Kapitola 5
Ošetřovací dny

Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení.

V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše jeden OD.

Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD.

OD je vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.

Ošetřovací dny

00001 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 810.

00002 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 015, 016, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709.

00003 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 301, 302.

00005 se vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností.

00006 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 305, 306, 308, 309.

00010 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 203.

00012 se vykazuje na lůžkách oddělení pro novorozence.

00021 se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů.

00022 se vykazuje na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústavů TRN.

00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů.

00026 se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů.

00027 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

00028 se vykazuje na lůžkách dětských odborných léčebných ústavů TRN.

00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných léčebných ústavů.

00031 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta do 6 let věku.

00032 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta nad 6 let věku.

00041 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhle alespoň 6 hodin.

00051 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 50 a více body.

00052 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 40 - 49 body.

00053 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 30 - 39 body.

00055 je Ošetřovací den intenzívní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20 - 29 body.

00057 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15 -19 body.

00058 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9 -14 body.

00061 je Ošetřovací den resuscitační péče o kojence, děti a dorost.

00062 je ošetřovací den resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii.

00065 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - vyšší stupeň.

00068 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - nižší stupeň.

00071 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - vyšší stupeň.

00072 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - nižší stupeň.

00075 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - vyšší stupeň.

00078 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - nižší stupeň.

00098 je propustka na žádost pacienta.

00099 je propustka z léčebných důvodů.

Ve výkonu OD je zahrnuto:

veškeré vizity lékařů

činnost SZP, NZP a PZP

administrativní činnost mimo činnost zahrnutou v jiných výkonech

organizační činnost vedoucích pracovníků

ústavní pohotovostní služba

stravní jednotka

přímo spotřebovaný zdravotnický materiál

Ve výkonech OD, mimo OD resuscitační a intenzívní péče, není zahrnuta resuscitační a intenzívní péče.

K výkonu OD se připočte:

úhrada za výkony agregované do ošetřovacího dne - podle odborností

úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

část úhrady nepřímých nákladů (režie) lůžkového zdravotnického zařízení - podle kategorií zařízení

Výkony agregované do výkonu OD zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani lůžkovým zdravotnickým zařízením, kde je pacient hospitalizován, ani jiným zdravotnickým zařízením.

V případě, že zdravotnické zařízení požaduje provedení výkonu agregovaného do OD od jiného zdravotnického zařízení, uvede do žádosti o provedení výkonu, že se jedná o hospitalizovaného pacienta. Vyžádaný výkon uhradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu zdravotnickému zařízení, které výkon provedlo.

Úhrada za výkony agregované do OD

Ke každému OD 00001, 00002, 00003, 00006, 00010, a 00012 se připočte úhrada za výkony agregované do OD podle odbornosti, ve které byl OD vykázán.

Úhrada za výkony agregované do OD je podrobena sestupné sazbě podle stejných pravidel jako vlastní OD. Pokud je vykazován OD, který podléhá sestupné sazbě, je hodnota úhrady za agregované výkony určena podle jednotlivých OD (A až E). Pokud je vykazován OD, který sestupné sazbě nepodléhá, je hodnota úhrady za výkony agregované do hodnoty OD určena sazbou B.

 

Odbornost

agreg A body agreg B body agreg C body agreg D body agreg E body

101

379 316 253 253 158

102

350 292 234 234 146

103

390 325 260 260 163

104

268 223 178 178 112

105

271 226 181 181 113

106

253 211 169 169 106

107

410 342 274 274 171

108

275 229 183 183 115

109

208 173 138 138 87

201

74 62 49 49 31

202

312 260 208 208 130

203

318 265 212 212 133

205

307 256 205 205 128

206

88 73 58 58 37

207

184 153 122 122 77

209

228 190 152 152 95

210

226 188 150 150 94

301

229 191 153 153 96

302

390 325 260 260 163

303

236 197 158 158 99

304

115 96 76 76 48

305

51 43 34 34 21

306

40 33 27 27 17

308

50 42 33 33 21

309

36 30 24 24 15

401

246 205 164 164 103

402

296 247 198 198 124

403

173 144 115 115 72

404

136 113 90 90 57

405

78 65 52 52 32

407

64 54 43 43 27

501

269 224 179 179 112

502

217 181 145 145 91

503

220 183 146 146 92

504

275 229 183 183 115

505

286 238 190 190 119

506

191 159 127 127 80

507

260 217 174 174 109

601

87 72 58 58 36

602

270 225 180 180 113

603

398 332 266 266 166

604

360 300 240 240 150

605

154 128 102 102 64

606

172 143 114 114 72

607

65 54 43 43 27

701

137 114 91 91 57

702

33 28 22 22 14

704

109 91 72 72 45

705

88 74 59 59 37

706

232 193 154 154 97

707

176 147 118 118 74

708

516 430 344 344 215

Vysvětlivky k tabulce:

Odbornost odbornost, ve které je OD vykazován

agreg A body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu A

agreg B body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu B
agreg C body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu C
agreg D body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu D
agreg E body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu E

Úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

Výše úhrady přímo spotřebovaných léčivých přípravků k OD (lékový paušál k OD) bude stanovena na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

Úhrada nepřímých nákladů k OD

viz kapitola 7 - ?Nepřímé náklady?.

Sestupná sazba OD

Úhrada OD uvedených dále podléhá sestupné sazbě.

Sestupná sazba OD se vztahuje na OD

00001

00002

00003

00006

00010

 

Hodnoty OD

OD podléhající sestupné sazbě

OD

body A

body B

body C

body D

body E

00001

609

507

406

406

254

00002

625

521

417

417

261

00003

706

588

471

471

294

00006

590

492

394

394

246

00010

760

634

507

507

317

 

Pásma sestupu:

A = 1,2 B
C = 0,8 B
D = 0,8 B
E = 0,5 B

OD nepodléhající sestupné sazbě

OD

body

00005

355

00012

479

00021

464

00022

457

00023

402

00024

402

00026

464

00027

457

00028

402

00029

402

00031

71

00032

71

00041

64

00051

27 560

00052

23 560

00053

19 560

00055

9 283

00057

4 819

00058

3 619

00061

21 560

00062

27 772

00065

12 203

00068

4 991

00071

23 993

00072

19 763

00075

11 058

00078

4 455

00098

0

00099

0

 

Průměrná délka hospitalizace

Pro účely sestupné platby OD jsou stanoveny průměrné délky hospitalizace pro jednotlivé obory a počet jednotlivých typů OD při dané průměrné délce hospitalizace.

Průměrná délka hospitalizace pro jednotlivé obory

 

obor

SDH

O-

O+

alergologie a klinická imunologie

13

2

2

ARO

6

2

2

dermatovenerologie

18

2

2

foniatrie

19

2

2

fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

23

5

5

geriatrie

24

3

3

gynekologie a porodnictví

7

1

1

chirurgie

9

2

2

interní lékařství

12

3

2

kardiochirurgie

8

1

8

kardiologie

8

1

1

klinická hematologie

14

4

4

klinická onkologie

12

2

12

neurochirurgie

11

2

2

neurologie

14

4

4

nukleární medicína

11

2

2

oftalmologie

8

2

1

ortopedická protetika

19

3

3

ortopedie

12

3

2

otorinolaryngologie

6

1

1

pediatrie

7

2

2

plastická chirurgie

10

3

2

popáleninová medicína

14

2

2

přenosné nemoci

11

3

3

psychiatrie

30

7

5

radioterapie

15

2

6

revmatologie

26

7

5

stomatologie a maxillofaciální chirurgie

8

1

1

TBC a respirační nemoci

19

6

4

úrazová chirurgie

9

2

2

urologie

9

3

2

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace

O- maximální povolená odchylka směrem dolů

O+ maximální povolená odchylka směrem nahoru

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně v rozsahu přípustné odchylky směrem dolů (zkrácení průměrné doby hospitalizace) nebo směrem nahoru (prodloužení průměrné délky hospitalizace).

Pokud se jedná o lůžkové zdravotnické zařízení typu 0 (viz kapitola Úhrada nepřímých nákladů, bod 21.), lze ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně směrem dolů.

Pokud není obor uveden v tabulce, bude průměrná délka hospitalizace dohodnuta mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

 

 

Počty OD jednotlivých typů

Pro účely sestupné sazby OD jsou stanoveny tyto počty OD jednotlivých typů pro dané průměrné délky hospitalizace.

SDH

A

B

C

D

3

1

1

1

3

4

2

1

1

4

5

2

1

2

5

6

2

2

2

6

7

3

2

2

7

8

3

2

3

8

9

3

3

3

9

10

4

3

3

10

11

4

3

4

11

12

4

4

4

12

13

5

4

4

13

14

5

4

5

14

15

5

5

5

15

16

6

5

5

16

17

6

5

6

17

18

6

6

6

18

19

7

6

6

19

20

7

6

7

20

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace ve dnech

A počet OD typu A

B počet OD typu B

C počet OD typu C

D počet OD typu D

Při průměrné délce hospitalizace do 3 dnů se vykazují všechny dny typu A. V případě delší průměrné délky hospitalizace než 20 dnů se postupuje podle stejného mechanismu výpočtu dnů pro jednotlivé typy ošetřovacího dne.

Při překročení dvojnásobku dohodnuté průměrné délky hospitalizace se úhrada ošetřovacího dne provádí podle typu E.

Na základě smlouvy mezi lůžkovým zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze rozšířit úhradu OD typu D, pro obory radioterapie a onkologie případně i typu B, a to až na celou dobu hospitalizace.

Pravidla vykazování OD

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykazovat pouze na pracovišti, které splňuje minimální personální a technické vybavení.

Minimální personální vybavení

OD resuscitaení péee kromi neonatální

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062.

 

pracovník kvalifikace úvazek
vedoucí lékař další atestace v oboru 1,0 na stanici
ošetřující lékař další atestace v oboru 0,6 na lůžko
lékař ÚPS další atestace v oboru 1,0 pouze pro stanici
staniční sestra PSS ARIP 1,0 na stanici
SZP PSS ARIP alespoň 50% 3,0 na lůžko
NZP - - 0,3 na lůžko

nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

 

 

OD neonatální resuscitaení péee

Jedná se o OD 00071 a 00072.

 

pracovník kvalifikace úvazek
vedoucí lékař další atestace v oboru 1,0 na stanici
ošetřující lékař další atestace v oboru 0,6 na lůžko
lékař ÚPS další atestace v oboru 1,0 pouze pro stanici
staniční sestra PSS ARIP 1,0 na stanici
SZP PSS ARIP alespoň 50% 4,0 na lůžko
NZP - - 0,3 na lůžko

nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

 

OD intenzívní péee vyššího stupni

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

 

pracovník kvalifikace úvazek
vedoucí lékař další atestace v oboru 1,0 na stanici
ošetřující lékař atestace v oboru 0,3 na lůžko
lékař ÚPS atestace v oboru 1,0 pouze pro stanici
staniční sestra PSS ARIP 1,0 na stanici
SZP PSS ARIP alespoň 25% 2,2 na lůžko
NZP - - 0,2 na lůžko

 

OD intenzívní péee nižšího stupni

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

 

pracovník kvalifikace úvazek
vedoucí lékař další atestace v oboru 0,5 na stanici, denně přítomen
ošetřující lékař atestace v oboru 0,2 na lůžko
lékař ÚPS atestace v oboru pokud zajišťuje i ÚPS pro standardní lůžka, tak nejméně 2,0 celkem
staniční sestra PSS ARIP 1,0 na stanici
SZP PSS ARIP alespoň jedna,
ne v hematologii
1,4 na lůžko
NZP - - 0,1 na lůžko

 

Další OD

Úvazky jsou přepočteny na jednu stanici o 30 lůžkách. U OD 00003 na jednu stanici o 25 lůžkách, u OD 00010 a 00012 na jednu stanici o 20 lůžkách, u OD 00031 a 00032 na 10 lůžek a u OD 00041 na 15 lůžek. Pokud je na stanici (ve stacionáři) jiný počet lůžek, je třeba hodnoty přepočítat dle skutečného počtu lůžek.

OD

lékař A2

lékař A1

lékař A0

lékař ÚPS

SZP PSS

SZP

NZP, PZP

00001

0,53 1 1 0,33 1,33 8,55 3,66

00002

0,33 0,33 1 0,33 1,33 8,51 4,33

00003

0,43 1 1 0,33 1,33 7,61 3

00005

0 0,5 0 0 1 6,6 4

00006

0,53 1 1 0,33 1,33 7,53 5,66

00010

0,43 1 0 0,33 1,33 4,76 1

00012

0,5 0 0 0,5 1 6 0

00021

0,66 1 0 0,16 1,33 7,9 6

00022

0,66 1 0 0,16 1,33 8,56 4

00023

0,66 1 0 0,16 1,33 6,56 2

00024

0,66 1 0 0,16 1,33 6,56 2

00026

0,66 1 0 0,16 1,33 7,9 6

00027

0,66 1 0 0,16 1,33 8,56 4

00028

0,66 1 0 0,16 1,33 6,56 2

00029

0,66 1 0 0,16 1,33 6,56 2

00031

0 0 0 0 0,1 0 0

00032

0 0 0 0 0,1 0 0

00041

0 0 0 0 0 2 0

00098

0 0 0 0 0 0 0

00099

0 0 0 0 0 0 0

 

Minimální technické vybavení

OD resuscitaení a intenzívní péee o dospilé

OD resuscitaení péee o pacienta s TISS 30 a více body

Jedná se o OD 00051, 00052 a 00053.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

 

 

přístroj počet
centrála monitorovací 1 na stanici
dávkovač injekční 2 na 1 lůžko
defibrilátor 2 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový 1 na stanici
kapnometr - modul CO2 1 na 1 lůžko
kardiostimulátor jednodutinový externí 1 na stanici
lůžko resuscitační polohovatelné do stran 1 na 1 lůžko
monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP 1 na stanici
monitor modulární s moduly 1 na 1 lůžko
nebulizátor 1 na 1 lůžko
odsávačka 1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní 1 na 1 lůžko
přístroj anesteziologický 1 na stanici
pumpa infúzní 3 na 1 lůžko
ventilátor 1 na 1 lůžko

 

OD intenzívní péee vyšší stupeo o pacienta s TISS 20-29 body

Jedná se o OD 00055.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístroj počet
centrála monitorovací 1 na stanici
dávkovač injekční 2 na 1 lůžko
defibrilátor 1 na 3 lůžka
EKG přístroj alespoň tříkanálový 1 na stanici
kardiostimulátor jednodutinový externí 1 na stanici
laryngoskop 1 na 2 lůžka
lůžko resuscitační 1 na 1 lůžko
monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP 1 na stanici
nebulizátor 1 na 1 lůžko
odsávačka 1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní 1 na 1 lůžko
přístroj anesteziologický 1 na stanici
pumpa infúzní 3 na 2 lůžka
ventilátor 1 na 3 lůžka

 

OD intenzívní péee nižší stupeo o pacienta s TISS 15-19 body

Jedná se o OD 00057.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj počet
centrála monitorovací 1 na stanici
dávkovač injekční stříkačkový 1 na 1 lůžko
defibrilátor 1 na 3 lůžka
EKG přístroj alespoň tříkanálový 1 na stanici
kardiostimulátor jednodutinový externí 1 na stanici
lůžko resuscitační 1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP 1 na 1 lůžko
nebulizátor 1 na 2 lůžka
odsávačka 1 na 2 lůžka
oxymetr pulzní 1 na 2 lůžka
pumpa infúzní 3 na 2 lůžka
ventilátor 1 na stanici

 

OD intenzívní péee nižší stupeo o pacienta s TISS 9-15 body

Jedná se o OD 00058.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj počet
centrála monitorovací 1 na stanici
dávkovač injekční stříkačkový 1 na 1 lůžko
defibrilátor 1 na 3 lůžka
EKG přístroj alespoň tříkanálový 1 na stanici
lůžko resuscitační 1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP 1 na 1 lůžko
nebulizátor 1 na 3 lůžka
odsávačka 1 na 2 lůžka
oxymetr pulzní 1 na 3 lůžka
pumpa infúzní 1 na 1 lůžko
ventilátor 1 na stanici

 

OD resuscitaení a intenzívní péee o kojence, diti a dorost

OD resuscitaení péee o kojence, diti a dorost

Jedná se o OD 00061.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístroj počet
defibrilátor 1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový 1 na stanici
kufr resuscitační 1 na stanici
lůžko resuscitační 1 na 1 lůžko
lůžko vyhřívané 1 na stanici
monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP 1 na 1 lůžko
odsávačka 1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní 1 na 3 lůžka
přístroj anesteziologický 1 na stanici
přístroj RTG mobilní 1 na stanici
pumpa infúzní 3 na 1 lůžko
ventilátor pro děti starší 3 let a dospělé 1 na 1 lůžko
zvlhčovač vdechovaných plynů 1 na 1 lůžko

OD resuscitaení péee v ditské kardiologii a ditské kardiochirurgii

Jedná se o OD 00062.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístroj počet
astrup, ionty, hematokrit 1 na stanici
dávkovač lineární 2 na 1 lůžko
defibrilátor 1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový 1 na stanici
externí kardiostimulátor 1 na stanici
hrudní drenáž 1 na 1 lůžko
jícnový stimulátor 1 na stanici
kapnometr 1 na 1 lůžko
lůžko resuscitační (lůžko vyhřívané pro kojence) 1 na 1 lůžko
monitor centrální 1 na stanici
monitor vitálních funkcí 1 na 1 lůžko
odsávačka 1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní 1 na 3 lůžka
přístroj RTG mobilní 1 na stanici
pumpa infúzní 3 na 1 lůžko
teplovzdušné ohřívání pacienta 1 na 1 lůžko
ventilátor pro děti starší 3 let a dospělé 1 na 1 lůžko
zvlhčovač vdechovaných plynů 1 na 1 lůžko

 

OD intenzívní péee o kojence, diti a dorost vyšší stupeo

Jedná se o OD 00065.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístroj počet
defibrilátor 1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový 1 na stanici
kufr resuscitační 1 na stanici
monitor EKG, SpO2, IBP 1 na 1 lůžko
odsávačka 1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní 1 na 3 lůžka
přístroj anesteziologický 1 na stanici
přístroj RTG mobilní 1 na stanici
pumpa infúzní 2 na 1 lůžko
ventilátor pro děti 1 na stanici
zvlhčovač vdechovaných plynů 1 na 1 lůžko

OD intenzívní péee o kojence, diti a dorost nižší stupeo

Jedná s o OD 00068.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj počet
kufr resuscitační 1 na stanici
monitor EKG, SpO2, NIBP 1 na 1 lůžko
odsávačka 1 na 1 lůžko
pumpa infúzní 1 na 1 lůžko
zvlhčovač vdechovaných plynů 1 na 1 lůžko

 

OD neonatální resuscitaení a intenzívní péee

OD neonatální resuscitaení péee

Jedná se o OD 00071 a 00072.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístroj počet
fototerapie 1 na 1 lůžko
ventilační jednotka 1 na 1 lůžko

 

OD neonatální intenzívní péee vyšší stupeo

Jedná se o OD 00075.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístroj počet
inkubátor SC 1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP, SpO2 1 na 1 lůžko
oxymetr do inkubátoru 1 na 1 lůžko
přístroj dechový CPAP 1 na 1 lůžko
pumpa infúzní 2 na 1 lůžko
ventilátor 1 na 1 lůžko

 

OD neonatální intenzívní péee nižší stupeo

Jedná se o OD 00078.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj počet
inkubátor SC 1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP, SpO2 1 na 1 lůžko
přístroj dechový CPAP 1 na 1 lůžko
pumpa infúzní 1 na 1 lůžko
fototerapie 1 na 3 lůžka

Obsah resuscitační a intenzívní péče

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat pouze tehdy, pokud byl naplněn jejich obsah.

Obligatorní obsah OD resuscitaení péee

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061, 00071 a 00072.

Resuscitační péče je poskytována při selhání jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD resuscitační péče je:

invazívní monitorování

umělá plicní ventilace

Obligatorní obsah OD intenzívní péee vyššího stupni

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

Intenzívní péče vyššího stupně je poskytována při poruše jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče vyššího stupně je:

trvalé neinvazívní monitorování všech životních funkcí, včetně záznamu

aktivní opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostředí

speciální dokumentace

Obligatorní obsah OD intenzívní péee nižšího stupni

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

Intenzívní péče nižšího stupně je poskytována při hrozící poruše některé životní funkce.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče nižšího stupně je:

písemné zdůvodnění indikace k poskytování intenzívní péče nižšího stupně lékařem doporučujícím poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně

písemný souhlas k poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně lékaře přijímajícího pacienta na pracoviště intenzívní péče

trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce

nitrožilní infúzní léčba

bilance příjmu a výdeje tekutin

ZUM vykazovaný k ošetřovacím dnům

K OD nelze vykazovat žádné materiály jako zvlášť účtované materiály (dále ZUM), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat jako zvlášť účtovaný materiál nitrolební čidlo na měření nitrolebního tlaku na jedno použití.

ZULP vykazovaný k ošetřovacím dnům

K OD nelze vykazovat zvlášť účtované léčivé přípravky (dále ZULP), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky symbolem ?U?. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP s předchozím souhlasem revizního lékaře takové léčivé přípravky, které jsou označeny v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky symbolem ?X?. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky symbolem ?K?. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029, 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky symbolem ?T?. Toto platí pouze pro OD 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

Výkony vykazované spolu s ošetřovacími dny

Spolu s OD se vykazují všechny zdravotní výkony, pokud není dále uvedeno jinak.

Spolu s OD nelze vykazovat zdravotní výkony, u kterých je uvedeno v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v položce omezení místem ?Pouze v ambulanci? nebo ?Pouze ve specializované ambulanci? nebo ?Výkon lze vykázat pouze ambulantně - agregován do OD?

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykazovat výkony uvedené v následujícím seznamu, ani pokud byly provedeny jiným pracovištěm než pracovištěm resuscitační nebo intenzívní péče:

Drenáž hrudníku

Endotracheální intubace ne pro anestézii

Endotracheální odsávání

Enterální výživa

Forsírovaná diuréza

Invazívní monitorování

Kanylace centrální žíly

Kanylace periferní žíly včetně infúze

Kanylace plicnice a měření tlaku v zaklínění

Kardioverse

Komplexní metabolické sledování

Masivní objemové náhrady a přetlaková transfúze

Měření srdečního výdeje bioimpedancí

Oxygenoterapie

Pulzní oxymetrie

Punkce hrudníku

Punkce perikardu

Punkce trachey se zavedením kanyly

Terapeutická laváž GIT

Udržování tělesné teploty

Zavedení gastrické sondy

Zavedení intrajejunální sondy.

Zavedení katétru pro intraarteriální perfúzi

Zavedení močového katétru

Zavedení Sengstagenovy sondy

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykázat žádné výkony, pokud byly provedeny pracovištěm resuscitační a intenzívní péče, vyjma výkonů:

Kardiopulmonální resuscitace

Anestézie u neodkladných operačních výkonů

Tracheostomie

Kontinuální venózní hemofiltrace

Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové hyperbarické komoře

Výkony:

Specializovaná hematologická léčba nemocných s allogenní transplantací kostní dřeně

Specializovaná hematoonkologická léčba nemocných na specializovaných pracovištích, včetně autologní transplantace kostní dřeně

Transplantace allogenní kostní dřeně

Transplantace autologní kostní dřeně, rozmrazení a aplikace do centrálního žilního katétru

na specializovaných hematologických pracovištích

Ohledání mrtvého

Výkony parenterální výživy k výkonům OD intenzívní péče o pacienta s TISS body do 29 bodů.