Kapitola 4
Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

1.001 – praktickÉ lékařSTVÍ pro dOSPĚLÉ

Výkon

číslo

název


01441

Stanovení glukózy glukometrem


se vykazuje:

 1. k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenzace diabetika

 2. stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají možnost selfmonitoringu a pokud nelze vyšetřit z venosní krve při současném odběru biochemického vyšetření.

 3. u osob neléčených pro DM, kdy charakter obtíží je suspektní z dekompenzace diabetu.

Výkon nelze vykazovat jako screeningové vyšetření při preventivních a dispenzárních prohlídkách a pokud je odebírána venosní krev za účelem biochemického vyšetření.

Další povolené odbornosti: 002, 003, 101, 103 a 104.

2.002 – praktickÉ lékařSTVÍ pro děti a dorost

Výkon

číslo

název


02230

Kvantitativní stanovení CRP (POCT)


lze vykazovat jen při doložené účasti na úvodním odborném certifikovaném školení o této metodě pořádaném na akreditovaném pracovišti ve spolupráci odborných společností a pracovišť zajišťujících postgraduální vzdělávání dle jednotné metodiky. Při provádění výkonu bude respektováno Doporučení odborných společností o provádění laboratorních vyšetření v režimu POCT a bude zajištěna vnitřní kontrola kvality, včetně řádně vedeného záznamu o ní a účast v systému mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (externí hodnocení kvality).

3.014 – zubní lékařství

Při návštěvě, která byla plánována v rámci předchozího klinického vyšetření nelze vykázat další výkon klinického vyšetření.

3.1Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název


04010

Vstupní komplexní vyšetření


04060

Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku do 6 let


04061

Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 6 do 12 let


04062

Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 12 do 18 let


nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo

název


04640

Chirurgické vybavení zubu nekomplikované


04650

Chirurgické vybavení zubu komplikované


04710

Sutura extrakční rány - na zub


04720

Stavění postextrakčního krvácení


nelze vykazovat současně při provedení na stejném zubu.

4.015 - ortodoncie

4.1Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název


05611

Sejmutí a navázání oblouku


05619

Sejmutí pevného aparátu a zařízení - na zub


05711

Zábrus zubu z ortodontických důvodů - na zub


nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslo

název


05021

Ortodontická kontrola I. typ


05029

Ortodontická kontrola II. typ


lze vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

5.101 – vnitřní lékařství

Výkony výživy

číslo

název


11501

Enterální výživa


11502

Pitná a žaludeční definovaná výživa


11503

Speciální enterální výživa (oligopeptidická)


11504

Doplňková parenterální výživa


11505

Speciální parenterální výživa


11506

Plnohodnotná parenterální výživa


nelze v jednom dni vykazovat současně, lze vykázat nejvýše jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

6.102 - angiologie

Výkon

číslo

název


12220

Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na jedné končetině)


nelze vykazovat současně s výkonem

číslo

název


09141

UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení


89515

UZ duplexní vyšetření pouze jedné cévy, morfolog. a Dopplerovské


89517

UZ duplex. vyšetření dvou a více cév, morfolog. a Dopplerovské
Výkony pletysmografické nelze vykazovat současně.

7.104 - endokrinologie

7.1Dynamické testy

Všechny dynamické testy v endokrinologii se vykazují výkonem

číslo

název


14110

Dynamické testy v endokrinologii


Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat u jednoho pacienta nejvýše dvakrát za jeden den.

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat pro každý test pouze jednou za jedno čtvrtletí.

Výkonem dynamické testy v endokrinologii se vykazují:

 1. test s clonidinem

 2. test s cholinergikem

 3. synactenový test

 4. adiuretinový test

 5. clonidinový supresní test

 6. glukagonový test

 7. test s růstovým hormonem

 8. test s infúzí hypertonického roztoku soli

 9. test s inzulínovou provokací

 10. i. v. glukózový toleranční test

 11. pentagastrinová stimulace kalcitoninu

 12. argininový test

 13. dexamethazonový test

8.105 - gastroenterologie

8.1Zátěžový test v gastroenterologii

Všechny zátěžové testy v gastroenterologii se vykazují výkonem

číslo

název


15130

Zátěžový test v gastroenterologii


Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkonem. Testovací látky lze vykázat jako ZUM.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno vykázat pouze jeden v jednom dni.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno pro jeden test opakovat nejvíce jedenkrát za čtvrtletí.

Výkonem zátěžový test v gastroenterologii se vykazují:

 1. vyšetření žaludečního chemismu

 2. pankreozymin - sekretinový test

 3. paba test

 4. xylosový test

 5. test s vitaminem A

 6. tolbudamidový test

9.107 – kardiologie

9.1Indikace

Výkon

číslo

název


17129

Neinvasivní ambulantní monitorování krevního tlaku


lze zpravidla vykázat u pacienta u kterého je:

 1. podezření na rezistentní hypertenzi

 2. podezření na epizodickou hypertenzi

 3. podezření na fenomén bílého pláště

 4. podezření na hypotenzní stavy

 5. podezření na diabetickou vegetativní dysautonomii

 6. podezření na maskovanou hypertenzi

 7. třeba ověřit účinnost změny léčby (max. 3krát za rok)


Závěrečné hodnocení AMTK obsahuje:

 1. Vyhodnocení 24 hod. průměrného krevního tlaku, posouzení jeho odchylky od normy.

 2. Vyhodnocení průměrného denního a nočního krevního tlaku, posouzení jejich event. abnormality.

 3. Posouzení diurnálního rytmu krevního tlaku.

 4. Posouzení přítomnosti významných hypertenzních peaků, event. jejich korelace se subjektivními potížemi pacienta.

 5. Posouzení přítomnosti event. fenoménu bílého pláště.

 6. Doporučení týkající se stávající léčby hypertenze.9.2Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název


17299

Levostranná katetrizace srdeční


17303

Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál


17300

Pravostranná katetrizace srdeční na katetrizačním sále


17302

Oboustranná katetrizace srdeční


nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo

název


17127

Endomyokardiální biopsie transvaskulární


je možné kombinovat se všemi výkony katetrizace srdce.

Výkony

číslo

název


17320

Akutní test parenterálních farmak stimulací síní a nebo komor při již zavedené elektrodě (při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace)


17231

Endokardiální mapování akcesorní dráhy nebo arytmogenního fokusu


mohou být vykázány pouze s výkony

číslo

název


17123

Elektrogram Hissova svazku, vzestupná stimulace síní a komor, s hodnocením ante- a retrográdního vedení a zotavovací doby sinusového uzlu


nebo

číslo

název


17234

Programovaná stimulace síní a/nebo komor, testování elektrické stability myokardu (Přičítá se výkon Elektrogram Hissova svazku - číslo 17123)
Výkon

číslo

název


17244

24 hodinové telemetrické sledování mimo JIP


17303

Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál


17250

Zavedení ezofageální elektrody, včetně registrace EKG


17252

Transezofageální stimulační EKG test


nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkon

číslo

název


17115

Koronární aterectomie, včetně rotační


nelze vykazovat současně s výkony angiografie.

10.108 - nefrologie

Výkony

číslo

název


18521

Akutní hemodialýza


18522

Chronická hemodialýza


18530

Hemofiltrace


18550

Hemodiafiltrace


18511

Akutní peritoneální dialýza

nelze vykazovat současně v jednom dni u jednoho pacienta.

11.109 - revmatologie

V případě pulzní léčby kortikoidy za hospitalizace lze odůvodněně podané kortikoidy vykázat jako ZULP k výkonu ošetřovacího dne. Za pulzní léčbu kortikoidy je pro tyto účely pokládána léčba dávkami přesahujícími ekvivalent 500 mg Hydrocortisonu na den a 1,7 m2 tělesného povrchu.

12.205 – tuberkulóza a respirační nemoci - TRN

Výkon

číslo

název


25213

Spirometrie (obvykle metodou průtok - objem)


nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Vyšetření výdechové rychlosti peakflowmetrem je součástí klinického vyšetření.

12.1Bronchoskopie

Bronchoskopické diagnostické a terapeutické úkony lze vykázat především výkony

číslo

název


25111

Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace


25113

Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace
K výše uvedeným výkonům bronchoskopie lze dále dle skutečně provedeného zákroku vykázat další výkony:

číslo

název


25115

Odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest


25117

Cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčková biopsie


25119

Bronchoalveolární laváž


25121

Endobronchiální excize


25122

Perbronchiální punkce


25118

Transbronchiální plicní biopsie


25123

Instilace léčebných a diagnostických přípravků do dolních dýchacích cest


25125

Endobronchiální laserový výkon


25127

Použití kryoterapie při bronchoskopii


76111

Zavedení afterloadingových sond nebo balónkových sond nebo cévek k provedení bronchografie


25131

Aplikace endobronchiální protézy


Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, byl-li naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další výkony (stejné nebo jiné) z výkonů uvedených v předchozím odstavci lze dále přičíst, pokud celkový čas zákroku dosáhl součtu časů základního a všech přičítaných. Výkony lze tedy vykázat pouze tehdy, byl-li úplně naplněn jejich čas.

Pokud z důvodů nenaplnění času nelze výkon vykázat, i když byl skutečně proveden, lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat skutečně spotřebovaný ZUM nebo ZULP uvedený u příslušného výkonu.

12.2Spirometrie

Orientační spirometrie může být vykázána pouze tehdy, byla-li provedena lékařem (byl naplněn obsah výkonu), zápis v dokumentaci je nutný.

Ostatní výkony funkčních vyšetření v autorské odbornosti TRN mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího odpovídající konziliární vyšetření.

13.222 – transfúzní lékařství

13.1Výkony imunoadsorpce

Indikační kritéria jsou zejména:14.301 – dětské lékařství

Výkon

číslo

název


31050

Nutná spolupráce dětského lékaře při náročných RTG nebo jiných vyšetřeních


lze vykazovat pouze v době ústavní pohotovostní služby.

15.302 - dětská kardiologie

Podmínkou pro vykázání výkonu

číslo

název


32610

Katetrizace srdce u dítěte do 1 roku


32620

Katetrizace srdce u dítěte do 6 let


je vybavení pracoviště dvouprojekčním RTG přístrojem. Tyto výkony nelze vykazovat současně.

16.304 - neonatologie

Vyšetření novorozence po porodu se vykazuje výkonem

číslo

název


31022

Cílené vyšetření dětským lékařem 2


31012

Cílené vyšetření dětským lékařem 1


autorské odbornosti 301.

Vyšetření novorozence při propuštění se vykazuje výkonem

číslo

název


31021

Komplexní vyšetření dětským lékařem 2


31011

Komplexní vyšetření dětským lékařem 1


autorské odbornosti 301.

Výkon

číslo

název


34310

Katetrizace umbilikální tepny nebo žíly


nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

17.309 - sexuologie

17.1Vyšetření plodnosti

Vyšetření plodnosti se vykazuje výkonem

číslo

název


39022

Cílené vyšetření sexuologem


17.2Kombinace s výkony psychoterapie

S výkony klinických vyšetření nelze vykázat výkony psychoterapie.

Výkony

číslo

název


39111

Falometrie, vulvometrie


39113

Nativní spermiogram


nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

18.402 - klinická onkologie

Ve výkonech autorské odbornosti klinická onkologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

19.403 – radiační onkologie

Ve výkonech autorské odbornosti radioterapie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

19.1Kombinace výkonů

Výkony autorské odbornosti 403 – radiační onkologie nelze v jednom dni u jednoho pacienta vykazovat současně.

19.2Plánování radioterapie.

Výkony plánování radioterapie nelze vykazovat současně v jednom cyklu léčby.

Jedná se o výkony:

číslo

název


43113

Plánování RTG terapie nebo Cs137


43217

Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem


43219

Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem s použitím TPS


43423

Plánování brachyterapie


43425

Plánování brachyterapie s použitím TPS


19.3Kombinace výkonů s OD resuscitační a intenzívní péče

Spolu s výkony brachyterapie nelze vykazovat OD intenzívní a resuscitační péče.

Jedná se o výkony:

číslo

název


43421

Brachyterapie intrakavitární


43419

Brachyterapie intrakavitární s automatickým afterloadingem


43417

Brachyterapie intersticiální manuální


43415

Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem


20.404 - dermatovenerologie

Výkon

číslo

název


44007

Venerologické epidemiologicko-psychologické šetření a depistáž sexuálně přenosných chorob


lze vykázat pouze při nově zjištěném onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

21.407 - nukleární medicína

Výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína nelze vykazovat současně s výkony jakékoli aplikace, ani s výkonem minimální kontakt.

Výkony

číslo

název


47021

Komplexní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně


47022

Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicíně


47023

Kontrolní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně


nelze vykazovat současně s jinými výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína.

Výkony

číslo

název


47125

Kardioangiografie First Pass


47133

Radionuklidová ventrikulografie klidová


lze vykázat dvakrát v jednom dni na jednoho pacienta pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Výkon nelze vykazovat současně s výkony kvantifikace dynamického, resp. tomografického vyšetření.

K výkonu

číslo

název


47129

Perfuzní scintigrafie myokardu v klidu


lze při opakování klidového vyšetření v jednom kalendářním dni vykázat ZULP pouze jednou.

22.501 - chirurgie

22.1Peroperační použití sonografu

Peroperační použití sonografu chirurgem se vykazuje stejnojmenným výkonem. Výkon nelze v jednom dni u jednoho pacienta opakovat.

Výkon

číslo

název


51611

Peroperační použití sonografu chirurgem


nelze vykazovat současně s jiným výkonem sonografického vyšetření.

22.2Exenterace pánevních orgánů

Výkonem

číslo

název


51810

Exenterace pánevních orgánů


se vykazuje přední, zadní i totální exenterace.

22.3Laparoskopie a thorakoskopie

Laparoskopické a thorakoskopické diagnostické a terapeutické výkony v chirurgii, v hrudní chirurgii a v gynekologii se vykazují výkonem

číslo

název


51711

Výkon laparoskopický a thorakoskopický


Tento výkon nelze kombinovat s výkonem

číslo

název


51713

Diagnostická videolaparoskopie a videothorakoskopie
Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat jednou v následujících případech:

 1. cílená punkce orgánu nebo ložiska

 2. cílený odběr biopsie

 3. laváž a odsátí dutiny peritoneální

 4. lýza adhezí přes 10 cm2

 5. lepení orgánu

 6. cholangiografie

 7. subfasciální ligace žilních spojek

 8. jejunostomie

 9. endosonografie

 10. koagulace v malé pánvi

 11. odstranění endometriózy prvního a druhého stupně

 12. sterilizace

 13. punkce oocytu

 14. přenos gamet nebo embryí do vejcovodu

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce dvakrát v případech:

 1. výkon na lymfatickém systému

 2. appendektomie

 3. hernioplastika jednostranná primární

 4. esofagokardiomyotomie

 5. revize žlučových cest

 6. destrukce nádoru nebo metastáz

 7. resekce Meckelova divertiklu

 8. lokální excize z jater

 9. bederní sympatektomie

 10. choledocholithotomie

 11. resekce ovaria

 12. enukleace jednoduché cysty

 13. salpingotomie lineární

 14. salpingektomie

 15. ovarektomie

 16. adnexektomie

 17. salpingo (fimbrio) ovariolýza

 18. myomektomie do 5 cm subserózní, pedunkulovaný myom do 5 cm

 19. sutura dělohy po iatrogenní perforaci

 20. extrakce cizího tělesa z dutiny břišní

 21. transsekce sakrouterinních vazů

 22. ventrosuspense dle Gilliam-Schautaovariopexe, ovariální dekapsulace (drilling)

 23. drenáž abscesu

 24. adheziolýza prvního stupně

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce třikrát v případech:

 1. cholecystektomie prostá

 2. appendektomie při peritonitidě

 3. revize při peritonitidě nejasného původu nebo při traumatu

 4. sutura perforovaného vředu gastroduodena

 5. kolostomie

 6. antirefluxní plastika

 7. hernioplastika recidivující kýly

 8. lymfadenektomie pánevní

 9. trunkální vagotomie

 10. transrektální endoskopická operace

 11. evakuace hematomu nebo empyemu plic

 12. sympatektomie jednostranná hrudní

 13. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

 14. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

 15. neostomie a fimbrioplastika

 16. plikace oblých vazů helikoidním stehem - ventrosuspense

 17. obliterace Douglasova prostoru dle Moschowitze

 18. odstranění endometriózy třetího stupně, ovariální endometriomata

 19. adheziolýza druhého stupně

 20. laparoskopická operace varikokély

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce čtyřikrát v případech:

 1. hernioplastika oboustranná primární

 2. sutura střeva jako samostatný výkon

 3. revize při akutní pankreatitidě a drenáž abscesu

 4. lymfadenektomie paraaortální

 5. klínovitá resekce plic

 6. enukleace tumoru plic

 7. pleurektomie abraze

 8. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

 9. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

 10. adheziolýza třetího stupně

 11. resekce pánevního abscesu

 12. závěsná operace pro inkontinenci

 13. myomektomie nad 5 centimetrů subserozní a intramurální

 14. laparoskopická operace retinovaného varlete - pouze po schválení revizním lékařem

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce pětkrát v případech:

 1. anastomosa na trávícím traktu jako samostatný výkon

 2. fundoplikace

 3. bandáž žaludku

 4. supraselektivní vagotomie

 5. gastroenterocystoanastomóza podle Jurasze

 6. adrenalektomie

 7. resekce tenkého střeva

 8. totální laparoskopická hysterektomie (TLH)

 9. extenzivní adheziolýza čtvrtého stupně

 10. mikrochirurgická reanastomosa tuby

 11. mikrochirurgická neostomie nebo fimbriolýza

 12. disekce ureteru

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce šestkrát v případech:

 1. resekce tlustého střeva

 2. ezofagokardiomyotomie s fundoplikací

 3. nefrektomie

 4. odstranění tumoru mediastina

 5. dekortikace plíce

 6. pneumonektomie

 7. lobektomie plic

 8. bilobektomie plic

 9. pánevní lymfadenektomie

 10. závěsná operace pro vaginální prolaps

 11. závěsná operace síťkou pro prolaps dělohy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech:

 1. resekce žaludku BI

 2. resekce jater

 3. paraaortální lymfadenektomie

 4. laparoskopická operace neovaginy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce osmkrát v případech:

 1. resekce žaludku BII

 2. nízká přední resekce rekta

 3. splenektomie

 4. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie nebo totální laparoskopická hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

 5. laparoskopicky asistovaná radikální vaginální hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce devětkrát v případech:

 1. totální gastrektomie

 2. radikální hysterektomie typu Wertheim a pánevní lymfadenektomie

 3. laparoskopická lymfadenektomie radikální paraaortální a parakavální

Pokud je Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) vykazován opakovaně, je nutno dbát obecného pravidla: výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden v celém rozsahu, tedy i v celém čase. Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat podruhé teprve tehdy, byl-li naplněn požadavek dvojnásobku času.

Pokud je proveden takový laparoskopický diagnostický nebo terapeutický výkon v chirurgii, který není ve výše uvedeném seznamu, vykáže pracoviště Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) v počtu odpovídajícím reálnému odůvodněnému trvání provedeného výkonu.

Čas zahájení i čas ukončení výkonu Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) je nezbytnou součástí zdravotní dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

22.4Výkony sdílené jinou odborností

Výkony

číslo

název


51231

Biopsie mammy jehlou, jedna i více


51233

Excize tumoru mammy nebo odběr tkáně pro biopsii


51235

Parciální nebo klínovitá resekce mammy s biopsií nebo bez nebo mastektomie jednoduchá


51237

Klínovitá resekce mammy s radikálním odstraněním axillárních uzlin nebo mastektomie radikální


51239

Radikální extirpace axillárních nebo inquinálních uzlin


mohou vykazovat také pracoviště gynekologická.

Výkon

číslo

název


51850

Převaz rány metodou V. A. C.


mohou vykazovat též lůžková diabetologická oddělení spojená s podiatrickými ambulancemi v indikaci syndromu diabetické nohy22.5Sternotomie, thorakotomie

Výkon

číslo

název


55250

Sternotomie, thorakotomie


nelze vykazovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Tento výkon je do ostatních operačních výkonů na hrudníku zahrnut.

23.506 - neurochirurgie

23.1Prodloužení operace

Prodlouženou dobu operačního výkonu lze v neurochirurgii vykázat výkonem

číslo

název


56178

Prodloužení výkonu kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu


Tento výkon lze vykázat tehdy, pokud doba operace překročila čas výkonu alespoň o 30 minut. Výkon lze vykázat opakovaně pouze tehdy, pokud doba prováděné operace překročila čas výkonu operace o 240 minut, tedy za každý dokončený čas výkonu.

23.2Kranioplastika

Výkon

číslo

název


56135

Kranioplastika akrylátová, plexisklová, kovová nebo kostní ploténkou


nelze vykazovat spolu s jiným nitrolebním operačním výkonem. Pokud je v rámci takového výkonu kranioplastika provedena, lze vykázat pouze odpovídající ZUM.

ZUM k operačním výkonům lze vykazovat pouze ve skutečně spotřebovaném množství, nikoli v násobcích při násobcích výkonů.

Výkon

číslo

název


56113

Intrakraniální durální rekonstrukce


nelze vykazovat současně s jinými nitrolebními operačními výkony.

24.601 - plastická chirurgie

Ošetření a převaz a speciální výkony.

Výkony autorské odbornosti 601 bez omezení místem lze vykazovat pouze při provedení na operačním sálku.

Výkon

číslo

název


61447

Exstirpace žlázy z periareolárního řezu u gynekomastie


lze vykazovat pouze na základě indikace endokrinologa.

Pokud je ošetření defektu vykázáno jiným výkonem, nelze současně vykázat výkon

číslo

název


51818

Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 cm2


09237

Ošetření a převaz rány od 1 cm2 do 10 cm2


09241

Ošetření a převaz rány 10 cm2 až 30 cm2
Výkony

číslo

název


61113

Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie5 - 10 cm


61115

Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie nad 10 cm


nelze vykazovat současně s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkony lze vykázat pouze při provedení výplachu rány sterilním roztokem a přiložení obkladu.

Výkony

číslo

název


61113

Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie 5 - 10 cm


61123

Excize kožní léze od 2 do 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu


61125

Excize kožní léza nad 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu


61129

Excize kožní léze, sutura od 2 do 10 cm


61131

Excize kožní léze, sutura více než 10 cm


nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslo

název


61211

Rekonstrukce šlachového poutka


61213

Implantace silikonu při defektu šlachy


61215

Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem


61217

Transposice šlachy flexoru


61219

Tenolýza extenzoru


61221

Rekonstrukce extenzorového aparátu prstu ruky


lze vykazovat jedenkrát na každý operační přístup.

Výkony

číslo

název


61231

Implantace umělého MP nebo IP kloubu


61235

Arthrodéza MP nebo IP kloubu


61239

Distrakce falangy nebo metakarpu


61245

Fenestrace šlachové pochvy


lze vykazovat jedenkrát na každý prst.

25.602 - popáleninová medicína

25.1Ošetření a převaz popálenin

Ošetření a převaz popálenin lze vykázat výkony:

číslo

název


62120

Popáleniny - ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko)


62140

Popáleniny - ošetření a převaz prvního prstu ruky nebo nohy


62141

Popáleniny - ošetření a převaz prstu ruky a nohy každého dalšího


62130

Popáleniny - ošetření a převaz prvního prstu ruky nebo nohy


62131

Popáleniny - ošetření a převaz prstu ruky a nohy každého dalšího


62150

Popáleniny - ošetření a převaz ostatní do 5% povrchu těla


62160

Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 5-10% povrchu těla


62170

Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 10-15% povrchu těla


62180

Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 15-20% povrchu těla


62110

Převaz popáleniny v rozsahu do 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)


62112

Převaz popáleniny v rozsahu nad 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)
Pokud je popálenina větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně popálenina větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Popáleniny na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou se vykazují samostatnými výkony. Pokud je ošetřeno jedno dorsum (prst), vykáže se výkon „...prvního...“. Pokud je ošetřeno více dors (prstů), vykáže se výkon „...prvního...“ a dále příslušný počet výkonů „...každého dalšího...“ . Podmínkou vykazování dalších výkonů je samozřejmě dodržení celkového času zákroku.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

25.2Nekrektomie

Nekrektomii lze vykázat výkony:

číslo

název


62320

Nekrektomie do 5% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální


62330

Nekrektomie 5-10% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální


62340

Nekrektomie 10-15% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální


62350

Nekrektomie do 15-20% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální


Pokud je nekrektomie větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně nekrektomie větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Výše uvedenými výkony nelze vykázat nekrektomii chemickou. Tu lze vykazovat stejnými výkony jako ošetření popálenin.

25.3Odběr dermoepidermálních štěpů

Odběr dermoepidermálních štěpů lze vykázat výkony

číslo

název


62610

Odběr dermoepidermálního štěpu do 1% z plochy povrchu těla


62640

Odběr dermoepidermálního štěpu 1 - 5% z plochy povrchu těla


62660

Odběr dermoepidermálního štěpu 5 - 10% z plochy povrchu těla


62670

Odběr dermoepidermálního štěpu 10-15% z plochy povrchu těla


62680

Odběr dermoepidermálního štěpu 15 - 20% z plochy povrchu těla


Pokud je odběr štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně odběr štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

25.4Kožní štěpy

Kožní štěpy (při popáleninách i při jiných kožních ztrátách) lze vykázat výkony:

číslo

název


62410

Štěp při popálení – ostatní, do 1% povrchu těla (a ostatních kožních defektech


62430

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky nebo nohy


62420

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej


62421

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp


62440

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo ostatní do 5% povrchu těla


62460

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 5-10% povrchu těla


62470

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 10-15% povrchu těla


62480

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 15-20% povrchu těla


Pokud je plocha štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně plocha štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu nebo dlaních rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

25.5Xenotransplantace

Xenotransplantace lze vykázat výkony:

číslo

název


62510

Xenotransplantace do 1% povrchu těla


62520

Xenotransplantace 1-5% povrchu těla
Pokud je plocha xenotransplantace větší než 5% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce čtyři výkony do 1% a odpovídající počet výkonů 1-5%.

25.6Umělá kůže Integra u rozsáhlých popálenin a rekonstrukčních výkonů

U výkonů

číslo

název


62410

Štěp při popálení – ostatní, do 1% povrchu těla


62420

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej


62421

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp


62430

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky nebo nohy


62440

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo ostatní do 5% povrchu těla


62460

Štěp při popálení – ostatní, 5-10% povrchu těla (a ostatních kožních defektech)


62470

Štěp při popálení – ostatní, 10-15% povrchu těla (a ostatních kožních defektech)


62480

Štěp při popálení – ostatní, 15-20% povrchu těla (a ostatních kožních defektech)


lze u pacienta s hlubokými popáleninami, nemá-li komplikující choroby snižující šanci na přežití a při součtu věku a hlubokých popálenin do 100, a u rekonstrukčních výkonů v lokalizaci obličej, krk, ruce, nohy, při omezení funkce krku, axily, kubity, třísla, podkolení a prstů, a u pacientů, u kterých je nedostatek plnohodnotného kožního krytu k odběru transplantátů vykázat jako ZUM biosyntetickou náhradu kůže.

26.603 – gynekologie a porodnictví

26.1Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název


63587

Pertubace terapeutická


63591

Test průchodnosti tub


nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo

název


63594

Primární laparotomie pro ca ovaria


nelze vykazovat současně s žádným dalším operačním výkonem.

Výkony

číslo

název


63313

Amnioskopie


63323

Odebírání vzorku krve z hlavičky plodu (za použití amnioskopu)


nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo

název


63315

Fetoskopie


63317

Fetoskopie s odběrem tkáně plodu


nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo

název


63312

Oxytocinový zátěžový test


63117

Kardiotokografické sledování rodičky v průběhu porodu


nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo

název


63598

Punkce Douglasova prostoru


63592

Punkce Douglasova prostoru s incizí a drenáží


nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo

název


63540

Elektro-diathermokoagulace čípku děložního


63591

Test průchodnosti tub


63532

Odběr materiálu s pochvy, čípku a hrdla děložního


63311

Odběr plodové vody transabdominální amniocentézou


63521

Hymenotomie, hymenectomie


63511

Excize vulvy


nelze vykazovat současně.Výkony

číslo

název


63579

Hysterectomie a adnexectomie s omentectomií pro malignitu


63596

Totální omentektomie


nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo

název


63133

Manuální vybavení zadržené placenty


63127

Sectio caesarea


63129

Sectio caesarea a sterilizace


63131

Sectio caesarea s následnou hysterectomií


nelze vykazovat současně.

26.2Kolposkopické vyšetření

Výkon

číslo

název


63061

Kolposkopické vyšetření základní


lze vykazovat současně s výkony cílené a kontrolní vyšetření, ale nelze vykazovat současně s výkonem komplexní vyšetření.

26.3Porod

Jednotlivé výkony vedení porodu nelze vykazovat současně

27.604 - dětská gynekologie

27.1Kombinace výkonů

Výkon

číslo

název


64215

Irigace virginální pochvy s aplikací medikamentu


nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

28.606 - ortopedie

Na ošetření jedné anatomické lokality nelze u jednoho pacienta v jeden kalendářní den vykázat více jak jeden výkon fixace.

Výkon

číslo

název


66031

Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence


nelze vykazovat současně s výkony klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou vykazování výkonu je sonografický přístroj.

Výkon

číslo

název


66317

Revizní operace páteře - přední - zadní - odstranění implantátu


nelze vykazovat jako samostatný výkon, vykazuje se současně s výkony Operační přístup na páteři standardní, přední nebo zadní.

29.701 – OtoRinoLaryngologie

29.1Použití kryokauteru a laseru

Pokud je při chirurgickém výkonu v ORL oblasti použit laser nebo kryokauter, lze vykázat výkony

číslo

název


71825

Kryokauter v ORL á 10 minut


71821

Laser v ORL á 10 minut


Oba výkony lze vykazovat současně. Tyto výkony lze u jednoho pacienta jednotlivě i v kombinaci vykazovat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.29.2Balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení

Výkon číslo 71630 balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení – může být vykazován při uvedených indikacích:

C05 Zhoubný novotvar patra

C11 Zhoubný novotvar nosohltanu

C30.0 Zhoubný novotvar nosní dutiny

C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin

C81 Hodgkinova nemoc

C82 Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom

C83 Ne-Hodgkinův (difusní) lymfom

C84 Periferní a kožní T- buněčné lymfomy

C85 Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů

C91 Lymfoidní leukémie

C92 Myeloidní leukémie

C93.0 Akutní monocytární leukémie

C95.0 Akutní leukémie neurčeného buněčného typu

D10.6 Nezhoubný novotvar nosohltanu-nasopharynx

D18.0 Hemangiom a lymfangiom kterékoliv lokalizace

D61.9 Aplastická anémie, NS

D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII.

D67 Dědičný nedostatek faktoru IX.

D68 Jiné vady koagulace

D69 Purpura a jiné krvácivé stavy

I10 Esenciální (primární) hypertenze

N18 Chronické selhání ledvin

S 02.1 Zlomenina lebeční spodiny-fractura baseos cranii

S02.2 Zlomenina nosních kostí

S02.3 Zlomenina spodiny očnice-fractura baseos orbitae

S02.4 Zlomenina lícní (jařmové) kosti –fractura ossis zygomatici-a horní čelisti-maxillae

T81.0 Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené

Z51.1 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

29.3Nystagmografická vyšetření

Výkony nystagmografických vyšetření nelze v jednom dni vykazovat současně.

29.4Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název


71641

Submukosní resekce nosní přepážky


71649

Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky


nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo

název


71661

Výplach čelistní dutiny


71663

Punkce čelistní dutiny


nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo

název


71113

Kalorický test

71115

Vyšetření semispontánních vestibulárních jevů

71117

Optokinetický test

71119

Gustometrie

71121

Posturografie

71123

Rotační testy k vyšetření poruch rovnováhy

71511

Výplach cerumina nebo vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu

71615

Excize jednoho nosního polypu

71211

Biopsie z nosu

71611

Vynětí cizího tělesa z nosu – jednoduché

71623

Terapie epistaxe kauterizací

71625

Přední tamponáda nosní provedená odborně otorhinolaryngologem

71661

Výplach čelistní dutiny

71713

Nepřímá laryngoskopie s odstraněním léze nebo cizího tělesa hypofaryngu nebo laryngu

71781

Sondáž, dilatace, výplach slinné žlázy

71580

Vyčištení trepanační dutiny

71525

Lokální excize, odstranění polypu ze zvukovodu

71719

Výměna tracheostomické kanyly

71614

Anemizace s odsáváním z vedlejších nosních dutin

71212

Diafanoskopie vedlejších nosních dutin

71613

Intramukozní injekce do nosní sliznice jako samostatný výkon

71565

Politzerace

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslo

název


71641

Submukozní resekce nosní přepážky


71651

Septoplastika


nelze vykazovat současně s výkonem

číslo

název


71649

Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky
Výkony

číslo

název


71787

Incize, drenáž peritonzilárního event. faryngeálního abscesu nebo hematomu


71789

Dilatace incize při peritonzilárním abscesu


nelze vykazovat současně.

30.702 Foniatrie

30.1Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název


72113

Vyšetření pro korekci sluchové vady sluchadlem (první)


72115

Vyšetření pro aplikaci sluchadla kontrolní


nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt

31.705 - Oftalmologie

Ve výkonech autorské odbornosti oftalmologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

31.1Oftalmoskopie

Výkony

číslo

název


75137

Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze (1 oko) přímou oftalmoskopií


75121

Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (1 oko)


75153

Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze (1 oko)


nelze vykazovat současně, s výjimkou lékaře - sítnicového specialisty.

31.2Komplexní vyšetření

Výkon komplexní vyšetření oftalmologem obsahuje, a tedy s tímto výkonem nelze současně vykazovat, následující výkony:

číslo

název


75139

  Nitrooční tlak Schiotzovým tonometrem (1 oko)


75137

  Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)


31.3Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název


75113

Zátěžové testy u glaukomu - obě oči

75131

Gonioskopie (1 oko)

75135

Exoftalmometrie nebo Schimerův test nebo vyšetření barvocitu tabulkami nebo pupilometrie nebo vyšetření Amslerovou mřížkou

75137

  Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)

75139

Nitrooční tlak Schipotzovým tonometrem (1 oko)

75141

Tonometrie aplanační (1 oko)

75143

Perimetr statický (1 oko)

75145

Perimetr kinetický nebo kampimetr (1 oko)

75387

Kryoepilace řas jednoho víčka nebo elektroepilace

75389

Epilace řas očního víčka pinzetou, incize akutního chalázia

75153

Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze - 1 oko

75157

Objektivní vyšetření refrakce obou očí a předpis brýlí do dálky a do blízka

75385

Extirpace jednoho chalázia, vynětí s pouzdrem

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

číslo

název


75225

Aplikace radioaktivní plomby


nelze vykazovat současně s výkony ošetřovacích dnů resuscitační a intenzívní péče.

32.706 - Urologie

32.1Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název


76235

Extrakorporální litotrypse solitárního konkrementu rázovou vlnou


76237

Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu rázovou vlnou


nelze vykazovat současně na stejné ledvině.

Výkony

číslo

název


76235

Extrakorporální lithotrypse solitárního konkrementu rázovou vlnou


76237

Extrakorporální lithotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu


nelze vykazovat v jednom roce na stejné ledvině.

32.2Cystometrie

Cystometrie v urologii se vykazuje výkonem

číslo

název


76127

Cystometrie plnící


Tímto výkonem se vykazuje jak plnící cystometrie vodní, tak plnící cystometrie plynová. Výkon lze vykázat nejvíce jeden za jeden den.

32.3Cystouretroskopie

K výkonu

číslo

název


76531

Cystouretroskopie


lze přičíst výkony:

číslo

název


76561

Fotokoagulace tumoru laserem


76565

Biopsie ev. extrakce z měchýře - cizí těleso, konkrement, stent


76567

Aplikace terapeutik do stěny měchýře ev. uretry


32.4Katetrizace ureteru

Výkon

číslo

název


76215

Katetrizace ureteru


se přičítá k výkonu

číslo

název


76531

Cystouretroskopie
Výkonem

číslo

název


76215

katetrizace ureteru


se vykazuje jak diagnostická katetrizace ureteru, tak i endoskopická extrakce konkrementu z ureteru, tripse konkrementu v močovodu, endoskopická discise striktury ureteru, endoskopická biopsie z ureteru včetně koagulace a zavedení stentu do ureteru. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon katetrizace ureteru vykázat dvakrát.

32.5Pyelotomie, nefrotomie, operační nefrostomie

Nefrotomie s extrakcí konkrementu, případně s nefrostomií, operační nefrostomie a pyelolitotomie se vykazují jedním výkonem.

32.6Perkutánní extrakce konkrementů

Výkony

číslo

název


76545

Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse


76547

Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí


se přičítají k výkonu

číslo

název


76543

Nefroskopie perkutánní (bez cystoskopie a sondáže močovodu)


Výkony

číslo

název


76545

Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse


76547

Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí


nelze vykazovat současně. Tyto výkony nelze u jednoho pacienta v jednom dni vykázat více než jedenkrát.

32.7Excize spermatokély a operace hydrokély

Excize spermatokély a operace hydrokély se vykazují jedním výkonem

číslo

název


76451

Excize spermatokély nebo operace hydrokély


33.708 – ARO – anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicína

Výkon číslo 78116 a 78990 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78231 a 78995 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti D:

 1. Odstranění (vytnutí) mozkové tkáně

 2. Vypuštění (vytnutí) mozkového abscesu

 3. Zevní vyústění mozkových komor a cisteren

 4. Reparace kostních úlomků kalvy

 5. Reparace tvrdé pleny mozkové

 6. Vypuštění epidurálního nebo subdurálního krevního výronu nebo abscesu

 7. Přetětí, destrukce nebo excize mozkového nervu uvnitř lebky

 8. Stereotaktické uvolnění mozkového nervu

 9. Otevření lebky pro pooperační krvácení

 10. Otevřená operace na mozkových cévách

 11. Odstranění hypofýzy

 12. Excize části hypofýzy

 13. Excize epifýzy

 14. Primární nebo revizní operační dekomprese krční a hrudní páteře

 15. Primární a revizní excize krční, hrudní a bederní meziobratlové ploténky

 16. Kombinovaná přední a zadní operační fuse krčních obratlů

 17. Transorální krční fuse (s nebo bez zavedení protézy)

 18. Primární nebo revizní fuse kloubu páteře

 19. Primární excize bederní meziobratlové ploténky předním přístupem

 20. Dekomprese zlomeniny páteře

 21. Otevřená fixace zlomeniny páteře

 22. Částečné vytětí páteřní míchy

 23. Otevřená operace páteřní míchy

 24. Úprava meningomyelokély

 25. Vynětí ložiska poškození uloženého subdurálně

 26. Vynětí nádoru míchy

 27. Blokáda plexus coeliacus

 28. Oboustranná blokáda nervus planchnicus

 29. Zadní blokáda ganglií míšních kořenů

 30. Intrathekální neurolýza

 31. Injedce místního anestetika nebo glycerolu do ganglia trigeminu

 32. Bederní sympatektomie diagnostická - místní anestetikum

 33. Bederní sympatektomie terapeutická - neurolýza

 34. Oboustranná rekonstrukce očních víček

 35. Vytětí sklivce plochým přístupem s vnitřní tamponádou

 36. Rekonstrukce zevního zvukovodu

 37. Druhá operace příštitných tělísek

 38. Rekonstrukce prsu s užitím TRAMS

 39. Plastika hrudní stěny

 40. Odstranění brzlíku

 41. Úprava prasklé bránice

 42. Zřasení paralyzované (ochrnuté) bránice

 43. Úprava vrozené brániční kýly

 44. Thorakoskopické výkony

 45. Odstranění jedné plíce

 46. Odstranění laloku plicního (včetně vytětí segmentu)

 47. Otevřené vytětí poškozeného (nemocného) ložiska z plíce

 48. Dekortikace (odstranění pohrudnice nebo poplicnice)

 49. Odstranění poplicnice pro pneumothorax

 50. Perkutánní transluminární plastika koronární tepny nebo angioplastika (včetně lasser)

 51. Perkutánní transluminární snesení síňokomorového uzlu

 52. Vyšetření převodního systému srdečního

 53. Srdeční pacemaker (kardiostimulátor) zavedený žilou

 54. Zavedení a umístění kardiostimulátoru kvůli tachykardii

 55. Kontrastní radiologické vyšetření srdce (včetně koronárních cév)

 56. Incise a excise perikardu

 57. Dekomprese srdeční tamponády

 58. Perkutánní transluminární zavedení protézy pro ductus arteriosus

 59. Transluminární operace na plicní tepně

 60. Vytětí části karotické tepny

 61. Bypass karotické tepny

 62. Otevřená operace na mozkové tepně

 63. Bypass z podklíčkové tepny

 64. Vytětí části podklíčkové tepny a její záplata

 65. Jiná úprava na podklíčkové tepně

 66. Bypass ledvinné tepny

 67. Vytětí části ledvinné tepny

 68. Otevřené operace na ilických tepnách

 69. Otevřené operace stehenní tepny

 70. Náhrada aneurysmatu podkolenní tepny

 71. Mikrotepenný nebo žilní štěp

 72. Mikrochirurgická oprava tepny

 73. Oprava tepenožilní píštěle

 74. Částečné vytětí jícnu

 75. Otevřené vytnutí poškozeného (nemocného) místa z jícnu

 76. Bypass jícnu

 77. Revize jícnové anastomózy

 78. Úprava jícnu

 79. Arteficiální vstup do jícnu

 80. Protnutí svaloviny jícnu

 81. Hellerova operace

 82. Totální vytětí žaludku

 83. Totální excise tlustého střeva a anastomóza tenkého střeva na konečník

 84. Anastomóza z tenkého střeva na řiť a vytvoření výchlipky (zásobníku)

 85. Vytnutí konečníku s kolonoanální anastomosou a kolostomií

 86. Vytnutí konečníku i řiti

 87. Vytnutí konečníku s užitím svorek

 88. Vytnutí konečníku a zevní vyústění tlustého střeva

 89. Odstranění nadledvinky oboustranně

 90. Částečné vytnutí z jater

 91. Odstranění jaterního nádoru

 92. Úprava (korekce) na játrech

 93. Laparoskopické výkony

 94. Úprava na žlučovodu

 95. Neúplné vytnutí slinivky

 96. Úprava vrozené brániční kýly

 97. Laparotomie a úprava mnohočetného viscerálního poranění

 98. Vytětí ledviny a okolní tkáně

 99. Perkutánní odstranění ledvinného konkrementu

 100. Vytvoření močovodu ze střeva

 101. Oboustranná ureterolýza

 102. Totální vytětí močového měchýře (s vytvořením náhrady ze střeva)

 103. Vytětí dělohy a adnex a odstranění okolní tkáně břišním přístupem

 104. Radikální vytnutí zevního genitálu ženy včetně odstranění tříselných uzlin

 105. Implantace protézy na dolní končetinuVýkon číslo 78117 a 78991 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78232 a 78996 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti E:

 1. Vytnutí nádoru v mozkomozečkovém úhlu

 2. Podvaz nebo zasvorkování výdutě mozkové tepny

 3. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny

 4. Fuse obratlů pro skoliosu nebo kyfosu Harringtonovým instrumentariem

 5. Radiační destrukce

 6. Vytětí sklivce kombinované s odstraněním membrány (zavedení vnitřní tamponády)

 7. Totální a parciální pharyngectomie

 8. Totální laryngectomie

 9. Parciální laryngectomie

 10. Rekonstrukce hrtanu se štěpem

 11. Částečné vytětí průdušnice

 12. Rekonstrukce průdušnice

 13. Operace na otevřeném srdci

 14. Uzavřené protětí chlopně

 15. Terapeutická transluminární operace na srdeční chlopni

 16. Bypass koronární tepny včetně získání štěpu

 17. Revize bypassu koronární tepny

 18. Otevřená angioplastika koronární tepny

 19. Korekce anomálie koronárních tepen

 20. Otevřená operace na převodním systému srdečním

 21. Mapou řízená (vedená) chirurgie komorových arytmií

 22. Odstranění kardiostimulátoru a provedení bypassu

 23. Korekce truncus arteriosus

 24. Otevřená korekce pro ductus arteriosus

 25. Vytvoření zkratu do plicní tepny z aorty použitím vřazené protézy

 26. Napojení plicní tepny přímo na aortu

 27. Vytvoření zkratu do plicní tepny z podklíčkové tepny vřazením protézy

 28. Napojení do plicní tepny z podklíčkové tepny

 29. Úprava plicní tepny

 30. Otevřená operace na plicní tepně

 31. Odstranění embolu z plicních cév

 32. Náhrada aneurysmatického segmentu (výdutě) aorty

 33. Plánovaná náhrada vzestupné aorty

 34. Plánovaná náhrada obloukové aorty

 35. Bypass části aorty

 36. Revize náhrady (protézy) aorty

 37. Plastická úprava aorty

 38. Podvaz nebo svorka aneurysmatu mozkové tepny

 39. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny

 40. Vytětí části viscerální (útrobní) větve z břišní aorty a její náhrada

 41. Otevřené operace na viscerálních větvích břišní aorty

 42. Vytětí jícnu a žaludku

 43. Totální odstranění jícnu a náhrada střevem

 44. Vytnutí tlustého střeva, konečníku a řiti a umělé zevní vyústění tenkého střeva

 45. Vytnutí celého jaterního laloku

 46. Totální vytnutí slinivky

 47. Transplantace ledvin

 48. Exenterace z pánve33.1Hyperbarická oxygenoterapie

Výkon číslo 78841 – Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře – izokomprese – akutní indikace – je možné vykázat:

Indikace

Diagnóza

Otrava CO

Kouřovými plyny

T 58

T 59.9

Dekompresní choroba

T 70.3

T 70.9

Plynová embolie

T 79.0

T 80.0

T 81.7

T 82.8

Akutní traumatická ischémie svalová

Drtivé poranění končetin

T 79.5-6

T 06.3-4

T 04.2-9

Těžká anaerobní nebo smíšená bakteriální infekce měkkých tkání, fasciitida, myonekróza, plynatá sněť

A 41.0-9

A 48.0

N 49.9

L 03.9

Reperfúzní syndrom po invazívním cévním výkonu

T 81.9

T 82.9

Replantace končetiny

T 87.0-2Výkon číslo 78843 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře – izokomprese – chronická indikace – je možné vykázat v uvedeném maximálním počtu za rok:

Indikace

Diagnóza

Max. počet/rok

Postradiační poškození (osteoradionekróza, nekróza měkkých tkání-cystitida, enteritida, proktitida, hrtan, CNS ap.), prevence při chirurgickém zákroku - implantace na ozářených tkáních, extrakce zubu

Y 84.2

Z 92.3

60x

Diabetické defekty

E 10.4

E 10.5

E 11.4

E 11.5

80x

Ischémické vředy a defekty

persistující navzdory poskytované optimální léčbě

I 70.2

I 70.8

80x

Neuroblastom IV.st.

C 47.0-9

30x

Náhlá hluchota

H 90.3-5

H 91.0-9

H 83.3

40x


Tinitus

H 93.1

30x

Problematické kožní štěpy a volné svalové laloky

T 86.8

40x

Refrakterní chronická osteomyelitida

M 86.0-8

60x

Algoneurodystrofie

M 89.0

40x

Vybrané nehojící se infikované defekty navzdory poskytované optimální léčbě

I 83.2

L 88

T 87.4-5

80x

Akutní uzávěry sítnicové tepny

H 34.0-9

30x

Popáleniny nad 20% TBSA st. 2 a více (s výjimkou hlavy, rukou a hráze)

T 20.0-32.9

40x

Postanoxická encephalopatie

G 93.1

60x

Cystoidní pneumatóza střeva

K63.8

40x


33.2Výklad položek TISS

33.2.1Základní pravidla

Systém TISS je metodou k určení závažnosti onemocnění a to nepřímo podle velikosti léčebného úsilí. Je založen na kvantifikaci činnosti ošetřovatelského personálu. Přiřazuje vyjmenovaným úkonům bodové hodnoty od 1 - 4 jako výraz jejich složitosti a časové náročnosti. Skóre se získá jako součet bodových hodnot jednotlivých diagnostických, monitorovacích a léčebných úkonů, které byly u pacienta provedeny za posledních 24 hodin.33.2.2Předpoklady

Každá položka seznamu je samostatný úkon, který představuje přesně definovanou činnost. Je-li úkon proveden a zaznamenán ve zdravotnické dokumentaci, je zařazen do hodnocení. Některé položky jsou v logickém vztahu - týkají se vždy jediné specializované činnosti, kterou je možno poskytovat v různé intenzitě - např. řízená ventilace (4 body), prohlubovaná ventilace (3 body), spontánní ventilace (2 body), oxygenoterapie (1 bod). V těchto případech se započítá do skóre vždy úkon s nejvyšší bodovou hodnotou.

Všechny položky možno dělit na 2 skupiny:

V případě, že na jednorázový úkon navazuje úkon opakované frekvence, je možno v den provedení započítat do skóre oba úkony (např. hrudní punkce + drenáž hrudníku aj.).

Vedle správnosti vykázaných úkonů pro TISS, jejichž součet tvoří typ příslušného výkonu OD TISS, je pro uznání oprávněnosti vykázaného OD současně nezbytné:

 1. Průkazné vedení zdravotnické dokumentace v souladu s vyhláškou MZČR č.385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění a v souladu s platnou vyhláškou, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů (Kapitola 2)

 2. Vedení samostatného formuláře se skórováním pacienta v TISS položkách

 3. Naplnění obligatorního obsahu výkonu OD TISS

 4. Splnění předepsaného věcného, personálního, technického a přístrojového vybavení stanoveného seznamem zdravotních výkonů pro jednotlivé skupiny OD TISS

33.2.3Seznam výkonů s komentářem

33.2.3.1Skupina 4 body 1. srdeční zástava a/nebo urgentní defibrilace během posledních 48 hodin - lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech

 2. řízená ventilace (ventilace je plně zajišťována přístrojem)

 3. aplikace pronační polohy u řízené ventilace (možno kombinovat s výše uvedeným kódem)

 4. balónková tamponáda varixů nebo masivní krvácení do gastrointestinálního traktu s četnými stolicemi. Krvácení je doložené výsledkem urgentního endoskopického vyšetření GIT a záznamem klinického stavu s prokázanými známkami hypovolemického šoku ve zdravotnické dokumentaci, výsledkem KO a odůvodněnou spotřebou aplikovaných krevních derivátů.

 5. transport nemocného s podporou životní funkce mimo ošetřovací jednotku. Platí jen pro situace, kdy je pacient již přijat na lůžko JIP nebo ARO – neplatí tedy pro situace transportu nemocného z jiného pracoviště ZZ, např. ze sálu, apod., k přijetí na ošetřovací jednotku, resp. lůžko JIP nebo ARO.

 6. podání krve a krevních derivátů nebo náhradních roztoků přetlakem (nejméně 4 transfúzní jednotky / 30 minut

 7. Swan-Ganzův katetr

 8. použití eliminační techniky, včetně peritoneální dialýzy 1 x denně. Platí pro všechny druhy eliminačních technik (např. plasmaferesy, amunoabsorbce atd.). Tuto položku je nutno vykázat i při použití kódu 78813 (CVVH)

 9. kardiostimulace, včetně chronického kardiostimulátoru, je-li aktivní

 10. indukovaná hypotermie – pod 33 st.C

 11. ošetřování pacienta s morbidní obezitou (hmotnost 40% a více náležité tělesné hmotnosti)

 12. monitorování nitrolebního tlaku

 13. transfuse krevních destiček

 14. intraaortální balónková kontrapulsace

 15. neodkladné operační výkony v předchozích 24 hod.- rozumí se náhlé příhody všech etiologií

 16. laváž GIT (tj. výplach žaludku a enterální dialýza) u krvácení a intoxikací - 1/24 hodin

 17. urgentní endoskopie

 18. vazoaktivní látky - více než 1 lék. Tzn. Léčivé přípravky, které ovlivňují systémový krevní tlak (ne např. Piracetam, xantiny, apod.)

33.2.3.2Skupina 3 body 1. parenterální výživa do centrální žíly (všechny kombinace cukrů s aminokyselinami), včetně výživy při renálním, jaterním nebo srdečním selhání

 2. neaktivní kardiostimulátor (ve stavu pohotovosti) - záznam o přezkoušení stimulace 1/24 hodin. Platí i pro ICD.

 3. drenáž tělní dutiny vyžadující aktivní sání – s výjimkou Redon. drenáže. Lze také u pacientů s 3 a více drény, včetně mnohočetné drenáže především s jímavým odpadem a bilancováním, bez aktivního sání.

 4. ostatní druhy ventilační podpory, včetně non - invazivních technik (např. kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách , ventilace s tlakovou podporou , atd.)

 5. invasivní kontinuální měření oxymetrie v oblasti bulbus v. jugularis

 6. infuse koncentrovaných roztoků kalia do centrální žíly – alespoň 80 mmol/24 hodin. Není zásadní množství, ale fakt, že je dodržena podmínka kontinuální aplikace dávkovačem koncentrovaného roztoku kália – tj.7,5% roztoku.

 7. intubace během posledních 24 hodin. Vykázání je správné v případě:1) jde-li o intubaci prováděnou na lůžku JIP a ARO nikoliv jde-li o intubaci mimo ošetřovací jednotku (tj. např. při transportu mimo nebo na ošetřovací jednotku) nebo 2) jde-li o výměnu trachestomické kanyly na lůžku

 8. odsávání z trachey naslepo při zajištění dýchacích cest intubační nebo tracheostomickou kanylou

 9. hodinová diuresa

 10. četná statimová vyšetření (odběry) - více než 4 za 24 hodin. Vedle frekvence musí být splněna základní podmínka bodu 15 Kapitoly 2 Seznamu zdravotních výkonů, podle kterého jde o výkon statim v případě, že nedílnou součástí této indikace je záznam ve zdravotní dokumentaci a výkon je indikován pouze z důvodů zdravotních, nikoliv technicko organizačních.

 11. časté převody krevních derivátů - více než 5/24 hodin. Nelze vykazovat spolu s úkonem přetlakové transfúze za 4 body – viz níže

 12. bolusové i. v. podání léků mimo plánované ordinace. Musí se skutečně jednat o bolusové podání, které musí mít odůvodnění v záznamech ve zdravotnické dokumentaci vyplývající z náhlé změny zdravotního stavu vyžadující aplikaci daného léčiva.

 13. vasoaktivní lék -1 preparát. Tzn. léčivé přípravky, které ovlivňují systémový krevní tlak (ne např. Piracetam, Xantiny, apod.)

 14. kontinuální infuse antiarytmik

 15. kardioverze pro arytmie

 16. použití pomůcek na aktivní ovlivnění tělesné teploty (chlazení i ohřívání) nebo fyzikální metody terapie hyperpyrexie - nelze kombinovat s indukovanou hypotermií (za 4b.)

 17. arteriální katetr

 18. akutní digitalizace do 48 hod.- lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech

 19. měření srdečního výdeje libovolnou metodou včetně neinvazivních metod

 20. podpora diuresy při přetížení tekutinami podáním diuretik nebo osmoticky aktivních látek i. v. v množství adekvátním alespoň 1mg Furosemidu/kg váhy/24 hodin event. 0,25 g 20% Manitolu/kg váhy/24 h

 21. aktivní léčení metabolických poruch (acidózy – alkalózy) podáním koncentrovaných roztoků

 22. urgentní punkce hrudníku, perikardu - při drenáži lze kombinovat s „drenáží tělní dutiny“ (za 3 b)

 23. aktivní antikoagulační léčba prvních 48 hodin (vč. Rheodextranu a nízkomolekulárních heparinů). Lze i u pacientů s chronickou antikoagulací, u kterých náhle změna zdravotního stavu vyžaduje změnu dávkování nebo typu antikoagulační léčby

 24. monitorování nitrobřišního tlaku minimálně a 6 hodin

 25. krytí pacienta více než 2 i. v. antibiotiky

 26. léčení křečí či metabolické encefalopatie (48 hod. od nástupu) - lze vykázat ve dvou po sobě následujících dnech

 27. komplikovaná ortopedická trakce. Lze u klinických stavů, kde je odůvodněná při ošetřování pacienta aktivní účast více než jedné osoby a minimálně 1 lékaře, např. u haló trakce, závěsu na pánec, apod.

33.2.3.3Skupina 2 body

 1. měření centrálního žilního tlaku minimálně á 6 hodin

 2. 2 periferní i. v. katetry

 3. hemodialýza u pacienta v chronickém dialyzačním programu

 4. svodná kontinuální analgezie (alespoň 8 hodin) včetně péče o katetr

 5. spontánní ventilace endotracheální nebo tracheostomickou kanylou

 6. sondová výživa do všech částí zažívacího traktu nutričně definovanou stravou

 7. náhrada velké ztráty tekutin - infuse nad udržovací potřebu v celkové výši alespoň 4500ml/24 hod. všech parenterálně podaných tekutin

 8. parenterální chemoterapie

 9. monitorace hodnot vitálních funkcí po 1 hod., včetně neurologického stavu se záznamem glasgowské škály bezvědomí nebo Ramsey score, velikosti a reakce zornic

 10. četné převazy, tj. více než 4/24 hodin nebo převazy s použitím speciálních krycích materiálů

33.2.3.4Skupina 1 bod

 1. monitorace EKG nebo SaO2

 2. monitorace vitálních funkcí po 1 hodině

 3. 1 periferní i. v. katetr, nebo lze vykázat při péči o centrální katétr

 4. chronická antikoagulační terapie

 5. standardní měření příjmu a výdeje - 4x /24hod.

 6. statimová laboratorní vyšetření, musí být splněna základní podmínka bodu 15 Kapitoly 2, podle kterého jde o výkon statim v případě, že nedílnou součástí této indikace je záznam ve zdravotní dokumentaci a výkon je indikován pouze z důvodů zdravotních, nikoliv technicko organizačních.

 7. intermitentní i. v. podávání léků podle ordinace (ne samotné infuzní roztoky)

 8. rutinní převazy - není určeno pro úkony, pro které jsou uvedeny ve skupině úkonů za 1 a 2 body specifické úkony (péče o dekubitus, tracheostomie, apod.)

 9. standardní ortopedické trakce, např. extenze a další, co nelze zahrnout pod komplikovanou trakci (úkon za 3 body)

 10. péče o tracheostomii

 11. péče o dekubitus (nepočítá se prevence)

 12. permanentní močový katetr, nebo jde-li o péči o cystostomii

 13. oxygenoterapie

 14. podávání 1 až 2 antibiotik i. v.

 15. fyzioterapie hrudníku – prováděná fyzioterapeutem nebo pracovníkem s příslušným certifikátem opravňujícím k jejímu provádění (vykáže si pracoviště intenzívní péče se pouze v případě, že fyzioterapeut nebo SZP s certifikátem je jeho kmenovým zaměstnancem)

 16. rozsáhlé výplachy, tamponády, kolostomie, včetně laváže břišní dutiny

 17. dekomprese gastrointestinálního traktu (žaludeční sonda , rektální rourka)

 18. parenterální výživa do periferní žíly (minimálně dvě složky z trojice cukry, tuky, bílkoviny)34.709 – urgentní medicína (ZZS)

Výkon

číslo

název


06713

Přednemocniční neodkladná péče, sledování eventuelně transport pacienta zdravotnickým záchranářem á 15 minut


nelze za tutéž čtvrthodinu vykazovat současně s žádným jiným výkonem kromě výkonu dopravy.

35.801 - klinická biochemie

Výkon

číslo

název


81211

Glukóza moč kvalitativně


nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření a s výkony

číslo

název


81347

Analýza moči chemicky a mikroskopicky


09123

Analýza moči chemicky


Výkony

číslo

název


81709

Laboratorní dialýza lipoproteinové frakce


81711

Spektrofotometrické stanovení konjugovaných dienů


81713

Separace lipoproteinů ultracentrifugací


se provádějí u dispenzarizovaných pacientů ve specializovaných poradnách pro poruchy metabolizmu lipidů a v ambulancích preventivní kardiologie. Jedná se o nemocné se sekundární prevencí aterosklerotických komplikací, s KV rizikem nad 40%/10 let, s těžkými formami hyperlipoproteinémie a dyslipidémie, u nemocných refrakterních na léčbu, u nemocných s DM typu 2

Výkon

číslo

název


81719

Metanefriny kvantitativně současně v krvi a v moči


lze provádět jen na pracovištích s vazbou na endokrinologická centra

Výkon

číslo

název


81729

PAPP – A (těhotenský plasmatický protein – A)


vyšetřují jen pracoviště, která splňují tyto požadavky:

- jsou v registru pracovišť provádějících screening vrozených vývojových vad (VVV )při Referenční laboratoři pro klinickou biochemii MZ ČR v Praze – osvědční se vydává na 1 rok dle Doporučení č. 3 ČSKB a České společnosti nukleární medicíny – sekce imunoanalytických metod

- splňují požadavky dle Doporučení č. 3 pro úspěšné provádění imunoanalytického screeningu vrozených vývojových vad (VVV) v druhém trimestru těhotenství

- jsou zapojena do systému externí kontroly kvality, jsou napojena na pracoviště lékařské genetiky a jsou personálně i přístrojově vybavena.

36.807 – patologická anatomie

36.1Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název


87110

Pitva standardní


87113

Pitva technicky obtížná


87111

Pitva parciální


nelze vykazovat současně.

36.2Stanovení diagnózy

Stanovení bioptické diagnózy a cytologické diagnózy se vykazuje vždy na jeden topografický kód.

36.3Barvení cytologického preparátu

Výkon číslo 87433 autorské odbornosti 823 nelze vykazovat v případě gynekologické cytologie. Pro tyto účely se vykazuje výkon číslo 95115 autorské odbornosti 817 v počtu jeden na jeden preparát.

37.809 – radiologie a zobrazovací metody

Ve výkonech autorské odbornosti radiodiagnostika je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie. U výkonu

číslo

název


89339

Stereotaktická biopsie nebo stereotaktická lokalizace nehmatné léze prsu


lze výkon lokální anestézie vykázat.

V úhradě RTG filmů je zahnuta úhrada chemikálií na jejich zpracování.

Výkon

číslo

název


89419

Punkční angiografie


nelze vykazovat současně s výkony přehledné či selektivní angiografie.

Výkon

číslo

název


89421

Měření tlaku při angiografii


nelze vykazovat současně s výkony koronarografickými, ventrikulografickými a PTCA.

K výkonu

číslo

název


89437

PTCA více věnčitých tepen


je možno AG sadu vykázat jako ZUM pouze tehdy, nenavazuje-li výkon na výkony:

číslo

název


89431

Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (ev. bypassu)


89433

Navazující selektivní koronarografie věnčité tepny či bypassu


89429

Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen


Výkon

číslo

název


89312

Denzitometrie dvoufotonová


lze vykázat pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

38.817 – laboratoř klinické cytologie

číslo

název


95109

Cervikovaginální cytologie – screening karcinomu děložního hrdla


nelze vykazovat v rámci prevence současně s dalšími výkony odborností 817 a 823.

Je-li v souvislosti se screeningem karcinomu děložního hrdla u gynekologa odebrán materiál z cervikovaginální oblasti je jeho zpracování a vyhodnocení vykazováno výhradně výkonem číslo 95109. Výkon cervikovaginální cytologie je možno vykázat též odborností 823.

Tento screeningový výkon lze vykazovat maximálně jedenkrát ročně u jedné pacientky.

Ostatní cytologické výkony odborností 817 a 823 indikované odborností 603 a 604 je možné vykázat jen pro vyšetření materiálu odebraného z jiné oblasti, než je děložní hrdlo.

39.901 - klinická psychologie

V jednom kalendářním měsíci nemůže být vykázáno současně komplexní a cílené vyšetření klinickým psychologem.

Klinická vyšetření 2 může vykázat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí.

Výkon

číslo

název


37121

Psychodiagnostika s náročným psychoterapeutickým zásahem á 90 minut


může vykázat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí a specializací v systematické psychoterapii.

40.902 – FYZIOTERAPEUT

Výkon

číslo

název


21711

Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění


lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a fyzioterapeuta.

40.1Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)

Výkony individuální LTV lze vykazovat současně nejvýše do celkového času 60 minut na jednoho pacienta dvakrát v jednom kalendářním dni.

Výkon

číslo

název


21215

Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků


nelze vykazovat v jednom kalendářním dni u jednoho pacienta současně s dalšími výkony LTV.

40.2Fyzikální terapie

Výkony fyzikální terapie lze vykázat nejvýše dva různé a nejvýše čtyři celkem v jednom kalendářním dni.41.910 - PSYCHOTERAPIE

41.1Indikace

Výkony psychoterapie lze vykazovat pouze tehdy, pokud byly indikovány ošetřujícím lékařem - psychiatrem, ošetřujícím lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo registrujícím praktickým lékařem. Indikace je platná po dobu nejdéle tří po sobě následujících kalendářních měsíců.

41.2Vykazování

Výkony psychoterapie mohou vykazovat pouze psychoterapeuti se specializací v systematické psychoterapii (lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové).

Výkony

číslo

název


35610

Psychoterapie skupinová, typ I., pro skupinu max. 9 osob á 120 min.


35620

Psychoterapie skupinová, typ II., pro skupinu 10 - 14 osob - á 120 min.


nelze vykazovat v jednom kalendářním čtvrtletí současně.

Výkon

číslo

název


35650

Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut


lze vykázat pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

Výkon

číslo

název


37125

Emergentní psychoterapie á 60 minut


lze vykazovat zpravidla při:

1. neodkladných stavech v akutní psychosociální krizi v důsledku nároků výjimečných životních okolností na psychiku (úmrtí, ztráta vztahu, oběti násilných činů, přeživší tragických dopravních nehod, hromadných neštěstí a přírodních katastrof, vážné společenské konflikty – následky válek, politického útlaku a migrace na psychiku) F 43.x

2. neodkladných stavech u akutních psychických obtíží v důsledku vnitřní psychické vulnerability F 41.x - F 42.x, F 44.x - F 49

3. neodkladných stavech u dekompenzovaných chronických psychiatrických pacientů, kteří jsou v období stabilizace psychického stavu přiměřeným způsobem adaptováni na běžný život v komunitě F 2x - F 3x, F 5x – F 9x

Výkon zahrnuje i ošetření psychických reakcí při hromadných neštěstích.

Vykázání výkonu je podmíněno specializací v systematické psychoterapii u lékařů včetně psychiatrů a u klinických psychologů.

V případě výjezdu do místa krize je výkon možné vykazovat společně s výkonem 09521 (Čas strávený dopravou) bez předchozího doporučení praktickým lékařem.

Výkon nelze vykazovat v jednom dni společně s výkonem 35520 - individuální systematická psychoterapie, s výkony odbornosti 305 - psychiatrie (kombinace je možná pouze s výkony 35050 – telefonická konzultace psychiatra nebo klinického psychologa v péči o jeho pacienta, 35113 – sociální šetření a objektivní anamnéza v pacientově prostředí a 35117 – rozhovor psychiatra, dětského a dorostového psychiatra, klinického psychologa nebo sexuologa s rodinou a dalšími osobami) a se všemi výkony odborností 306 – dětská psychiatrie, 308 – léčba alkoholismu, 309 – sexuologie, 901 – klinická psychologie a 931 - dětská klinická psychologie.

41.3Vykazování výkonů ve stacionáři

Ve stacionáři s psychoterapeutickým programem lze výkony psychoterapie kombinovat s výkony kontrolního psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 týden a výkony cíleného psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 na léčebný program (v případě psychologického či pedopsychologického vyšetření jde vždy o omezení na jedno vyšetření, nikoliv na jeden výkon).

Stacionáře s psychoterapeutickým programem - pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00041 vykázat buď výkon 35610 - psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 3/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 3/1 den. Pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00042 vykázat buď výkon 35610 – psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 2/1 den nebo výkon 35620 – psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 2/1 den. V jednom čtvrtletí lze na základě zdravotní indikace (a po zápisu v dokumentaci) přejít z psychoterapie 35610 na psychoterapii 35620 nebo naopak 1krát. V případě, že je součástí léčebného programu komunita, lze dále vykázat výkon 35630 - psychoterapie skupinová, typ III. s OF: 2/1 den. Jiná než uvedená frekvenční omezení pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři neplatí. Na základě indikace (uvedené v dokumentaci) lze vykázat výkony psychoterapie individuální (35520) či rodinné (35650). Uvedené výkony psychoterapie lze vykazovat s ošetřovacím dnem 00041 maximálně po dobu 3 měsíců od zahájení léčby ve stacionáři. Po této době bude případné prodloužení léčby schváleno revizním lékařem pouze v případě, že se jedná o dg. skupiny F00 – F09 (organické duševní poruchy), F20 - F29 (psychózy schizofrenního okruhu), F30 – F39 (poruchy nálady), F42 (obsedantně kompulzivní porucha), F60.3 (hraniční poruchy osobnosti) a F10 - F16 vždy pouze s číslicí 2 na čtvrtém místě (některé toxikomanie se syndromem závislosti) a že dosavadní psychoterapeutická péče ve stacionáři měla prokazatelný efekt.41.4Kombinace s klinickými vyšetřeními

Výkony psychoterapie nelze kombinovat s výkony klinických vyšetření.42.911 - výkony všeobecných sester

Výkony autorské odbornosti 911 vykazují sestry pracující v ordinacích praktických a jiných ošetřujících lékařů. Podmínkou je u praktických lékařů registrace pacienta, u ostatních lékařů musí být indikující lékař zároveň ošetřujícím lékařem pacienta. Ošetřující lékař pacienta může indikovat výkony sester pouze v souvislosti s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Výkony autorské odbornosti 911 mohou být vykázány pouze tehdy, pracuje-li sestra mimo ordinaci.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 0613506137.

42.1Infúzní terapie

Výkon

číslo

název


06115

Dohled nad průběhem infúzní terapie á 30 minut


může být vykazován spolu s výkonem

číslo

název


06113

Komplex - aplikace ordinované infúzní terapie po písemném pověření ošetřujícím lékařem pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti


pouze tehdy, přesahuje-li doba zákroku 60 minut (dokončený čas obou výkonů).

43.913 – všeobecná sestra v sociálních službách

Všeobecnou sestrou v sociálních službách se rozumí všeobecná sestra poskytující zdravotní péči pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pojištěncům, kteří jsou v nich umístěni z jiných než zdravotních důvodů.

Při poskytování zdravotní péče těmto pojištěncům se vykazuje poskytnutá zdravotní péče na základě ordinace ošetřujícího lékaře příslušnými výkony odbornosti 913.

44.914 – PSYCHIATRICKÁ SESTRAVýkony

číslo

název


35811

Zavedení / ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry


35815

Psychiatrická rehabilitace individuální


35821

Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou


budou hrazeny po předchozí indikaci psychiatrem. Výkony jsou indikovány pro schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy (F20 – F29), poruchy nálady (F30 – F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42).

Výkon

číslo

název


35811

Zavedení / ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry


bude vykázán pouze při zahájení nebo ukončení rehabilitace, pravidelné revizi rehabilitačního plánu nebo v případě týmové konzultace stavu pacienta. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

Výkon

číslo

název


35815

Psychiatrická rehabilitace individuální


bude vykázán vždy v průběhu rehabilitace, maximálně však 3 x v průběhu jednoho týdne. Výkon je určen pro pravidelnou rehabilitaci dle schváleného rehabilitačního plánu. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

Výkon

číslo

název


35821

Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou


bude vykázán pouze při akutní dekompenzaci stavu pacienta. Platnost indikace je jeden týden bez možnosti prodloužení.

45.921 - Porodní asIStentka

Autorská odbornost 921 může v rámci návštěvní služby vykazovat i výkony číslo 0613506137 autorské odbornosti 911.

46.925 - domácí ZDRAVOTNÍ péče

Výkony autorské odbornosti 925 vykazují pouze zdravotnická zřízení poskytující domácí zdravotní péči.

Výkony autorské odbornosti 925 mohou být vykázány na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace.

Písemná indikace k domácí zdravotní péči musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající čtyřem typům ošetřovací návštěvy.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 0613506137

Výkony Ošetřovací návštěvy - typ I. až IV. lze vykazovat jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci, nejvíce však tři ošetřovací návštěvy v jednom dni.

Výkon

číslo

název


06311

Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči


lze vykázat pouze dvakrát ze jeden cyklus soustavné domácí zdravotní péče, nejvíce však dvakrát za tři měsíce.

Vlastní domácí zdravotní péče se vykazuje především výkony Ošetřovací návštěvy. Tyto výkony lze vykazovat současně s výkony materiálovými, tedy s výkony:

 1. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí

 2. Odběr biologického materiálu

 3. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

 4. Ošetření stomií

 5. Lokální ošetření

 6. Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů

 7. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

 8. Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

a s výkonem Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče.

47.927 - ortoptista

Výkony ortoptická cvičení aktivní, pasivní a pleoptická prováděná ortoptistou lze vykazovat současně, nejvíce však šest v jednom kalendářním dni.

48.999 - výkony bez autorské odbornosti

Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická pracoviště.

48.1Čas strávený dopravou

Výkon

číslo

název


09521

Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 minut


nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.

48.2Návštěva v zařízeních sociálních služeb

Výkon

číslo

název


09519

Návštěva specialisty u pacienta


pokud se jedná o návštěvu v zařízení sociálních služeb nebo obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho klienta tohoto zařízení, výkon klinického vyšetření se vykazuje zvlášť.

48.3Kanylace žíly

Výkonem

číslo

název


09220

Kanylace periferní žíly včetně infúze


nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výkony infúze.

48.4UZ vyšetření

Výkony

číslo

název


09135

UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách


09137

UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách


09139

UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách


lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová dokumentace.

48.5Telefonická konzultace

Výkon

číslo

název


09513

Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem


hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou problematiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo léčbou.

48.6Ošetření a převazy

Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:

číslo

název


09237

Ošetření a převaz rány od 1 cm do 10 cm2


09241

Ošetření a převaz rány od 10 do 30 cm2


51818

Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 cm2


09239

Sutura malé rány do 5 cm


Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat současně pro jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.

Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními výkony odbornosti popáleninové medicíny.

49.Výkony pouze přístrojové

49.1Operační mikroskop

Použití operačního mikroskopu lze vykázat výkonem

číslo

název


56419

Použití operačního mikroskopu á 15 minut


Tento výkon byl definován autorskou odborností neurochirurgie. Byl kalkulován s použitím operačního mikroskopu v pořizovací hodnotě 3 miliony Kč. Tento výkon mohou vykazovat pracoviště všech oborů.

49.2Použití mikroskopu při operačním výkonu

Pokud je při operačním výkonu v ORL použit mikroskop, lze vykázat výkon

číslo

název


71823

Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut


Tento výkon autorské odbornosti 999 lze u jednoho pacienta vykázat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.Seznam výkonů strana 58 z celkem 619 kapitola 4 Další pravidla