Příloha k vyhlášce číslo 134/1998 Sb.

  1. Textová část

Kapitola 1
Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

1.

seznam výkonů

seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

2.

zdravotní výkon

základní jednotka seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování zdravotní péče

3.

kategorie výkonu

kategorie úhrady výkonu - řadí výkon mezi výkony plně hrazené, hrazené za určitých podmínek a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

4.

autorská odbornost

odbornost, která navrhla a odborně garantuje registrační list výkonu

5.

číslo výkonu

pětimístné číslo jednoznačně identifikující výkon v rámci seznamu výkonů

6.

název výkonu

stručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu

7.

popis výkonu

text, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně jeho provedení

8.

OM
omezení místem

omezení pro vykazování výkonu místem jeho provedení

9.

OF
omezení frekvencí

omezení pro vykazování výkonu frekvencí jeho provedení vztaženou na jednoho pojištěnce a jedno nebo více časových období

10.

čas výkonu

čas výkonu v minutách. Autorská odbornost výkonu je rozhodující pro přiřazení minutové režijní sazby. Celková hodnota minutové režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti (viz kapitola 7).

Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou je pracoviště prováděním výkonu plně vytíženo.

11.

nositel výkonu

zdravotnický pracovník, který se podílí na provedení výkonu. U výkonu jsou přiřazeny osobní náklady jednoho nositele výkonu, pouze výjimečně více nositelů (operační výkony a podobně). Je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady středních zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii).

12.

čas nositele výkonu

čas, po který je daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu

13.

mzdový index nositele výkonu

index, který charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu

 

14.

bodová hodnota výkonu

součet všech přímých nákladů na výkon (osobních nákladů nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky) kalkulovaný v korunách a vyjádřený v bodech

15.

ZUM

zvlášť účtovaný zdravotnický materiál, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován

16.

ZULP

zvlášť účtovaný léčivý přípravek, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován

17.

OD

ošetřovací den

18.

PZT

prostředky zdravotnické techniky