Kapitola 8
Doprava a náhrady cestovních nákladů

1.          Doprava

Dopravou se rozumí součást zdravotní péče, která je poskytována pracovištěm zdravotnické záchranné služby (dále ZZS), dopravní zdravotní služby (dále DZS) nebo jinými subjekty, které splňují stanovené podmínky podle zvláštních předpisů.

1.1          Doprava zahrnuje

1.    převozy pacientů

2.    převozy doprovodů pacientů

3.    infekční převozy pacientů

4.    jízdy vozidly ZZS

5.    převozy patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností

6.    leteckou přepravu

7.    převozy na pitvu a z pitvy

8.    dopravu zdravotnických pracovníků v návštěvní službě

9.    dopravu lékařů v LSPP

10. dopravu transfúzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání a orgánů k transplantaci, dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

1.1.1          Převozy pacientů

Převozem se rozumí převoz pacienta do a ze zdravotnického zařízení, mezi zdravotnickými zařízeními a v rámci zdravotnických zařízení příslušnou DZS.

1.1.2          Převozy doprovodů pacientů

Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná.

Doprovod pacienta je vykazován tak, že je připočten počet kilometrů ujetých s doprovodem k počtu kilometrů ujetých s pacientem a je vykazován té zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn.

Jako doprovod pacienta je vykazována pouze cesta s pacientem, cesta doprovodu bez pacienta (návrat) není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

1.1.3          Infekční převozy pacientů

Infekčním převozem se rozumí převoz pacientů s infekčními a parazitárními nemocemi, prováděný za zvláštního režimu podle hygienických předpisů.

 

1.1.4          Jízda vozidla ZZS

Jízdou vozidla ZZS se rozumí doprava týmu k pacientovi a  převoz pacienta za podmínek přednemocniční neodkladné zdravotní péče.

1.1.5          Letecká přeprava

Letecká přeprava pacientů se provádí v mimořádných případech na základě schválení revizního lékaře.

1.1.6          Převoz na pitvu a z pitvy

Převoz na pitvu a z pitvy se vykazuje výkonem dopravy s pevnou sazbou na jeden ujetý kilometr. Jízda nevytíženého vozidla bez zemřelého se nevykazuje.

1.2          V sazbě za jeden km je zahrnuto:

1.    příjem požadavku

2.    zpracování a třídění informací

3.    zadání realizace posádce vozidla

4.    jízda k pacientovi  a k zemřelému při převozu na pitvu a z pitvy

5.    odborné naložení pacienta a jeho převoz do zdravotnického zařízení, popřípadě do místa určení

6.    odborný dohled a nezbytná péče v průběhu převozu

7.    průběžná komunikace s dispečinkem

8.    předání pacienta ve zdravotnickém zařízení, popřípadě v místě bydliště nebo v místě určení

9.    návrat na stanoviště

10. úklid, desinfekce a příprava vozidla.

2.          Tarifní podmínky

Výkony dopravy zahrnují přímé i nepřímé (režijní) účelně vynaložené náklady na provoz vozidel v daných režimech převozů na jednoho pacienta.

2.1          Převozy pacientů

2.1.1. DZS vykáže počet kilometrů ujetých v pásmech dle odst. 7 s každým konkrétním pacientem vhodnou komunikací do místa určení dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4 osoby, včetně doprovodů pacientů.

2.1.2. Převozy pacientů provedené DZS krajských statutárních měst mohou být hrazeny paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se postupuje podle vzorce: počet bodů v pásmu 1 – 30 km x hodnota bodu x průměrná vzdálenost na jednotku převozu v km.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

Na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze dohodnout i jiný způsob úhrady než za ujeté kilometry. V takovém případě lze převoz hradit sjednanou paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se vychází ze stanovených sazeb za 1 km, průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě a vytížení sanitních vozů.

2.2          Infekční převozy pacientů

DZS vykáže počet kilometrů ujetých s každým konkrétním pacientem, vhodnou komunikací do místa určení, dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4.

Jízda nevytíženého sanitního vozidla bez pacienta se nevykazuje.

2.3          Jízda vozidla ZZS

V režimu jízdy vozidla ZZS a dále v případě převozu speciální sanitkou pro přepravu nedonošených novorozenců a dopravy transfúzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání a orgánů k transplantaci, odborníků ke specializovanému a nezbytnému výkonu, vykáže zařízení všechny ujeté kilometry v souvislosti se zásahem u pacienta, včetně jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla přerušena cestou k dalšímu zásahu.

Kromě úhrady za ujeté kilometry může být jízda vozidla ZZS hrazena rovněž paušálem na jeden výjezd. Tento paušál se určí výpočtem vycházejícím ze stanovených sazeb za 1 km jízdy vozidla ZZS a průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě.

Ve výkonech jízdy vozidla ZZS za 1 km (případně za jeden výjezd vozidla ZZS) nejsou zahrnuty zdravotní výkony lékaře, ani výkony ostatních odborných zdravotnických pracovníků, které jsou vykazovány samostatně.

2.4          Přistavení vozidla a jízda zpět na stanoviště

Ve všech případech mimo převozů pacientů včetně infekčních  a převoz na pitvu a z pitvy vykáže zařízení všechny ujeté kilometry, včetně přistavení vozidla a jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla jízda přerušena cestou k dalšímu převozu.

Místo a čas zahájení a ukončení výkonu musí být vždy uvedeno v příslušné dokumentaci.

3.          Zvláštní tarifní podmínky

Zdravotní pojišťovny v rámci smluv se zdravotnickým zařízením mohou dohodnout:

a)    individuální úhradu mimo ustanovení bodu 2.

b)    zvýšení úhrady za výkony až o dalších 50% v případech odůvodněných demografickými a geografickými zvláštnostmi a charakteristikami území, znemožňující potřebné vytěžování vozidel DZS nebo jejich ekonomický provoz.

4.          Náhrady cestovních nákladů pojištěncům v souvislosti s poskytováním hrazené zdravotní péče

 

Doprava pacienta soukromým vozidlem je hrazena podle příslušného výkonu dopravy ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je oprávněné poskytnout zdravotní péči potřebného typu. Účtuje se pouze skutečný počet kilometrů ujetých s konkrétním pacientem, nikoli cesta vozidla bez pacienta.

Úhrada je provedena pojištěnci pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální dopravy.

5.          Náhrady cestovních nákladů zdravotnickým pracovníkům v jejich návštěvní službě A V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Cestovní náklady při návštěvní službě zdravotnických pracovníků jsou hrazeny podle příslušného výkonu dopravy zdravotnickému zařízení, které zdravotní péči v návštěvní službě poskytlo.

Zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení mohou ve smlouvě dohodnout paušální náhrady cestovních nákladů zdravotnických pracovníků v návštěvní službě. Paušální náhrady mohou být dohodnuty na časové období nebo na navštíveného pojištěnce.

Maximální vzdálenost, do které hradí zdravotní pojišťovna cestovní náklady zdravotnickým pracovníkům, je dohodnuta ve smlouvě mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou s přihlédnutím k místním podmínkám a typu poskytované péče.

6.          Jiné formy dopravy

Jiné formy dopravy nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění.

7.           Výkony dopravy

číslo výkonu

Název výkonu

Popis výkonu

 

body/1 km

10

Doprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě

12,26

12

Doprava lékaře v LSPP

12,46

20

Doprava pacienta soukromým vozidlem

5,30

45

Převoz pacienta v pásmu 1 – 30 km

20,50

46

Převoz pacienta v pásmu 31 – 60 km

19,00

47

Převoz pacienta v pásmu 61 – 130 km

17,50

48

Převoz pacienta v pásmu 131 km a více

17,00

50

Převoz na pitvu a z pitvy

17,50

60

Doprava transfúzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů k transplantaci, doprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu

30,46

70

Jízda vozidla ZZS

40,07

72

Převoz speciální sanitkou pro novorozence

Převoz nedonošeného nebo patologického novorozence do nejbližšího specializovaného zdravotnického zařízení

40,07

74

Doprava lékaře RLP v setkávacím systému

30,46

80

Převoz infekčního pacienta

26,00