Autorská odbornost 921 může v rámci návštěvní služby vykazovat i výkony číslo 0613506137 autorské odbornosti 911.

 19. 925 - domácí péče

Výkony autorské odbornosti 925 vykazují pouze zdravotnická zřízení poskytující domácí péči.

Výkony autorské odbornosti 925 mohou být vykázány na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace.

Písemná indikace k domácí péči musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající třem typům ošetřovací návštěvy.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137

Výkony Ošetřovací návštěvy - typ I. až IV. lze vykázat nejvíce tři v jednom dni.

Výkon

číslo

název

 

06311

Zavedení, ukončení domácí péče, administrativní činnost sestry v domácí péči

 

lze vykázat pouze dvakrát ze jeden cyklus soustavné domácí péče, nejvíce však dvakrát za tři měsíce.

Vlastní domácí péče se vykazuje především výkony Ošetřovací návštěvy. Tyto výkony lze vykazovat současně s výkony materiálovými, tedy s výkony:

 1. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
 2. Odběr biologického materiálu
 3. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
 4. Ošetření stomií
 5. Lokální ošetření
 6. Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů
 7. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv
 8. Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

a s výkonem Fyzická asistence při poskytování domácí péče.

 1. 927 - ortoptická sestra
 2. Výkony ortoptická cvičení aktivní, pasivní a pleoptická prováděná ortoptickou sestrou lze vykazovat současně, nejvíce však šest v jednom kalendářním dni.

 3. 999 - výkony bez autorské odbornosti
 4. Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická pracoviště.

  1. Čas strávený dopravou
  2. Výkon

   číslo

   název

    

   09521

   Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 minut

    

   nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.

  3. Návštěva v ÚSP
  4. Výkon

   číslo

   název

    

   09519

   Návštěva specialisty u pacienta

    

   pokud se jedná o návštěvu v ústavu sociální péče nebo obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho obyvatele tohoto ústavu, výkon klinického vyšetření se vykazuje zvlášť.

  5. Kanylace žíly
  6. Výkonem

   číslo

   název

    

   09220

   Kanylace periferní žíly včetně infúze

    

   nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výkony infúze.

  7. UZ vyšetření
  8. Výkony

   číslo

   název

    

   09135

   UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách

    

   09137

   UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách

    

   09139

   UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách

    

   lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová dokumentace.

  9. Telefonická konzultace
  10. Výkon

   číslo

   název

    

   09513

   Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem

    

   hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou problematiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s diagnostikou nebo léčbou.

    

  11. Ošetření a převazy

  Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:

  číslo

  název

   

  09237

  Ošetření a převaz rány od 1 cm do 10 cm2

   

  09241

  Ošetření a převaz rány od 10 do 30 cm2

   

  09243

  Ošetření a převaz rány nad 30 cm2

   

  09239

  Sutura malé rány do 5 cm

   

  Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat současně pro jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.

  Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními výkony odbornosti popáleninové medicíny.

 5. Výkony pouze přístrojové
  1. Operační mikroskop
  2. Použití operačního mikroskopu lze vykázat výkonem

   číslo

   název

    

   56419

   Použití operačního mikroskopu á 15 minut

    

   Tento výkon byl definován autorskou odborností neurochirurgie. Byl kalkulován s použitím operačního mikroskopu v pořizovací hodnotě 3 miliony Kč. Tento výkon mohou vykazovat pracoviště všech oborů.

  3. Použití mikroskopu při operačním výkonu

Pokud je při operačním výkonu v ORL použit mikroskop, lze vykázat výkon

číslo

název

 

71823

Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut

 

Tento výkon autorské odbornosti 999 lze u jednoho pacienta vykázat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.