Kapitola 4
Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

014 - stomatologie

Při návštěvě, která byla plánována v rámci předchozího klinického vyšetření nelze vykázat další výkon klinického vyšetření.

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název kód
04111 Vstupní komplexní vyšetření 91071
04125 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku do 6 let  
04127 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 6 do 12 let 91072
04129 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 12 do 18 let 91073

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název kód
04617 Chirurgické vybavení zubu nekomplikované 93114
04619 Chirurgické vybavení zubu komplikované 93115
04621 Sutura extrakční rány - na zub 93116
04623 Stavění postextrakčního krvácení 93120

nelze vykazovat současně při provedení na stejném zubu.

015 - čelistní ortopedie

Všechny výkony odbornosti 015 s kategorií výkonu W lze vykázat pouze u diagnóz skupiny A, B a C.

Skupiny diagnóz jsou následující:

A rozštěpy rtu, čelisti a patra

vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy

B hypodoncie čtyř a více stálých zubů v jedné čelisti mimo zuby moudrosti

obrácený skus řezáků i jednotlivých

protruzní vady s incizálním schůdkem sedm a více milimetrů

otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků dva a více milimetrů

retence, palatinální poloha a ageneze stálého špičáku, u dětí do 18 let nedostatek místa pro stálý špičák, pět milimetrů a více

retence stálého horního řezáku

hluboký skus s traumatizací gingivy

zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti

nonokluze nejméně dvou párů antagonistů, mimo zuby moudrosti, v jednom laterálním segmentu

C ostatní anomálie zubů a skusu u dětí do 18 let věku
D ostatní anomálie (kromě kategorie A) u osob starších 18 let

 

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název kód
05611 Sejmutí a navázání oblouku - I. 95330
05619 Sejmutí pevného aparátu a zařízení - na zub - skupina I. 95350
05711 Zábrus zubu z ortodontických důvodů - na zub - skupina I. 95360

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření.

Výkony

číslo název kód
05021 Ortodontická kontrola I. typ - skupina I. 95380
05029 Ortodontická kontrola II. typ - skupina I. 95390

lze vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

101 - interna

Výkony výživy

číslo název kód
11501 Enterální výživa 205
11502 Pitná a žaludeční definovaná výživa 204
11503 Speciální enterální výživa (oligopeptidická) 206
11504 Doplňková parenterální výživa 201
11505 Speciální parenterální výživa 203
11506 Plnohodnotná parenterální výživa 202

nelze v jednom dni vykazovat současně, lze vykázat nejvýše jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

102 - angiologie

Výkon

číslo název kód
12220 Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na jedné končetině) 001

nelze vykazovat současně s výkonem

číslo název kód
89513 UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení 030

odbornosti 999.

Výkony pletysmografické nelze vykazovat současně.

104 - endokrinologie

Dynamické testy

Všechny dynamické testy v endokrinologii se vykazují výkonem

číslo název kód
14110 Dynamické testy v endokrinologii 11104

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat u jednoho pacienta nejvýše dvakrát za jeden den.

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat pro každý test pouze jednou za jedno čtvrtletí.

Výkonem dynamické testy v endokrinologii se vykazují:

test s clonidinem

test s cholinergikem

synactenový test

adiuretinový test

clonidinový supresní test

glukagonový test

test s růstovým hormonem

test s infúzí hypertonického roztoku soli

test s inzulínovou provokací

i.v. glukózový toleranční test

pentagastrinová stimulace kalcitoninu

argininový test

dexamethazonový test

105 - gastroenterologie

Zátěžový test v gastroenterologii

Všechny zátěžové testy v gastroenterologii se vykazují výkonem

číslo název kód
15130 Zátěžový test v gastroenterologii 011

Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkonem. Testovací látky lze vykázat jako ZUM.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno vykázat pouze jeden v jednom dni.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno pro jeden test opakovat nejvíce jedenkrát za čtvrtletí.

Výkonem zátěžový test v gastroenterologii se vykazují:

vyšetření žaludečního chemismu

pankreozymin - sekretinový test

paba test

xylosový test

test s vitaminem A

tolbudamidový test

107 - kardiologie

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název kód
17260 Echokardiografie jednorozměrná a dvourozměrná 17201
17262 Echokardiografické vyšetření Doppler 17202

lze vykazovat současně.

Výkony

číslo název kód
17299 Levostranná katetrizace srdeční 10025
17303 Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál 019
17300 Pravostranná katetrizace srdeční na katetrizačním sále 011
17302 Oboustranná katetrizace srdeční 10023

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo název kód
17127 Endomyokardiální biopsie transvaskulární 10041

je možné kombinovat se všemi výkony katetrizace srdce.

Výkony

číslo název kód
17320 Akutní test parenterálních farmak stimulací síní a nebo komor při již zavedené elektrodě (při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace) 89714
17231 Endokardiální mapování akcesorní dráhy nebo arytmogenního fokusu 89718

mohou být vykázány pouze s výkony

číslo název kód
17123 Elektrogram Hissova svazku, vzestupná stimulace síní a komor, s hodnocením ante- a retrográdního vedení a zotavovací doby sinusového uzlu 10037

nebo

číslo název kód
17234 Programovaná stimulace síní a/nebo komor, testování elektrické stability myokardu (Přičítá se výkon Elektrogram Hissova svazku - číslo 17123) 89734

 

Výkon

číslo název kód
17244 24 hodinové telemetrické sledování mimo JIP 005
17303 Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál 019
17250 Zavedení ezofageální elektrody, včetně registrace EKG 10045
17252 Transezofageální stimulační EKG test 10046

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkon

číslo název kód
17115 Koronární aterectomie, včetně rotační 029

nelze vykazovat současně s výkony angiografie.

Výkon

číslo název kód
17261 Echokardiografie jedno a dvojrozměrná, spolu s pulzním a kontinuálním Dopplerem a barevným mapováním 17205

nelze vykazovat současně s jinými echokardiografickými výkony a s výkonem

číslo název kód
17265 Zátěžová echokardiografie dynamická 17206

 

Výkony zátěžové testy v kardiologii nelze v jednom dni vykazovat současně.

108 - nefrologie

Výkon

číslo název kód
18512 Kontinuální peritoneální dialýza za hospitalizace 003

nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkon

číslo název kód
18540 CAVH - kontinuální arteriovenózní hemofiltrace 006

je možno vykazovat spolu s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkony

číslo název kód
18521 Akutní hemodialýza 26028
18522 Chronická hemodialýza 26030
18530 Hemofiltrace 26034
18550 Hemodiafiltrace 26033
18511 Akutní peritoneální dialýza 007
18512 Kontinuální peritoneální dialýza za hospitalizace 003

nelze vykazovat současně v jednom dni u jednoho pacienta.

Výkon

číslo název kód
18521 Akutní hemodialýza 26028

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

109 - revmatologie

V případě pulzní léčby kortikoidy za hospitalizace lze odůvodněně podané kortikoidy vykázat jako ZULP k výkonu ošetřovacího dne. Za pulzní léčbu kortikoidy je pro tyto účely pokládána léčba dávkami přesahujícími ekvivalent 500 mg Hydrocortisonu na den a 1,7 m2 tělesného povrchu.

205 - TRN

Výkon

číslo název kód
25213 Spirometrie (obvykle metodou průtok - objem) 10003

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Vyšetření výdechové rychlosti peakflowmetrem je součástí klinického vyšetření.

Bronchoskopie

Bronchoskopické diagnostické a terapeutické úkony lze vykázat především výkony

číslo název kód
25111 Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace 007
25113 Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace 008

 

K výše uvedeným výkonům bronchoskopie lze dále dle skutečně provedeného zákroku vykázat další výkony:

číslo název kód
25115 Odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest 009
25117 Cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčková biopsie 010
25119 Bronchoalveolární laváž 011
25121 Endobronchiální excize 013
25122 Peribronchiální punkce 015
25118 Transbronchiální plicní biopsie 014
25123 Instilace léčebných a diagnostických přípravků do dolních dýchacích cest 016
25125 Endobronchiální laserový výkon 017
25127 Použití kryoterapie při bronchoskopii 018
76111 Zavedení afterloadingových sond nebo balónkových sond nebo cévek k provedení bronchografie 019
25131 Aplikace endobronchiální protézy 020

Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, byl-li naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další výkony (stejné nebo jiné) z výkonů uvedených v předchozím odstavci lze dále přičíst, pokud celkový čas zákroku dosáhl součtu časů základního a všech přičítaných. Výkony lze tedy vykázat pouze tehdy, byl-li úplně naplněn jejich čas.

Pokud z důvodů nenaplnění času nelze výkon vykázat, i když byl skutečně proveden, lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat skutečně spotřebovaný ZUM nebo ZULP uvedený u příslušného výkonu.

Spirometrie

Orientační spirometrie může být vykázána pouze tehdy, byla-li provedena lékařem (byl naplněn obsah výkonu), zápis v dokumentaci je nutný.

Ostatní výkony funkčních vyšetření v autorské odbornosti TRN mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího odpovídající konziliární vyšetření.

301 - pediatrie

Výkon

číslo název kód
31050 Nutná spolupráce pediatra při náročných RTG nebo jiných vyšetřeních 89540

lze vykazovat pouze v době ústavní pohotovostní služby.

302 - dětská kardiologie

Podmínkou pro vykázání výkonu

číslo název kód
32610 Katetrizace srdce u dítěte do 1 roku 89545
32620 Katetrizace srdce u dítěte do 6 let 89546

je vybavení pracoviště dvouprojekčním RTG přístrojem. Tyto výkony nelze vykazovat současně.

304 - neonatologie

Vyšetření novorozence po porodu se vykazuje výkonem

číslo název kód
31022 Cílené vyšetření pediatrem II. 024
31012 Cílené vyšetření pediatrem I. 03102

autorské odbornosti 301.

Vyšetření novorozence při propuštění se vykazuje výkonem

číslo název kód
31021 Komplexní vyšetření pediatrem II. 023
31011 Komplexní vyšetření pediatrem I. 03101

autorské odbornosti 301.

Výkon

číslo název kód
34310 Katetrizace umbilikální tepny nebo žíly 20004

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

305 - psychiatrie

Psychoterapie

Výkony psychoterapie jsou následující:

číslo název kód
35520 Psychoterapie individuální systematická prováděná psychoterapeutem se speciální psychoterapeutickou kvalifikací (autorské odbornosti 305) 001
35510 Psychoterapie individuální nesystematická prováděná psychiatrem, psychologem nebo lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací (autorské odbornosti 305) 22101
35610 Psychoterapie skupinová typ I (autorské odbornosti 305) 22102
35620 Psychoterapie skupinová typ II (autorské odbornosti 305) 22103
35630 Psychoterapie skupinová typ III (autorské odbornosti 305) 22104
35650 Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut (autorské odbornosti 305) 22105
37115 Skupinová psychoterapie dětí do 8 let (autorské odbornosti 910) 9112
37117 Rodičovská skupina (autorské odbornosti 910) 9113

 

Indikace

Výkony psychoterapie lze vykazovat pouze tehdy, pokud byly indikovány ošetřujícím lékařem - psychiatrem, ošetřujícím lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo registrujícím praktickým lékařem. Indikace je platná po dobu nejdéle tří po sobě následujících kalendářních měsíců.

Vykazování

Výkon ?Psychoterapie individuální nesystematická? s číslem 35510 mohou vykazovat lékaři se základní specializací v oboru psychiatrie (A1), kliničtí psychologové se základní specializací (J1) a dále ti lékaři dalších klinických oborů, kteří získali psychoterapeutickou kvalifikaci. Ostatní výkony psychoterapie s čísly 35520, 35610, 35620, 35630, 35650, 37117 a 37119 mohou vykazovat pouze lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové se speciální psychoterapeutickou kvalifikací.

Kombinace s klinickými vyšetoeními

Výkony psychoterapie nelze kombinovat s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

číslo název kód
35650 Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut 22105

lze vykázat pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

306 - dětská psychiatrie

Výkon

číslo název kód
36650 Psychoterapeuticko - edukační pohovor pedopsychiatra s osobou ovlivňující zdravotní stav pacienta 009

nelze kombinovat s výkony rodinné nebo skupinové psychoterapie.

309 - sexuologie

Vyšetření plodnosti

Vyšetření plodnosti se vykazuje výkonem

číslo název kód
39022 Cílené vyšetření sexuologem 03902

Kombinace s výkony psychoterapie

S výkony klinických vyšetření nelze vykázat výkony psychoterapie.

Výkony

číslo název kód
39111 Falometrie, vulvometrie 12104
39131 Nativní spermiogram 74016

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

402 - klinická onkologie

Ve výkonech autorské odbornosti klinická onkologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

403 - radioterapie

Ve výkonech autorské odbornosti radioterapie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

Kombinace výkonů

Výkony autorské odbornosti 403 - radioterapie nelze v jednom dni u jednoho pacienta vykazovat současně.

Dozimetrie

Výkon

číslo název kód
43623 Přímá dozimetrie na nemocném 005

nelze vykazovat současně s výkony radioterapie.

Plánování radioterapie.

Výkony plánování radioterapie nelze vykazovat současně v jednom cyklu léčby.

Jedná se o výkony:

číslo název kód
43113 Plánování RTG terapie nebo Cs137 27001
43217 Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem 27003
43219 Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem s použitím TPS 27004
43423 Plánování brachyterapie 27007
43425 Plánování brachyterapie s použitím TPS 27008

Kombinace výkonů s OD resuscitační a intenzívní péče

Spolu s výkony brachyterapie nelze vykazovat OD intenzívní a resuscitační péče.

Jedná se o výkony:

číslo název kód
43421 Brachyterapie intrakavitární 27201
43419 Brachyterapie intrakavitární s automatickým afterloadingem 27202
43417 Brachyterapie intersticiální manuální 27203
43411 Brachyterapie povrchová 27204
43415 Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem 89512

404 - dermatovenerologie

Výkony

číslo název kód
44235 Celková fototerapie optimálním UV světlem 104
44115 Fyzikální kožní testy 118
44111 Kožní fototest 11006
44119 Vyšetření Woodovou lampou 55403

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

číslo název kód
44007 Venerologické epidemiologicko-psychologické šetření a depistáž sexuálně přenosných chorob 120

lze vykázat pouze při nově zjištěném onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

407 - nukleární medicína

Výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína nelze vykazovat současně s výkony jakékoli aplikace, ani s výkonem minimální kontakt.

Výkony

číslo název kód
47021 Komplexní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně 001
47022 Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicíně 002
47023 Kontrolní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně 08805

nelze vykazovat současně s jinými výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína.

Výkony

číslo název kód
47125 Kardioangiografie First Pass 68001
47133 Radionuklidová ventrikulografie klidová 68005

lze vykázat dvakrát v jednom dni na jednoho pacienta pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Výkon nelze vykazovat současně s výkony kvantifikace dynamického, resp. tomografického vyšetření.

K výkonu

číslo název kód
47129 Perfuzní scintigrafie myokardu v klidu 68003

lze při opakování klidového vyšetření v jednom kalendářním dni vykázat ZULP pouze jednou.

501 - chirurgie

Peroperační použití sonografu

Peroperační použití sonografu chirurgem se vykazuje stejnojmenným výkonem. Výkon nelze v jednom dni u jednoho pacienta opakovat.

Exenterace pánevních orgánů

Výkonem

číslo název kód
51810 Exenterace pánevních orgánů 053

se vykazuje přední, zadní i totální exenterace.

Laparoskopie a thorakoskopie

Laparoskopické a thorakoskopické diagnostické a terapeutické výkony v chirurgii, v hrudní chirurgii a v gynekologii se vykazují výkonem

číslo název kód
51711 Výkon laparoskopický a thorakoskopický 040

Tento výkon nelze kombinovat s výkonem

číslo název kód
51713 Diagnostická videolaparoskopie a videothorakoskopie 057

 

Laparoskopický výkon lze vykázat jednou v následujících případech:

cílená punkce orgánu nebo ložiska

cílený odběr biopsie

laváž a odsátí dutiny peritoneální

lýze adhezí přes 10 cm2

lepení orgánu

cholangiografie

subfasciální ligace žilních spojek

jejunostomie

endosonografie

koagulace v malé pánvi

odstranění endometriózy prvního a druhého stupně

sterilizace

punkce oocytu

přenos gamet nebo embryí do vejcovodu

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce dvakrát v případech:

výkon na lymfatickém systému

appendektomie

hernioplastika jednostranná primární

esofagokardiomyotomie

revize žlučových cest

destrukce nádoru nebo metastáz

resekce Meckelova divertiklu

lokální excize z jater

bederní sympatektomie

choledocholithotomie

resekce ovaria

enukleace jednoduché cysty

salpingotomie lineární

salpingektomie

ovarektomie

adnexektomie

salpingo (fimbrio) ovariolýza

myomektomie do 5 cm subserózní, pedunkulovaný myom do 5 cm

sutura dělohy po iatrogenní perforaci

extrakce cizího tělesa z dutiny břišní

transsekce sakrouterinních vazů

ventrosuspense dle Gilliam-Schautaovariopexe, ovariální dekapsulace (drilling)

drenáž abscesu

adheziolýza prvního stupně

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce třikrát v případech:

cholecystektomie prostá

appendektomie při peritonitidě

revize při peritonitidě nejasného původu nebo při traumatu

sutura perforovaného vředu gastroduodena

kolostomie

antirefluxní plastika

hernioplastika recidivující kýly

lymfadenektomie pánevní

trunkální vagotomie

transrektální endoskopická operace

evakuace hematomu nebo empyemu plic

sympatektomie jednostranná hrudní

supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

neostomie a fimbrioplastika

plikace oblých vazů helikoidním stehem - ventrosuspense

obliterace Douglasova prostoru dle Moschowitze

odstranění endometriózy třetího stupně, ovariální endometriomata

adheziolýza druhého stupně

laparoskopická operace varikokély

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce čtyřikrát v případech:

hernioplastika oboustranná primární

sutura střeva jako samostatný výkon

revize při akutní pankreatitidě a drenáž abscesu

lymfadenektomie paraaortální

klínovitá resekce plic

enukleace tumoru plic

pleurektomie abraze

laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

adheziolýza třetího stupně

resekce pánevního abscesu

závěsná operace pro inkontinenci

myomektomie nad 5 centimetrů subserozní a intramurální

laparoskopická operace retinovaného varlete - pouze po schválení revizním lékařem

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce pětkrát v případech:

anastomosa na trávícím traktu jako samostatný výkon

fundoplikace

bandáž žaludku

supraselektivní vagotomie

gastroenterocystoanastomóza podle Jurasze

adrenalektomie

resekce tenkého střeva

totální laparoskopická hysterektomie (TLH)

extenzivní adheziolýza čtvrtého stupně

mikrochirurgická reanastomosa tuby

mikrochirurgická neostomie nebo fimbriolýza

disekce ureteru

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce šestkrát v případech:

resekce tlustého střeva

ezofagokardiomyotomie s fundoplikací

nefrektomie

odstranění tumoru mediastina

dekortikace plíce

pneumonektomie

lobektomie plic

bilobektomie plic

pánevní lymfadenektomie

závěsná operace pro vaginální prolaps

závěsná operace síťkou pro prolaps dělohy

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech:

resekce žaludku BI

resekce jater

paraaortální lymfadenektomie

laparoskopická operace neovaginy

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce osmkrát v případech:

resekce žaludku BII

nízká přední resekce rekta

splenektomie

laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie nebo totální laparoskopická hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

laparoskopicky asistovaná radikální vaginální hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce devětkrát v případech:

totální gastrektomie

radikální hysterektomie typu Wertheim a pánevní lymfadenektomie

laparoskopická lymfadenektomie radikální paraaortální a parakavální

Pokud je laparoskopický a thorakoskopický výkon vykazován opakovaně, je nutno dbát obecného pravidla: výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden v celém rozsahu, tedy i v celém čase. Laparoskopický výkon lze vykázat podruhé teprve tehdy, byl-li naplněn požadavek dvojnásobku času.

Pokud je proveden takový laparoskopický diagnostický nebo terapeutický výkon v chirurgii, který není ve výše uvedeném seznamu, vykáže pracoviště laparoskopický a thorakoskopický výkon v počtu odpovídajícím reálnému odůvodněnému trvání provedeného výkonu.

Čas zahájení i čas ukončení laparoskopického a thorakoskopického výkonu je nezbytnou součástí zdravotní dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

Výkon

číslo název kód
51611 Peroperační použití sonografu chirurgem 014

nelze vykazovat současně s jiným výkonem sonografického vyšetření.

504 - cévní chirurgie

K výkonům cévní chirurgie lze vykazovat jako ZULP Protamin a Heparin.

505 kardiochirurgie

K výkonům kardiochirurgie lze vykazovat jako ZULP Protamin a Heparin.

Sternotomie, thorakotomie

Výkon

číslo název kód
55311 Sternotomie, thorakotomie 058

nelze vykazovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Tento výkon je do ostatních operačních výkonů na hrudníku zahrnut.

506 - neurochirurgie

Prodloužení operace

Prodlouženou dobu operačního výkonu lze v neurochirurgii vykázat výkonem

číslo název kód
56178 Prodloužení výkonu kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu 36012

Tento výkon lze vykázat tehdy, pokud doba operace překročila čas výkonu alespoň o 30 minut. Výkon lze vykázat opakovaně pouze tehdy, pokud doba prováděné operace překročila čas výkonu operace o 240 minut, tedy za každý dokončený čas výkonu.

Kranioplastika

Výkon

číslo název kód
56135 Kranioplastika akrylátová, plexisklová, kovová, nebo kostní ploténkou 36063

nelze vykazovat spolu s jiným nitrolebním operačním výkonem. Pokud je v rámci takového výkonu kranioplastika provedena, lze vykázat pouze odpovídající ZUM.

ZUM k operačním výkonům lze vykazovat pouze ve skutečně spotřebovaném množství, nikoli v násobcích při násobcích výkonů.

Výkon

číslo název kód
56113 Intrakraniální durální rekonstrukce 36041

nelze vykazovat současně s jinými nitrolebními operačními výkony.

601 - plastická chirurgie

Ošetření a převaz a speciální výkony.

Výkony autorské odbornosti 601 bez omezení místem lze vykazovat pouze při provedení na operačním sálku.

Výkon

číslo název kód
61219 Extirpace žlázy z periareolárního řezu u gynekomastie 30730

lze vykazovat pouze na základě indikace endokrinologa.

Pokud je ošetření defektu vykázáno jiným výkonem, nelze současně vykázat výkon

číslo název kód
09243 Ošetření a převaz rány nad 30 cm2 037
09237 Ošetření a převaz rány od 1 cm2 do 10 cm2 015
09241 Ošetření a převaz rány 10 cm2 až 30 cm2 036

 

Výkony

číslo název kód
61111 Sutura kožního krytu do 10 cm 30501
61113 Sutura kožního krytu nad 10 cm 30502

nelze vykazovat současně s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkony lze vykázat pouze při provedení výplachu rány sterilním roztokem a přiložení obkladu.

Výkony

číslo název kód
61111 Sutura kožního krytu do 10 cm 30501
61411 Excize kožní léze do 10 cm2 (bez uzavření vzniklého defektu) 30520
61415 Excize kožní léze, sutura do 10 cm 30522
61417 Excize kožní léze, sutura více než 10 cm 30523

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslo název kód
61211 Rekonstrukce šlachového poutka 30626
61213 Implantace silikonu při defektu šlachy 30627
61215 Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem 30628
61217 Transposice šlachy flexoru 30629
61219 Tenolýza extenzoru 30630
61221 Rekonstrukce extenzorového aparátu prstu ruky 30631

lze vykazovat jedenkrát na každý operační přístup.

Výkony

číslo název kód
61231 Implantace umělého MP nebo IP kloubu 30635
61235 Arthrodéza MP nebo IP kloubu 30637
61239 Distrakce falangy nebo metakarpu 30639
61245 Fenestrace šlachové pochvy 30645

lze vykazovat jedenkrát na každý prst.

602 - popáleninová medicína

K výkonům autorské odbornosti 602 lze vykázat jako ZULP lokální dezinfekční roztoky. Jejich použití musí být zřejmé ze zdravotní dokumentace.

Ošetření a převaz popálenin

Ošetření a převaz popálenin lze vykázat výkony:

číslo název kód
62120 Popáleniny - ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko) 30404
62140 Popáleniny - ošetření a převaz prvního dorsa ruky nebo nohy 30403
62141 Popáleniny - ošetření a převaz dorsa ruky a nohy každého dalšího 021
62130 Popáleniny - ošetření a převaz prvního prstu ruky nebo nohy 30402
62131 Popáleniny - ošetření a převaz prstu ruky a nohy každého dalšího 022
62110 Popáleniny - ošetření a převaz ostatní do 5% povrchu těla 30405
62111 Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 5-10% povrchu těla 30406
62112 Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 10-15% povrchu těla 30407
62113 Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 15-20% povrchu těla 30408
62150 Převaz popáleniny v rozsahu 5-10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů) 89470
62151 Převaz popáleniny v rozsahu nad 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů) 89472

 

Pokud je popálenina větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně popálenina větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat dva výkony 15-20% a k nim další jeden výkon.

Popáleniny na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou se vykazují samostatnými výkony. Pokud je ošetřeno jedno dorsum (prst), vykáže se výkon ?...prvního...?. Pokud je ošetřeno více dors (prstů), vykáže se výkon ?...prvního...? a dále příslušný počet výkonů ?...každého dalšího...? . Podmínkou vykazování dalších výkonů je samozřejmě dodržení celkového času zákroku.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony ?...ostatní...?.

Nekrektomie

Nekrektomii lze vykázat výkony:

číslo název kód
62210 Nekrektomie do 5% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální 30409
62211 Nekrektomie 5-10% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální 30410
62212 Nekrektomie 10-15% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální 30411
62213 Nekrektomie do 15-20% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální 30412

Pokud je nekrektomie větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně nekrektomie větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat dva výkony 15-20% a k nim další jeden výkon.

Výše uvedenými výkony nelze vykázat nekrektomii chemickou. Tu lze vykazovat stejnými výkony jako ošetření popálenin.

Odběr dermoepidermálních štěpů

Odběr dermoepidermálních štěpů lze vykázat výkony

číslo název kód
62310 Odběr dermoepidermálního štěpu do 1% z plochy povrchu těla 016
62311 Odběr dermoepidermálního štěpu 1 - 5% z plochy povrchu těla 30251
62312 Odběr dermoepidermálního štěpu 5 - 10% z plochy povrchu těla 30252
62313 Odběr dermoepidermálního štěpu 10-15% z plochy povrchu těla 30253
62314 Odběr dermoepidermálního štěpu 15 - 20% z plochy povrchu těla 30254

Pokud je odběr štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně odběr štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat dva výkony 15-20% a k nim další jeden výkon.

Kožní štěpy

Kožní štěpy (při popáleninách i při jiných kožních ztrátách) lze vykázat výkony:

číslo název kód
62430 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) prst ruky nebo nohy 30416
62420 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) obličej 30418
62421 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) krk nebo skalp 30422
62440 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo ostatní do 5% povrchu těla 30417
62412 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 5-10% povrchu těla 89476
62413 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 10-15% povrchu těla 89474
62414 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 15-20% povrchu těla 89475

Pokud je plocha štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně plocha štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat dva výkony 15-20% a k nim další jeden výkon.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu nebo dlaních rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony ?...ostatní...?.

Xenotransplantace

Xenotransplantace lze vykázat výkony:

číslo název kód
62510 Xenotransplantace do 1% povrchu těla 012
62520 Xenotransplantace 1-5% povrchu těla 30540

Pokud je plocha xenotransplantace větší než 5% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce čtyři výkony do 1% a odpovídající počet výkonů 1-5%.

603 - gynekologie

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název kód
63587 Pertubace terapeutická 032
63591 Test průchodnosti tub 14002

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo název kód
63594 Primární laparotomie pro ca ovaria 042

nelze vykazovat současně s žádným dalším operačním výkonem.

Výkony

číslo název kód
63313 Amnioskopie 14005
63323 Odebírání vzorku krve z hlavičky plodu (za použití amnioskopu) 14006

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název kód
63315 Fetoskopie 14007
63317 Fetoskopie s odběrem tkáně plodu 14008

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název kód
63312 Oxytocinový zátěžový test 14009
63117 Kardiotokografické sledování rodičky v průběhu porodu 051

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název kód
63598 Punkce Douglasova prostoru 41002
63592 Punkce Douglasova prostoru s incizí a drenáží 41003

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název kód
63540 Elektro-diathermokoagulace čípku děložního 019
63591 Test průchodnosti tub 14002
63532 Odběr materiálu s pochvy, čípku a hrdla děložního 14004
63311 Odběr plodové vody transabdominální amniocentézou 14010
63521 Hymenotomie, hymenectomie 40001
63511 Biopsie vulvy 40005

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo název kód
63594 Primární laparotomie pro CA ovaria 042

nelze vykazovat současně s výkony jiných operačních výkonů autorské odbornosti 603.

Výkony

číslo název kód
63323 Odebírání vzorků krve z hlavičky plodu 14006
63313 Amnioskopie 14005

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název kód
63317 Fetoskopie s odběrem tkáně plodu 14008
63315 Fetoskopie 14007

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název kód
63579 Hysterectomie a adnexectomie s omentectomií pro malignitu 43016
  Omentektomie  

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název kód
63133 Manuální vybavení zadržené placenty 46011
63127 Sectio caesarea 47011
63129 Sectio caesarea a sterilizace 47002
63131 Sectio caesarea s následnou hysterectomií 47004

nelze vykazovat současně.

Kolposkopické vyšetření

Výkon

číslo název kód
63530 Kolposkopické vyšetření 42001

lze vykazovat současně s výkony cílené a kontrolní vyšetření, ale nelze vykazovat současně v výkonem komplexní vyšetření.

Porod

Jednotlivé výkony vedení porodu nelze vykazovat současně.

In vitro fertilizace

Výkony in vitro fertilizace lze vykazovat v rozsahu nejvýše tří kompletních monitorovaných cyklů, a to pouze pro pojištěnce ženského pohlaví ve věku od 22 let do 38 let + 364 dnů. V případě, kdy se jedná o oboustrannou úplnou neprůchodnost vejcovodů, lze výkony in vitro fertilizace vykazovat i pro ženy mladší 22 let.

604 - dětská gynekologie

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název kód
64213 Chirurgické ošetření úrazu zevních rodidel a pochvy 89431
64329 Vaginální operace při neúplném zdvojení vnitřních rodidel 89444

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo název kód
64215 Irigace virginální pochvy s aplikací medikamentu 89440

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření.

606 - ortopedie

Na ošetření jedné anatomické lokality nelze u jednoho pacienta v jeden kalendářní den vykázat více jak jeden výkon fixace.

Výkon

číslo název kód
66031 Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence 005

nelze vykazovat současně s výkony klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou vykazování výkonu je sonografický přístroj.

Výkon

číslo název kód
66317 Revizní operace páteře - přední - zadní - odstranění implantátu 023

nelze vykazovat jako samostatný výkon, vykazuje se současně s výkony Operační přístup na páteři standardní, přední nebo zadní.

701 - ORL

Použití kryokauteru a laseru

Pokud je při chirurgickém výkonu v ORL oblasti použit laser nebo kryokauter, lze vykázat výkony

číslo název kód
71825 Kryokauter v ORL á 10 minut  
71821 Laser v ORL á 10 minut  

Oba výkony lze vykazovat současně. Tyto výkony lze u jednoho pacienta jednotlivě i v kombinaci vykazovat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

Nystagmografická vyšetření

Výkony nystagmografických vyšetření nelze v jednom dni vykazovat současně.

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název kód
71641 Submukosní resekce nosní přepážky 32017
71649 Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky 32024

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název kód
71661 Výplach čelistní dutiny 32033
71663 Punkce čelistní dutiny 28004

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název kód
71113 Kalorický test 15022
71115 Vyšetření semispontánních vestibulárních jevů 15024
71117 Optokinetický test 15026
71119 Gustometrie 15027
71121 Posturografie 15028
71123 Rotační testy k vyšetření poruch rovnováhy 15031
71511 Výplach cerumina nebo vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu 28011
71615 Excize jednoho nosního polypu 32007
71211 Biopsie z nosu 32010
71611 Vynětí cizího tělesa z nosu - jednoduché 32011
71623 Terapie epistaxe kauterizací 32027
71625 Přední tamponáda provedená odborně otorhynolaryngologem 32028
71661 Výplach čelistní dutiny 32033
71713 Nepřímá laryngoskopie s odstraněním léze nebo cizího tělesa hypofaryngu nebo laryngu 32105
71781 Sondáž, dilatace, výplach slinné žlázy 34020
71580 Vyčištení trepanační dutiny 38202
71525 Lokální excize, odstranění polypu ze zvukovodu 38206
71719 Výměna tracheostomické kanyly 26050
71714 Anemizace s odsáváním z vedlejších nosních dutin 89341
71212 Diafanoskopie vedlejších nosních dutin 89343
71613 Intramukozní injekce do nosní sliznice jako samostatný výkon 89363
71565 Politzerace 89387

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslo název kód
71641 Submukozní resekce nosní přepážky 32017
71651 Septoplastika 32025

nelze vykazovat současně s výkonem

číslo název kód
71649 Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky 32024

 

Výkony

číslo název kód
71787 Incize, drenáž peritonzilárního event. faryngeálního abscesu nebo hematomu 89344
71789 Dilatace incize při peritonzilárním abscesu 89345

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo název kód
71715 Nepřímá laryngoskope s insitilací léků do hrtanu 89374

nelze vykazovat současně s výkonem anestézie.

702 - Foniatrie

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název kód
72113 Vyšetření pro korekci sluchové vady sluchadlem (první) 15007
72115 Vyšetření pro aplikaci sluchadla kontrolní 15008

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt

705 - Oftalmologie

Ve výkonech autorské odbornosti oftalmologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

Oftalmoskopie

Výkony

číslo název kód
75137 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze (1 oko) přímou oftalmoskopií 15112
75121 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (1 oko) 016
75153 Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze (1 oko) 89296

nelze vykazovat současně, s výjimkou lékaře - sítnicového specialisty.

Komplexní vyšetření

Výkon komplexní vyšetření oftalmologem obsahuje, a tedy s tímto výkonem nelze současně vykazovat, následující výkony:

číslo název kód
75115 Vyšetření předního segmentu jednoho oka na štěrbinové lampě 010
75139 Nitrooční tlak Schiotzovým tonometrem (1 oko) 15113
75137 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko) 15112

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název kód
75111 Fluorescenční angiografie duhovky - 1 oko 008
75113 Zátěžové testy u glaukomu - obě oči 009
75115 Vyšetření předního segmentu 1 oka na štěrbinové lampě 010
75117 Tonografie (1 oko) s výpočtem 011
75125 Detailní vyšetření okulomotorické rovnováhy a diplopie 15104
75129 Fluorescenční angiografie fundu (FAG) - 1 oko 15106
75131 Gonioskopie (1 oko) 15107
75133 Ortopický status 15109
75135 Exoftalmometrie nebo Schimerův test nebo vyšetření barvocitu tabulkami nebo pupilometrie nebo vyšetření Amslerovou mřížkou 15110
75137 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko) 15112
75139 Nitrooční tlak Schipotzovým tonometrem (1 oko) 15113
75141 Tonometrie aplanační (1 oko) 15114
75143 Perimetr statický (1 oko) 15115
75145 Perimetr kinetický nebo kampimetr (1 oko) 15116
75387 Kryoepilace řas jednoho víčka nebo elektroepilace 38103
75389 Epilace řas očního víčka pinzetou, incize akutního chalázia 38104
75395 Operace entropia nebo ektropia 1 očního víčka 38111
75153 Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze - 1 oko 89296
75157 Objektivní vyšetření refrakce obou očí a předpis brýlí do dálky a do blízka 89314

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

číslo název kód
75225 Aplikace radioaktivní plomby 89295

nelze vykazovat současně s výkony ošetřovacích dnů resuscitační a intenzívní péče.

706 - Urologie

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název kód
76235 Extrakorporální litotrypse soliltárního konkrementu rázovou vlnou 013
76237 Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu rázovou vlnou 014

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název kód
76235 Extrakorporální lithotripse solitárního konkrementu rázovou vlnou 013
76237 Extrakorporální lithotripse mnohočetného či odlitkového konkrementu 014

nelze vykazovat v jednom roce na stejné ledvině.

Cystometrie

Cystometrie v urologii se vykazuje výkonem

číslo název kód
76127 Cystometrie plnící 13102

Tímto výkonem se vykazuje jak plnící cystometrie vodní, tak plnící cystometrie plynová. Výkon lze vykázat nejvíce jeden za jeden den.

Cystouretroskopie

K výkonu

číslo název kód
76531 Cystouretroskopie 16209

lze přičíst výkony:

číslo název kód
76561 Fotokoagulace tumoru laserem 35125
76565 Biopsie ev. extrakce z měchýře - cizí těleso, konkrement, stent 35130
76567 Aplikace terapeutik do stěny měchýře ev. uretry 35131

 

Katetrizace ureteru

Výkon

číslo název kód
76215 Katetrizace ureteru 16201

se přičítá k výkonu

číslo název kód
76531 Cystouretroskopie 16209

 

Výkonem

číslo název kód
76215 katetrizace ureteru 16201

se vykazuje jak diagnostická katetrizace ureteru, tak i endoskopická extrakce konkrementu z ureteru, tripse konkrementu v močovodu, endoskopická discise striktury ureteru, endoskopická biopsie z ureteru včetně koagulace a zavedení stentu do ureteru. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon katetrizace ureteru vykázat dvakrát.

Pyelotomie, nefrotomie, operační nefrostomie

Nefrotomie s extrakcí konkrementu, případně s nefrostomií, operační nefrostomie a pyelolitotomie se vykazují jedním výkonem.

Perkutánní extrakce konkrementů

Výkony

číslo název kód
76545 Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse 35029
76547 Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí 35030

se přičítají k výkonu

číslo název kód
76543 Nefroskopie perkutánní (bez cystoskopie a sondáže močovodu) 35028

Výkony

číslo název kód
76545 Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse 35029
76547 Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí 35030

nelze vykazovat současně. Tyto výkony nelze u jednoho pacienta v jednom dni vykázat více než jedenkrát.

Excize spermatokély a operace hydrokély

Excize spermatokély a operace hydrokély se vykazují jedním výkonem

číslo název kód
76451 Excize spermatokély nebo operace hydrokély 35235

708 - ARO

Hyperbarická oxygenoterapie

Výkon číslo 78840 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - může být vykazován při jednotlivých indikacích nejvíce v dále uvedených frekvencích:

Indikace

Diagnóza

Počet expozic

Počet sérií

Otrava CO, kouřovými plyny, sirovodíkem

T58

T59.9

5

5

1

1

Otrava halogenovanými alifatickými a aromatickými uhlovodíky (např. tetrachlormetanem)

T53

5

1

Otrava kyanidy

T57.3

5

1

Dekompresní nemoc

T70.3

T70.9

3

3

1

1

Vzduchová embolie po výkonu

T81.7

2

1

Vzduchová embolie úrazová

T79.0

3

1

Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi, injekci

T80.0

1

1

Anaerobní infekce (plynatá sněť, septický šok)

A48.0

A41.4

20

15

2

2

Edém mozku (po úraze, intoxikaci, operaci)

G93.6

S06.1

10

10

1

1

Stavy spojené s KPR (apalický syndrom, hypoxie mozku)

G43.1

30

3

Stavy po krvácení a kontusi mozku

S06.2

30

2

Akutní traumatické ischemie

T79.6

20

2

Crush syndrom

T79.5

15

3

Kardiogenní šok

R57.0

1

1

Šokové stavy (anaerob. sepse, hemorragický šok)

R57.8

R57.1

2

2

1

1

Methemoglobinaemie

D74.8

5

1

Ischemie a gangréna při arterioskleróze DK

I70.2

I70.8

30

30

4

3

Gangréna při diabetu

E10.5

E10.4

30

30

4

4

Tromboangitis obliterans - Burgerova nemoc

I73.1

20

3

Kožní defekty obtížně se hojící (dekubitální vředy, při neurologických postiženích)

I70.1

30

4

Bércové vředy obtížně se hojící, pyoderma gangr. purpura fulminans

I83.0

L88

30

30

3

3

Traumatická ischemie svalu po úrazu, compartment syndrom

T04.9

T79.6

30

30

3

3

Žilní městky se vředem a zánětem

I83.2

30

3

Nehojící se defekty po amputacích

T87.5

30

3

Transplantace tkáně, přihojování kožních transplantátů

T86.8

30

2

Vasculitis kůže (primární a sekundární)

L95.9

30

3

Osteomyelitis - zánět kostní dřeně

M86.0-8

30

3

Postradiační poškození (např. osteoradionekroza ap.)

Z92.3

Y89

20

20

2

2

Osteonekroza

M87

20

2

Sudeckův syndrom

M89.0

25

3

Hluchota jednostranná, oboustranná (náhlá)

H91.2

10

2

Účinky silného hluku na vnitřní ucho

H83.3

10

2

Porucha vestibulární funkce (závrať)

H81.3

20

3

Menierova nemoc

H81.0

20

3

Tinitus

H81

20

3

Pulpitis

K04.0

10

2

Okluze arteriae centralis retinae

H34.1

15

2

Diabetická retinopatie

H36.0

25

3

Roztroušená skleroza mozkomíšní v počátečních stadiích

G35

30

3

Jiné demyelinisace CNS

G37.8

30

3

Alzheimrova nemoc

G30.0

30

3

Neuralgie n. trigemini

G50.0

20

2

Perifer. obrna n. facialis

G51.0

20

2

Poúrazová bolest hlavy

G44.3

20

2

Migrena

G43

20

3

Gastroduodeální vřed (Helicobacter pylori)

K25.9

K26

20

20

2

2

Postoperační píštěle s recid. anaerobními infekcemi

K63.2

30

2

Morbus Crohn

K50

30

3

Toxická hepatopatie (po cytostatické léčbě, otravách)

K71

20

2

Cystoidní pneumatoza střeva   15

3

Popáleniny, omrzliny

T20-32

T33-35

30

30

2

2

Vysvětlivky k tabulce

Indikace indikace pro kterou je hyperbarická oxygenoterapie prováděna

Diagnóza kód diagnózy dle MKN 10

Počet expozic nejvyšší počet expozicí, který je možno vykázat pro danou indikaci v jedné

léčebné sérii

Počet sérií nejvyšší počet sérií, který je možno pro danou indikaci vykázat v jednom

kalendářním roce

709 - Zdravotnická záchranná služba

Výkon

číslo název kód
06713 Přednemocniční neodkladná péče, sledování eventuelně transport pacienta pracovníkem ZS (SZP s úplným středoškolským vzděláním) á 15 minut 9591

nelze vykazovat současně s žádným jiným výkonem kromě výkonu dopravy.

801 - klinická biochemie

Výkon

číslo název kód
81211 Glukóza moč kvalitativně 001

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření a s výkony

číslo název kód
81347 Analýza moči chemicky a mikroskopicky 50045
09123 Analýza moči chemicky 50046

807 - patologie

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název kód
87110 Pitva standardní 70001
87113 Pitva technicky obtížná 70005
87111 Pitva parciální 70008

nelze vykazovat současně.

Stanovení diagnózy

Stanovení bioptické diagnózy a cytologické diagnózy se vykazuje vždy na jeden topografický kód.

809 - radiodiagnostika

Ve výkonech autorské odbornosti radiodiagnostika je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie. U výkonu

číslo název kód
89339 Stereotaktická biopsie nebo stereotaktická lokalizace nehmatné léze prsu 89122

lze výkon lokální anestézie vykázat.

V úhradě RTG filmů je zahnuta úhrada chemikálií na jejich zpracování.

Výkon

číslo název kód
89419 Punkční angiografie 007

nelze vykazovat současně s výkony přehledné či selektivní angiografie.

Výkon

číslo název kód
89421 Měření tlaku při angiografii 008

nelze vykazovat současně s výkony koronarografickými, ventrikulografickými a PTCA.

K výkonu

číslo název kód
89437 PTCA více věnčitých tepen 016

je možno AG sadu vykázat jako ZUM pouze tehdy, nenavazuje-li výkon na výkony:

číslo název kód
89431 Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (ev. bypassu) 013
89433 Selektivní koronarografie další věnčité tepny či bypassu 014
89429 Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen 012

Výkon

číslo název kód
89312 Denzitometrie dvoufotonová 61001

lze vykázat pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

Výkony

číslo název kód
89513 UZ vyšetření horní poloviny břicha 041
89514 UZ vyšetření dolní poloviny břicha 042

nelze vykazovat současně s ultrazvukovým vyšetřením jednoho, dvou, či tří orgánů.

901 - klinická psychologie

V jednom kalendářním měsíci nemůže být vykázáno současně komplexní a cílené vyšetření klinickým psychologem.

Výkony

číslo název kód
35610 Psychoterapie skupinová, typ I., pro skupinu nejméně 5, max. 9 osob á 120 min. 22102
35620 Psychoterapie skupinová, typ II., pro skupinu 10 - 14 osob - á 120 min. 22103

nelze vykazovat v jednom kalendářním čtvrtletí současně.

903 - klinická logopedie

Výkony klinických logopédů lze vykazovat pouze na základě indikace registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře, který má pacienta v péči pro fatickou poruchu.

Výkon cílené vyšetření lze vykázat nejvíce jednou za půl roku.

911 - výkony sester

Výkony autorské odbornosti 911 vykazují sestry pracující v ordinacích praktických a jiných ošetřujících lékařů. Podmínkou je u praktických lékařů registrace pacienta, u ostatních lékařů musí být indikující lékař zároveň ošetřujícím lékařem pacienta. Ošetřující lékař pacienta může indikovat výkony sester pouze v souvislosti s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Výkony autorské odbornosti 911 mohou být vykázány pouze tehdy, pracuje-li sestra samostatně bez přítomnosti lékaře mimo ordinaci.

Výkony autorské odbornosti 911 mohou být vykázány pouze tehdy, pokud byly provedeny na základě písemné indikace lékařem.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně.

Infúzní terapie

Výkon

číslo název kód
06115 Dohled nad průběhem infúzní terapie 025

může být vykazován spolu s výkonem

číslo název kód
06113 Komplex - aplikace ordinované infúzní terapie po písemném pověření ošetřujícím lékařem pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti 024

pouze tehdy, přesahuje-li doba zákroku 60 minut (dokončený čas obou výkonů).

918 - rehabilitační pracovník

Výkon

číslo název kód
21711 Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění 002

lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a rehabilitačního pracovníka.

Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)

Výkony individuální LTV lze vykazovat současně nejvýše do celkového času 60 minut na jednoho pacienta dvakrát v jednom kalendářním dni.

Výkon

číslo název kód
21215 Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků 9226

nelze vykazovat v jednom kalendářním dni u jednoho pacienta současně s dalšími výkony LTV.

Fyzikální terapie

Výkony fyzikální terapie lze vykázat nejvýše dva různé a nejvýše čtyři celkem v jednom kalendářním dni.

925 - domácí péče

Výkony autorské odbornosti 925 vykazují pouze zdravotnická zřízení poskytující domácí péči.

Výkony autorské odbornosti 925 mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace.

Písemná indikace k domácí péči musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající třem typům ošetřovací návštěvy.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně.

Výkony Ošetřovací návštěvy - typ I. až III. lze vykázat nejvíce tři v jednom dni.

Výkon

číslo název kód
06311 Zavedení, ukončení domácí péče, administrativní činnost sestry v domácí péči 015

lze vykázat pouze dvakrát ze jeden cyklus soustavné domácí péče, nejvíce však dvakrát za tři měsíce.

Vlastní domácí péče se vykazuje především výkony Ošetřovací návštěvy. Tyto výkony lze vykazovat současně s výkony materiálovými, tedy s výkony:

Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí

Odběr biologického materiálu

Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

Ošetření stomií

Lokální ošetření

Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů

Aplikace inhalační a léčebné terapie p.o., s.c., i.m., i.v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

a s výkonem Fyzická asistence při poskytování domácí péče.

Každý materiálový výkon, stejně jako výkon Fyzická asistence při poskytování domácí péče lze vykázat k jednomu výkonu Ošetřovací návštěvy nejvíce jedenkrát.

927 - ortoptická sestra

Výkony ortoptická cvičení aktivní, pasivní a pleoptická prováděná ortoptickou sestrou lze vykazovat současně, nejvíce však šest v jednom kalendářním dni.

Výkony autorské odbornosti 927 s kategorií W se vykazují pouze při indikaci ošetřujícího očního lékaře.

999 - výkony bez autorské odbornosti

K výkonům odbornosti 999 lze jako ZULP zvlášť účtovat pouze takový léčivý přípravek, který nelze dle platného seznamu léčiv předepsat na recept.

Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická pracoviště.

Čas strávený dopravou

Výkon

číslo název kód
09521 Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 minut 007

nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.

Návštěva v ÚSP

Výkon

číslo název kód
09519 Návštěva specialisty u pacienta 016

pokud se jedná o návštěvu v ústavu sociální péče nebo obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho obyvatele tohoto ústavu, výkon klinického vyšetření se vykazuje zvlášť.

Kanylace žíly

Výkonem

číslo název kód
09220 Kanylace periferní žíly včetně infúze 20023

nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výkony infúze.

UZ vyšetření

Výkony

číslo název kód
09135 UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách 027
09137 UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách 028
09139 UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách 029

lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová dokumentace.

Telefonická konzultace

Výkon

číslo název kód
09315 Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem 002

hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou problematiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s diagnostikou nebo léčbou.

Ošetření a převazy

Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:

číslo název kód
09237 Ošetření a převaz rány od 1 cm do 10 cm2 015
09241 Ošetření a převaz rány od 10 do 30 cm2 036
09243 Ošetření a převaz rány nad 30 cm2 037
09239 Sutura malé rány do 5 cm 020

Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat současně pro jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.

Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními výkony odbornosti popáleninové medicíny.

Výkony pouze přístrojové

Operační mikroskop

Použití operačního mikroskopu lze vykázat výkonem

číslo název kód
36009 Použití operačního mikroskopu 56419

Tento výkon byl definován autorskou odborností neurochirurgie. Byl kalkulován s použitím operačního mikroskopu v pořizovací hodnotě 3 miliony Kč. Tento výkon mohou vykazovat pracoviště všech oborů.

Použití mikroskopu při operačním výkonu

Pokud je při operačním výkonu v ORL použit mikroskop, lze vykázat výkon

číslo název kód
71823 Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut 32106

Tento výkon lze u jednoho pacienta vykázat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.