Kapitola 1
Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu výkonů

zdravotní výkon

základní jednotka seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování zdravotní péče

kategorie výkonu

kategorie úhrady výkonu - řadí výkon mezi výkony plně hrazené, hrazené za určitých podmínek a nehrazené z všeobecného zdravotního pojištění

autorská odbornost

odbornost, která navrhla a odborně garantuje registrační list výkonu

číslo výkonu

pětimístné číslo jednoznačně identifikující výkon v rámci seznamu výkonů

název výkonu

stručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu

popis výkonu

text, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně jeho provedení

OM
omezení místem

omezení pro vykazování výkonu místem jeho provedení

OF
omezení frekvencí

omezení pro vykazování výkonu frekvencí jeho provedení vztaženou na jednoho pojištěnce a jedno nebo více časových období

čas výkonu

čas výkonu v minutách. Čas výkonu je rozhodující pro přiřazení minutové režie dané kategorií zdravotnického zařízení, ve kterém byl výkon proveden. Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou je pracoviště prováděním výkonu plně vytíženo.

nositel výkonu

zdravotnický pracovník, který se podílí na provedení výkonu. U výkonu jsou přiřazeny osobní náklady jednoho nositele výkonu, pouze výjimečně více nositelů (operační výkony a podobně). Je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady středních zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii).

čas nositele výkonu

čas, po který je daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu

mzdový index nositele výkonu

index, který charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu

bodová hodnota výkonu

součet všech přímých nákladů na výkon (osobních nákladů nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky) kalkulovaný v korunách a vyjádřený v bodech

ZUM

zvlášť účtovaný zdravotnický materiál, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován

ZULP

zvlášť účtovaný léčivý přípravek. Léčivý přípravek, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován

OD

ošetřovací den