„Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb.

1.1. Textová část

Kapitola 1
Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

1.

seznam výkonů

seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

2.

zdravotní výkon

základní jednotka seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování zdravotní péče (dále jen výkon)

3.

kategorie výkonu

kategorie úhrady výkonu - řadí výkon mezi výkony plně hrazené, hrazené za určitých podmínek a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

4.

autorská odbornost

odbornost, která navrhla a odborně garantuje zdravotní výkon

5.

číslo výkonu

pětimístné číslo jednoznačně identifikující výkon v rámci seznamu výkonů

6.

název výkonu

stručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu

7.

popis výkonu

text, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně jeho provedení

8.

OM
omezení místem

omezení pro vykazování výkonu místem jeho provedení

9.

OF
omezení frekvencí

omezení pro vykazování výkonu frekvencí jeho provedení vztaženou na jednoho pojištěnce a jedno nebo více časových období

10.

čas výkonu

čas výkonu v minutách. Autorská odbornost výkonu je rozhodující pro přiřazení minutové režijní sazby. Celková hodnota minutové režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti (viz kapitola 7). Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou je pracoviště prováděním výkonu plně vytíženo.

11.

nositel

nositel výkonu

zdravotnický pracovník, který se podílí na provedení výkonu. K výkonu jsou přiřazeny osobní náklady jednoho nositele výkonu, pouze výjimečně více nositelů (operační výkony a podobně). Je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady nelékařských zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii).

12.

čas

čas nositele výkonu

čas, po který je daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu

13.

INDX

mzdový index nositele výkonu

index, který charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu

 

14.

body

bodová hodnota výkonu

součet všech přímých nákladů na výkon (osobních nákladů nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky) kalkulovaný v korunách a vyjádřený v bodech

15.

ZUM

zvlášť účtovaný zdravotnický materiál, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován

16.

ZULP

zvlášť účtovaný léčivý přípravek, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován

17.

OD

ošetřovací den

18.

ZP

zdravotnické prostředky