Kapitola 7
Úhrada nepřímých nákladů

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů není zahrnuta položka nepřímé náklady - režie.

Část režie spojenou s poskytnutím zdravotního výkonu uhradí zdravotní pojišťovna na základě času výkonu a minutové režijní sazby. Režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu v minutách a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti.

Čas výkonu je uveden v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami u každého výkonu. Minutová režijní sazba pro jednotlivé autorské odbornosti je uvedena dále.

U lůžkových zdravotnických zařízení je zbývající část režie přiřazena k výkonu ošetřovacího dne. Hodnota režie přiřazené k výkonům ošetřovacího dne je uvedena dále.

Minutová režijní sazba přiřazená k výkonu

K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 910, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,00 body za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 016, 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,40 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 918, 921, 925, 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 0,70 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,50 bodu za jednu minutu času výkonu.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300% v tabulce uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30% v tabulce uvedené hodnoty.

Režie přiřazená k OD

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých kategorií lůžkových zdravotnických zařízení je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetřovacího dne.

Pro účely přiřazení režie k OD jsou lůžková zdravotnická zařízení rozdělena do několika kategorií.

Kategorie lůžkových zdravotnických zařízení

Za základní obory jsou pro účely seznamu výkonů považovány obory: vnitřní lékařství, chirurgie, gynekologie a porodnictví a pediatrie.

Nemocnice typu 0

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči v méně než třech základních oborech.

Nemocnice typu 1

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči v nejméně třech základních oborech.

Nemocnice typu 2

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči ve čtyřech základních oborech a dalších oborech.

Nemocnice typu 3

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči ve čtyřech základních oborech a všech dalších oborech, běžných pro nemocnici dříve označovanou jako nemocnice III. typu.

Léeebna

Zdravotnické zařízení poskytující jinou než odbornou akutní lůžkovou zdravotní péči. Jedná se především o ošetřovatelská lůžka, odborné léčebné ústavy a léčebny dlouhodobě nemocných, tedy o pracoviště, které nevykazují s ošetřovacími dny žádné jiné zdravotní výkony.

Hodnota režie přiřazené k OD

 

kategorie zdravotnické zařízení ústavní péče

režie k OD v bodech

nemocnice typ 0 20
nemocnice typ 1 30
nemocnice typ 2 45
nemocnice typ 3 65
léčebna 120

 

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300% v tabulce uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30% v tabulce uvedené hodnoty.

 

Obsah režie

V režii je zahrnuto:

Spotřeba materiálu:

palivo

pohonné hmoty a mazadla mimo pohonné hmoty a mazadla zahrnuté ve výkonech dopravy

speciální zdravotnický materiál mimo ten, který je zahrnut jako PMAT ve výkonech nebo jako ZUM účtován zvlášť

léčivé přípravky mimo ty, které jsou zahrnuty jako PLP ve výkonech nebo jako ZULP účtovány zvlášť

potraviny mimo potraviny hrazené ve stravní jednotce v ošetřovacím dni

všeobecný materiál mimo ten, který je zahrnut jako PMAT v některých výkonech

materiál pro údržbu mimo ten, který je zahrnut ve výkonech v rámci specifické údržby jednoúčelových přístrojů

prádlo

osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance

drobný hmotný investiční majetek

knihy a učební pomůcky

 

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda (mimo vodu zahrnutou jako PMAT v některých výkonech)

pára

plyn

 

Služby :

opravy a udržování mimo specifickou údržbu jednoúčelových přístrojů zahrnutou do výkonů

cestovné zaměstnanců

náklady na reprezentaci

dopravné

nájemné

spoje (poštovné, telefonní poplatky)

dodavatelské praní prádla

dodavatelský úklid

náklady na vzdělávání, účastnické poplatky

software

ostatní služby

 

Osobní náklady:

mzdové náklady mimo mzdové náklady zahrnuté ve výkonech

ostatní osobní náklady mimo náklady zahrnuté ve výkonech

pojistné na všeobecné zdravotní pojištění mimo pojistné na všeobecné zdravotní pojištění zahrnuté ve výkonech

pojistné na sociální pojištění pracovníků mimo pojistné na sociální pojištění zahrnuté ve výkonech

 

Daně

Ostatní náklady (odpis nedobytné pohledávky, úroky, jiné ostatní náklady)

 

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku mimo jednoúčelové přístroje zahrnuté ve výkonech

 

Vnitropodnikové náklady pokud jsou účtovány zvlášť (doprava, údržba, kotelna, kuchyně, správa)