Kapitola 4
Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

014 - stomatologie

Při návštěvě, která byla plánována v rámci předchozího klinického vyšetření nelze vykázat další výkon klinického vyšetření.

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
04010 Vstupní komplexní vyšetření
04060 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku do 6 let
04061 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 6 do 12 let
04062 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 12 do 18 let

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
04640 Chirurgické vybavení zubu nekomplikované
04650 Chirurgické vybavení zubu komplikované
04710 Sutura extrakční rány - na zub
04720 Stavění postextrakčního krvácení

 

nelze vykazovat současně při provedení na stejném zubu.

015 - čelistní ortopedie

Všechny výkony odbornosti 015 s kategorií výkonu W lze vykázat pouze u diagnóz skupiny A, B a C.

Skupiny diagnóz jsou následující:

A

rozštěpy rtu, čelisti a patra

vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy

B

hypodoncie čtyř a více stálých zubů v jedné čelisti mimo zuby moudrosti

obrácený skus řezáků i jednotlivých

protruzní vady s incizálním schůdkem sedm a více milimetrů

otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků dva a více milimetrů

retence, palatinální poloha a ageneze stálého špičáku, u dětí do 18 let nedostatek místa pro stálý špičák, pět milimetrů a více

retence stálého horního řezáku

hluboký skus s traumatizací gingivy

zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti

nonokluze nejméně dvou párů antagonistů, mimo zuby moudrosti, v jednom laterálním segmentu

C

ostatní anomálie zubů a skusu u dětí do 18 let věku

D

ostatní anomálie (kromě kategorie A) u osob starších 18 let

 

 

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
05611 Sejmutí a navázání oblouku
05619 Sejmutí pevného aparátu a zařízení - na zub
05711 Zábrus zubu z ortodontických důvodů - na zub

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslo název
05021 Ortodontická kontrola I. typ
05029 Ortodontická kontrola II. typ

 

lze vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

101 - interna

Výkony výživy

číslo název
11501 Enterální výživa
11502 Pitná a žaludeční definovaná výživa
11503 Speciální enterální výživa (oligopeptidická)
11504 Doplňková parenterální výživa
11505 Speciální parenterální výživa
11506 Plnohodnotná parenterální výživa

 

nelze v jednom dni vykazovat současně, lze vykázat nejvýše jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

102 - angiologie

Výkon

číslo název
12220 Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na jedné končetině)

 

nelze vykazovat současně s výkonem

číslo název
09141 UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení
89515 UZ duplexní vyšetření pouze jedné cévy, morfolog. a Dopplerovské
89517 UZ duplex. vyšetření dvou a více cév, morfolog. a Dopplerovské

 

 

Výkony pletysmografické nelze vykazovat současně.

104 - endokrinologie

Dynamické testy

Všechny dynamické testy v endokrinologii se vykazují výkonem

číslo název
14110 Dynamické testy v endokrinologii

 

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat u jednoho pacienta nejvýše dvakrát za jeden den.

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat pro každý test pouze jednou za jedno čtvrtletí.

Výkonem dynamické testy v endokrinologii se vykazují:

test s clonidinem

test s cholinergikem

synactenový test

adiuretinový test

clonidinový supresní test

glukagonový test

test s růstovým hormonem

test s infúzí hypertonického roztoku soli

test s inzulínovou provokací

i.v. glukózový toleranční test

pentagastrinová stimulace kalcitoninu

argininový test

dexamethazonový test

 

105 - gastroenterologie

Zátěžový test v gastroenterologii

Všechny zátěžové testy v gastroenterologii se vykazují výkonem

číslo název
15130 Zátěžový test v gastroenterologii

 

Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkonem. Testovací látky lze vykázat jako ZUM.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno vykázat pouze jeden v jednom dni.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno pro jeden test opakovat nejvíce jedenkrát za čtvrtletí.

Výkonem zátěžový test v gastroenterologii se vykazují:

vyšetření žaludečního chemismu

pankreozymin - sekretinový test

paba test

xylosový test

test s vitaminem A

tolbudamidový test

 

107 - kardiologie

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
17260 Echokardiografie jednorozměrná a dvourozměrná
17262 Echokardiografické vyšetření Doppler

 

lze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
17299 Levostranná katetrizace srdeční
17303 Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17300 Pravostranná katetrizace srdeční na katetrizačním sále
17302 Oboustranná katetrizace srdeční

 

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo název
17127 Endomyokardiální biopsie transvaskulární

 

je možné kombinovat se všemi výkony katetrizace srdce.

Výkony

číslo název
17320 Akutní test parenterálních farmak stimulací síní a nebo komor při již zavedené elektrodě (při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace)
17231 Endokardiální mapování akcesorní dráhy nebo arytmogenního fokusu

 

mohou být vykázány pouze s výkony

číslo název
17123 Elektrogram Hissova svazku, vzestupná stimulace síní a komor, s hodnocením ante- a retrográdního vedení a zotavovací doby sinusového uzlu

 

nebo

číslo název
17234 Programovaná stimulace síní a/nebo komor, testování elektrické stability myokardu (Přičítá se výkon Elektrogram Hissova svazku - číslo 17123)

 

 

Výkon

číslo název
17244 24 hodinové telemetrické sledování mimo JIP
17303 Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17250 Zavedení ezofageální elektrody, včetně registrace EKG
17252 Transezofageální stimulační EKG test

 

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkon

číslo název
17115 Koronární aterectomie, včetně rotační

 

nelze vykazovat současně s výkony angiografie.

Výkon

číslo název
17261 Echokardiografie jedno a dvojrozměrná, spolu s pulzním a kontinuálním Dopplerem a barevným mapováním

 

nelze vykazovat současně s jinými echokardiografickými výkony a s výkonem

číslo název
17265 Zátěžová echokardiografie dynamická

 

 

Výkony zátěžové testy v kardiologii nelze v jednom dni vykazovat současně.

108 - nefrologie

Výkon

číslo název
18512 Kontinuální peritoneální dialýza za hospitalizace

 

nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkon

číslo název
18540 CAVH - kontinuální arteriovenózní hemofiltrace

 

je možno vykazovat spolu s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkony

číslo název
18521 Akutní hemodialýza
18522 Chronická hemodialýza
18530 Hemofiltrace
18550 Hemodiafiltrace
18511 Akutní peritoneální dialýza
18512 Kontinuální peritoneální dialýza za hospitalizace

 

nelze vykazovat současně v jednom dni u jednoho pacienta.

109 - revmatologie

V případě pulzní léčby kortikoidy za hospitalizace lze odůvodněně podané kortikoidy vykázat jako ZULP k výkonu ošetřovacího dne. Za pulzní léčbu kortikoidy je pro tyto účely pokládána léčba dávkami přesahujícími ekvivalent 500 mg Hydrocortisonu na den a 1,7 m2 tělesného povrchu.

205 - TRN

Výkon

číslo název
25213 Spirometrie (obvykle metodou průtok - objem)

 

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Vyšetření výdechové rychlosti peakflowmetrem je součástí klinického vyšetření.

Bronchoskopie

Bronchoskopické diagnostické a terapeutické úkony lze vykázat především výkony

číslo název
25111 Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace
25113 Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace

 

 

K výše uvedeným výkonům bronchoskopie lze dále dle skutečně provedeného zákroku vykázat další výkony:

číslo název
25115 Odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest
25117 Cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčková biopsie
25119 Bronchoalveolární laváž
25121 Endobronchiální excize
25122 Perbronchiální punkce
25118 Transbronchiální plicní biopsie
25123 Instilace léčebných a diagnostických přípravků do dolních dýchacích cest
25125 Endobronchiální laserový výkon
25127 Použití kryoterapie při bronchoskopii
76111 Zavedení afterloadingových sond nebo balónkových sond nebo cévek k provedení bronchografie
25131 Aplikace endobronchiální protézy

 

Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, byl-li naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další výkony (stejné nebo jiné) z výkonů uvedených v předchozím odstavci lze dále přičíst, pokud celkový čas zákroku dosáhl součtu časů základního a všech přičítaných. Výkony lze tedy vykázat pouze tehdy, byl-li úplně naplněn jejich čas.

Pokud z důvodů nenaplnění času nelze výkon vykázat, i když byl skutečně proveden, lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat skutečně spotřebovaný ZUM nebo ZULP uvedený u příslušného výkonu.

Spirometrie

Orientační spirometrie může být vykázána pouze tehdy, byla-li provedena lékařem (byl naplněn obsah výkonu), zápis v dokumentaci je nutný.

Ostatní výkony funkčních vyšetření v autorské odbornosti TRN mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího odpovídající konziliární vyšetření.

301 - pediatrie

Výkon

číslo název
31050 Nutná spolupráce pediatra při náročných RTG nebo jiných vyšetřeních

 

lze vykazovat pouze v době ústavní pohotovostní služby.

302 - dětská kardiologie

Podmínkou pro vykázání výkonu

číslo název
32610 Katetrizace srdce u dítěte do 1 roku
32620 Katetrizace srdce u dítěte do 6 let

 

je vybavení pracoviště dvouprojekčním RTG přístrojem. Tyto výkony nelze vykazovat současně.

304 - neonatologie

Vyšetření novorozence po porodu se vykazuje výkonem

číslo název
31022 Cíleně zaměřené vyšetření pediatrem 2
31012 Cílené zaměřené vyšetření pediatrem 1

 

autorské odbornosti 301.

Vyšetření novorozence při propuštění se vykazuje výkonem

číslo název
31021 Komplexní vyšetření pediatrem 2
31011 Komplexní vyšetření pediatrem1

 

autorské odbornosti 301.

Výkon

číslo název
34310 Katetrizace umbilikální tepny nebo žíly

 

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

305 - psychiatrie

Psychoterapie

Výkony psychoterapie jsou následující:

číslo název
35520 Psychoterapie individuální systematická prováděná psychoterapeutem se speciální psychoterapeutickou kvalifikací (autorské odbornosti 305)
35510 Psychoterapie individuální nesystematická prováděná psychiatrem, psychologem nebo lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací (autorské odbornosti 305)
35610 Psychoterapie skupinová typ I (autorské odbornosti 305)
35620 Psychoterapie skupinová typ II (autorské odbornosti 305)
35630 Psychoterapie skupinová typ III (autorské odbornosti 305)
35650 Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut (autorské odbornosti 305)
37119 Skupinová psychoterapie dětí do 8 let (autorské odbornosti 910)
37117 Rodičovská skupina (autorské odbornosti 910)

 

 

Indikace

Výkony psychoterapie lze vykazovat pouze tehdy, pokud byly indikovány ošetřujícím lékařem - psychiatrem, ošetřujícím lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo registrujícím praktickým lékařem. Indikace je platná po dobu nejdéle tří po sobě následujících kalendářních měsíců.

Vykazování

Výkon „Psychoterapie individuální nesystematickᓠs číslem 35510 mohou vykazovat lékaři se základní specializací v oboru psychiatrie (A1), kliničtí psychologové se základní specializací (J1), dětští psychiatři a dále ti lékaři dalších klinických oborů, kteří získali psychoterapeutickou kvalifikaci. Ostatní výkony psychoterapie s čísly 35520, 35610, 35620, 35630, 35650, 37117 a 37119 mohou vykazovat pouze lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové se speciální psychoterapeutickou kvalifikací.

Kombinace s klinickými vyšetoeními

Výkony psychoterapie nelze kombinovat s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

číslo název
35650 Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut

 

lze vykázat pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

306 - dětská psychiatrie

Výkon

číslo název
36650 Psychoterapeuticko - edukační pohovor pedopsychiatra s osobou ovlivňující zdravotní stav pacienta

 

nelze kombinovat s výkony rodinné nebo skupinové psychoterapie.

309 - sexuologie

Vyšetření plodnosti

Vyšetření plodnosti se vykazuje výkonem

číslo název
39022 Cílené vyšetření sexuologem

 

Kombinace s výkony psychoterapie

S výkony klinických vyšetření nelze vykázat výkony psychoterapie.

Výkony

číslo název
39111 Falometrie, vulvometrie
39113 Nativní spermiogram

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

402 - klinická onkologie

Ve výkonech autorské odbornosti klinická onkologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

403 - radioterapie

Ve výkonech autorské odbornosti radioterapie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

Kombinace výkonů

Výkony autorské odbornosti 403 - radioterapie nelze v jednom dni u jednoho pacienta vykazovat současně.

Dozimetrie

Výkon

číslo název
43623 Přímá dozimetrie na nemocném

 

nelze vykazovat současně s výkony radioterapie.

Plánování radioterapie.

Výkony plánování radioterapie nelze vykazovat současně v jednom cyklu léčby.

Jedná se o výkony:

číslo název
43113 Plánování RTG terapie nebo Cs137
43217 Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem
43219 Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem s použitím TPS
43423 Plánování brachyterapie
43425 Plánování brachyterapie s použitím TPS

 

 

Kombinace výkonů s OD resuscitační a intenzívní péče

Spolu s výkony brachyterapie nelze vykazovat OD intenzívní a resuscitační péče.

Jedná se o výkony:

číslo název
43421 Brachyterapie intrakavitární
43419 Brachyterapie intrakavitární s automatickým afterloadingem
43417 Brachyterapie intersticiální manuální
43411 Brachyterapie povrchová
43415 Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem

 

 

404 - dermatovenerologie

Výkony

číslo název
44235 Celková fototerapie optimálním UV světlem
44115 Fyzikální kožní testy
44111 Kožní fototest
44119 Vyšetření Woodovou lampou

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

číslo název
44007 Venerologické epidemiologicko-psychologické šetření a depistáž sexuálně přenosných chorob

 

lze vykázat pouze při nově zjištěném onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

407 - nukleární medicína

Výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína nelze vykazovat současně s výkony jakékoli aplikace, ani s výkonem minimální kontakt.

Výkony

číslo název
47021 Komplexní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47022 Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47023 Kontrolní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně

 

nelze vykazovat současně s jinými výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína.

Výkony

číslo název
47125 Kardioangiografie First Pass
47133 Radionuklidová ventrikulografie klidová

 

lze vykázat dvakrát v jednom dni na jednoho pacienta pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Výkon nelze vykazovat současně s výkony kvantifikace dynamického, resp. tomografického vyšetření.

K výkonu

číslo název
47129 Perfuzní scintigrafie myokardu v klidu

 

lze při opakování klidového vyšetření v jednom kalendářním dni vykázat ZULP pouze jednou.

501 - chirurgie

Peroperační použití sonografu

Peroperační použití sonografu chirurgem se vykazuje stejnojmenným výkonem. Výkon nelze v jednom dni u jednoho pacienta opakovat.

Exenterace pánevních orgánů

Výkonem

číslo název
51810 Exenterace pánevních orgánů

 

se vykazuje přední, zadní i totální exenterace.

Laparoskopie a thorakoskopie

Laparoskopické a thorakoskopické diagnostické a terapeutické výkony v chirurgii, v hrudní chirurgii a v gynekologii se vykazují výkonem

číslo název
51711 Výkon laparoskopický a thorakoskopický

 

Tento výkon nelze kombinovat s výkonem

číslo název
51713 Diagnostická videolaparoskopie a videothorakoskopie

 

 

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat jednou v následujících případech:

cílená punkce orgánu nebo ložiska

cílený odběr biopsie

laváž a odsátí dutiny peritoneální

lýze adhezí přes 10 cm2

lepení orgánu

cholangiografie

subfasciální ligace žilních spojek

jejunostomie

endosonografie

koagulace v malé pánvi

odstranění endometriózy prvního a druhého stupně

sterilizace

punkce oocytu

přenos gamet nebo embryí do vejcovodu

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce dvakrát v případech:

výkon na lymfatickém systému

appendektomie

hernioplastika jednostranná primární

esofagokardiomyotomie

revize žlučových cest

destrukce nádoru nebo metastáz

resekce Meckelova divertiklu

lokální excize z jater

bederní sympatektomie

choledocholithotomie

resekce ovaria

enukleace jednoduché cysty

salpingotomie lineární

salpingektomie

ovarektomie

adnexektomie

salpingo (fimbrio) ovariolýza

myomektomie do 5 cm subserózní, pedunkulovaný myom do 5 cm

sutura dělohy po iatrogenní perforaci

extrakce cizího tělesa z dutiny břišní

transsekce sakrouterinních vazů

ventrosuspense dle Gilliam-Schautaovariopexe, ovariální dekapsulace (drilling)

drenáž abscesu

adheziolýza prvního stupně

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce třikrát v případech:

cholecystektomie prostá

appendektomie při peritonitidě

revize při peritonitidě nejasného původu nebo při traumatu

sutura perforovaného vředu gastroduodena

kolostomie

antirefluxní plastika

hernioplastika recidivující kýly

lymfadenektomie pánevní

trunkální vagotomie

transrektální endoskopická operace

evakuace hematomu nebo empyemu plic

sympatektomie jednostranná hrudní

supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

neostomie a fimbrioplastika

plikace oblých vazů helikoidním stehem - ventrosuspense

obliterace Douglasova prostoru dle Moschowitze

odstranění endometriózy třetího stupně, ovariální endometriomata

adheziolýza druhého stupně

laparoskopická operace varikokély

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce čtyřikrát v případech:

hernioplastika oboustranná primární

sutura střeva jako samostatný výkon

revize při akutní pankreatitidě a drenáž abscesu

lymfadenektomie paraaortální

klínovitá resekce plic

enukleace tumoru plic

pleurektomie abraze

laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

adheziolýza třetího stupně

resekce pánevního abscesu

závěsná operace pro inkontinenci

myomektomie nad 5 centimetrů subserozní a intramurální

laparoskopická operace retinovaného varlete - pouze po schválení revizním lékařem

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce pětkrát v případech:

anastomosa na trávícím traktu jako samostatný výkon

fundoplikace

bandáž žaludku

supraselektivní vagotomie

gastroenterocystoanastomóza podle Jurasze

adrenalektomie

resekce tenkého střeva

totální laparoskopická hysterektomie (TLH)

extenzivní adheziolýza čtvrtého stupně

mikrochirurgická reanastomosa tuby

mikrochirurgická neostomie nebo fimbriolýza

disekce ureteru

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce šestkrát v případech:

resekce tlustého střeva

ezofagokardiomyotomie s fundoplikací

nefrektomie

odstranění tumoru mediastina

dekortikace plíce

pneumonektomie

lobektomie plic

bilobektomie plic

pánevní lymfadenektomie

závěsná operace pro vaginální prolaps

závěsná operace síťkou pro prolaps dělohy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech:

resekce žaludku BI

resekce jater

paraaortální lymfadenektomie

laparoskopická operace neovaginy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce osmkrát v případech:

resekce žaludku BII

nízká přední resekce rekta

splenektomie

laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie nebo totální laparoskopická hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

laparoskopicky asistovaná radikální vaginální hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce devětkrát v případech:

totální gastrektomie

radikální hysterektomie typu Wertheim a pánevní lymfadenektomie

laparoskopická lymfadenektomie radikální paraaortální a parakavální

Pokud je Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) vykazován opakovaně, je nutno dbát obecného pravidla: výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden v celém rozsahu, tedy i v celém čase. Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat podruhé teprve tehdy, byl-li naplněn požadavek dvojnásobku času.

Pokud je proveden takový laparoskopický diagnostický nebo terapeutický výkon v chirurgii, který není ve výše uvedeném seznamu, vykáže pracoviště Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) v počtu odpovídajícím reálnému odůvodněnému trvání provedeného výkonu.

Čas zahájení i čas ukončení výkonu Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) je nezbytnou součástí zdravotní dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

Výkon

číslo název
51611 Peroperační použití sonografu chirurgem

 

nelze vykazovat současně s jiným výkonem sonografického vyšetření.

504 - cévní chirurgie

K výkonům cévní chirurgie lze vykazovat jako ZULP Protamin a Heparin.

505 kardiochirurgie

K výkonům kardiochirurgie lze vykazovat jako ZULP Protamin a Heparin.

Sternotomie, thorakotomie

Výkon

číslo název
55250 Sternotomie, thorakotomie

 

nelze vykazovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Tento výkon je do ostatních operačních výkonů na hrudníku zahrnut.

506 - neurochirurgie

Prodloužení operace

Prodlouženou dobu operačního výkonu lze v neurochirurgii vykázat výkonem

číslo název
56178 Prodloužení výkonu kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu

 

Tento výkon lze vykázat tehdy, pokud doba operace překročila čas výkonu alespoň o 30 minut. Výkon lze vykázat opakovaně pouze tehdy, pokud doba prováděné operace překročila čas výkonu operace o 240 minut, tedy za každý dokončený čas výkonu.

Kranioplastika

Výkon

číslo název
56135 Kranioplastika akrylátová, plexisklová, kovová, nebo kostní ploténkou

 

nelze vykazovat spolu s jiným nitrolebním operačním výkonem. Pokud je v rámci takového výkonu kranioplastika provedena, lze vykázat pouze odpovídající ZUM.

ZUM k operačním výkonům lze vykazovat pouze ve skutečně spotřebovaném množství, nikoli v násobcích při násobcích výkonů.

Výkon

číslo název
56113 Intrakraniální durální rekonstrukce

 

nelze vykazovat současně s jinými nitrolebními operačními výkony.

601 - plastická chirurgie

Ošetření a převaz a speciální výkony.

Výkony autorské odbornosti 601 bez omezení místem lze vykazovat pouze při provedení na operačním sálku.

Výkon

číslo název
61447219 Extirpace žlázy z periareolárního řezu u gynekomastie

 

lze vykazovat pouze na základě indikace endokrinologa.

Pokud je ošetření defektu vykázáno jiným výkonem, nelze současně vykázat výkon

číslo název
09243 Ošetření a převaz rány nad 30 cm2
09237 Ošetření a převaz rány od 1 cm2 do 10 cm2
09241 Ošetření a převaz rány 10 cm2 až 30 cm2

 

 

Výkony

číslo název
61113 Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie5 - 10 cm
61115 Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie nad 10 cm

 

nelze vykazovat současně s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkony lze vykázat pouze při provedení výplachu rány sterilním roztokem a přiložení obkladu.

Výkony

číslo název
61113 Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie kožního krytu do 10 5 - 10 cm
61123 Excize kožní léze od 2 do 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu
61125 Excize kožní léza nad 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu
61129 Excize kožní léze, sutura do 10 cm
61131 Excize kožní léze, sutura více než 10 cm

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslo název
61211 Rekonstrukce šlachového poutka
61213 Implantace silikonu při defektu šlachy
61215 Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem
61217 Transposice šlachy flexoru
61219 Tenolýza extenzoru
61221 Rekonstrukce extenzorového aparátu prstu ruky

 

lze vykazovat jedenkrát na každý operační přístup.

Výkony

číslo název
61231 Implantace umělého MP nebo IP kloubu
61235 Arthrodéza MP nebo IP kloubu
61239 Distrakce falangy nebo metakarpu
61245 Fenestrace šlachové pochvy

 

lze vykazovat jedenkrát na každý prst.

602 - popáleninová medicína

K výkonům autorské odbornosti 602 lze vykázat jako ZULP lokální dezinfekční roztoky. Jejich použití musí být zřejmé ze zdravotní dokumentace.

Ošetření a převaz popálenin

Ošetření a převaz popálenin lze vykázat výkony:

číslo název
62120 Popáleniny - ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko)
62140 Popáleniny - ošetření a převaz prvního dorsa ruky nebo nohy
62141 Popáleniny - ošetření a převaz dorsa ruky a nohy každého dalšího
62130 Popáleniny - ošetření a převaz prvního prstu ruky nebo nohy
62131 Popáleniny - ošetření a převaz prstu ruky a nohy každého dalšího
62150 Popáleniny - ošetření a převaz ostatní do 5% povrchu těla
62160 Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 5-10% povrchu těla
62170 Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 10-15% povrchu těla
62180 Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 15-20% povrchu těla
62110 Převaz popáleniny v rozsahu do 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)
62112 Převaz popáleniny v rozsahu nad 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)

 

 

Pokud je popálenina větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně popálenina větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Popáleniny na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou se vykazují samostatnými výkony. Pokud je ošetřeno jedno dorsum (prst), vykáže se výkon „...prvního...“. Pokud je ošetřeno více dors (prstů), vykáže se výkon „...prvního...“ a dále příslušný počet výkonů „...každého dalšího...“ . Podmínkou vykazování dalších výkonů je samozřejmě dodržení celkového času zákroku.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

Nekrektomie

Nekrektomii lze vykázat výkony:

číslo název
62320 Nekrektomie do 5% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62330 Nekrektomie 5-10% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62340 Nekrektomie 10-15% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62350 Nekrektomie do 15-20% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

 

 

Pokud je nekrektomie větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně nekrektomie větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Výše uvedenými výkony nelze vykázat nekrektomii chemickou. Tu lze vykazovat stejnými výkony jako ošetření popálenin.

Odběr dermoepidermálních štěpů

Odběr dermoepidermálních štěpů lze vykázat výkony

číslo název
62610 Odběr dermoepidermálního štěpu do 1% z plochy povrchu těla
62640 Odběr dermoepidermálního štěpu 1 - 5% z plochy povrchu těla
62660 Odběr dermoepidermálního štěpu 5 - 10% z plochy povrchu těla
62670 Odběr dermoepidermálního štěpu 10-15% z plochy povrchu těla
62680 Odběr dermoepidermálního štěpu 15 - 20% z plochy povrchu těla

 

 

Pokud je odběr štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně odběr štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Kožní štěpy

Kožní štěpy (při popáleninách i při jiných kožních ztrátách) lze vykázat výkony:

číslo název
62430 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) prst ruky nebo nohy
62420 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) obličej
62421 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) krk nebo skalp
62440 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo ostatní do 5% povrchu těla
62412 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 5-10% povrchu těla
62413 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 10-15% povrchu těla
62414 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 15-20% povrchu těla

 

 

Pokud je plocha štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně plocha štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu nebo dlaních rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

Xenotransplantace

Xenotransplantace lze vykázat výkony:

číslo název
62510 Xenotransplantace do 1% povrchu těla
62520 Xenotransplantace 1-5% povrchu těla

 

 

Pokud je plocha xenotransplantace větší než 5% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce čtyři výkony do 1% a odpovídající počet výkonů 1-5%.

603 - gynekologie

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
63587 Pertubace terapeutická
63591 Test průchodnosti tub

 

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo název
63594 Primární laparotomie pro ca ovaria

 

nelze vykazovat současně s žádným dalším operačním výkonem.

Výkony

číslo název
63313 Amnioskopie
63323 Odebírání vzorku krve z hlavičky plodu (za použití amnioskopu)

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63315 Fetoskopie
63317 Fetoskopie s odběrem tkáně plodu

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63312 Oxytocinový zátěžový test
63117 Kardiotokografické sledování rodičky v průběhu porodu

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63598 Punkce Douglasova prostoru
63592 Punkce Douglasova prostoru s incizí a drenáží

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63540 Elektro-diathermokoagulace čípku děložního
63591 Test průchodnosti tub
63532 Odběr materiálu s pochvy, čípku a hrdla děložního
63311 Odběr plodové vody transabdominální amniocentézou
63521 Hymenotomie, hymenectomie
63511 Biopsie vulvy

 

nelze vykazovat současně.

 

Výkony

číslo název
63579 Hysterectomie a adnexectomie s omentectomií pro malignitu
63596 Totální omentektomie

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63133 Manuální vybavení zadržené placenty
63127 Sectio caesarea
63129 Sectio caesarea a sterilizace
63131 Sectio caesarea s následnou hysterectomií

 

nelze vykazovat současně.

Kolposkopické vyšetření

Výkon

číslo název
63530 Kolposkopické vyšetření základní

 

lze vykazovat současně s výkony cílené a kontrolní vyšetření, ale nelze vykazovat současně v výkonem komplexní vyšetření.

Porod

Jednotlivé výkony vedení porodu nelze vykazovat současně.

In vitro fertilizace

Výkony in vitro fertilizace lze vykazovat v rozsahu nejvýše tří kompletních monitorovaných cyklů, a to pouze pro pojištěnce ženského pohlaví ve věku od 22 let do 38 let + 364 dnů. V případě, kdy se jedná o oboustrannou úplnou neprůchodnost vejcovodů, lze výkony in vitro fertilizace vykazovat i pro ženy mladší 22 let.

604 - dětská gynekologie

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
64213 Chirurgické ošetření úrazu zevních rodidel a pochvy
64329 Vaginální operace při neúplném zdvojení vnitřních rodidel

 

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo název
64215 Irigace virginální pochvy s aplikací medikamentu

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

606 - ortopedie

Na ošetření jedné anatomické lokality nelze u jednoho pacienta v jeden kalendářní den vykázat více jak jeden výkon fixace.

Výkon

číslo název
66031 Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence

 

nelze vykazovat současně s výkony klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou vykazování výkonu je sonografický přístroj.

Výkon

číslo název
66317 Revizní operace páteře - přední - zadní - odstranění implantátu

 

nelze vykazovat jako samostatný výkon, vykazuje se současně s výkony Operační přístup na páteři standardní, přední nebo zadní.

701 - ORL

Použití kryokauteru a laseru

Pokud je při chirurgickém výkonu v ORL oblasti použit laser nebo kryokauter, lze vykázat výkony

číslo název
71825 Kryokauter v ORL á 10 minut
71821 Laser v ORL á 10 minut

 

Oba výkony lze vykazovat současně. Tyto výkony lze u jednoho pacienta jednotlivě i v kombinaci vykazovat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

Nystagmografická vyšetření

Výkony nystagmografických vyšetření nelze v jednom dni vykazovat současně.

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
71641 Submukosní resekce nosní přepážky
71649 Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
71661 Výplach čelistní dutiny
71663 Punkce čelistní dutiny

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
71113 Kalorický test
71115 Vyšetření semispontánních vestibulárních jevů
71117 Optokinetický test
71119 Gustometrie
71121 Posturografie
71123 Rotační testy k vyšetření poruch rovnováhy
71511 Výplach cerumina nebo vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu
71615 Excize jednoho nosního polypu
71211 Biopsie z nosu
71611 Vynětí cizího tělesa z nosu - jednoduché
71623 Terapie epistaxe kauterizací
71625 Přední tamponáda nosní provedená odborně otorhinolaryngologem
71661 Výplach čelistní dutiny
71713 Nepřímá laryngoskopie s odstraněním léze nebo cizího tělesa hypofaryngu nebo laryngu
71781 Sondáž, dilatace, výplach slinné žlázy
71580 Vyčištení trepanační dutiny
71525 Lokální excize, odstranění polypu ze zvukovodu
71719 Výměna tracheostomické kanyly
71614 Anemizace s odsáváním z vedlejších nosních dutin
71212 Diafanoskopie vedlejších nosních dutin
71613 Intramukozní injekce do nosní sliznice jako samostatný výkon
71565 Politzerace

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslo název
71641 Submukozní resekce nosní přepážky
71651 Septoplastika

 

nelze vykazovat současně s výkonem

číslo název
71649 Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

 

 

Výkony

číslo název
71787 Incize, drenáž peritonzilárního event. faryngeálního abscesu nebo hematomu
71789 Dilatace incize při peritonzilárním abscesu

 

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo název
71715 Nepřímá laryngoskope s insitilací léků do hrtanu

 

nelze vykazovat současně s výkonem anestézie.

702 - Foniatrie

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
72113 Vyšetření pro korekci sluchové vady sluchadlem (první)
72115 Vyšetření pro aplikaci sluchadla kontrolní

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt

705 - Oftalmologie

Ve výkonech autorské odbornosti oftalmologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

Oftalmoskopie

Výkony

číslo název
75137 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze (1 oko) přímou oftalmoskopií
75121 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (1 oko)
75153 Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze (1 oko)

 

nelze vykazovat současně, s výjimkou lékaře - sítnicového specialisty.

Komplexní vyšetření

Výkon komplexní vyšetření oftalmologem obsahuje, a tedy s tímto výkonem nelze současně vykazovat, následující výkony:

číslo název
75115 Vyšetření předního segmentu jednoho oka na štěrbinové lampě
75139 Nitrooční tlak Schiotzovým tonometrem (1 oko)
75137 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)

 

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
75113 Zátěžové testy u glaukomu - obě oči
75115 Vyšetření předního segmentu 1 oka na štěrbinové lampě
75117 Tonografie (1 oko) s výpočtem
75131 Gonioskopie (1 oko)
75133 Ortopický status
75135 Exoftalmometrie nebo Schimerův test nebo vyšetření barvocitu tabulkami nebo pupilometrie nebo vyšetření Amslerovou mřížkou
75137 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)
75139 Nitrooční tlak Schipotzovým tonometrem (1 oko)
75141 Tonometrie aplanační (1 oko)
75143 Perimetr statický (1 oko)
75145 Perimetr kinetický nebo kampimetr (1 oko)
75387 Kryoepilace řas jednoho víčka nebo elektroepilace
75389 Epilace řas očního víčka pinzetou, incize akutního chalázia
75153 Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze - 1 oko
75157 Objektivní vyšetření refrakce obou očí a předpis brýlí do dálky a do blízka
75385 Extirpace jednoho chalázia, vynětí s pouzdrem

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

číslo název
75225 Aplikace radioaktivní plomby

 

nelze vykazovat současně s výkony ošetřovacích dnů resuscitační a intenzívní péče.

706 - Urologie

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
76235 Extrakorporální litotrypse soliltárního konkrementu rázovou vlnou
76237 Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu rázovou vlnou

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
76235 Extrakorporální lithotripse solitárního konkrementu rázovou vlnou
76237 Extrakorporální lithotripse mnohočetného či odlitkového konkrementu

 

nelze vykazovat v jednom roce na stejné ledvině.

Cystometrie

Cystometrie v urologii se vykazuje výkonem

číslo název
76127 Cystometrie plnící

 

Tímto výkonem se vykazuje jak plnící cystometrie vodní, tak plnící cystometrie plynová. Výkon lze vykázat nejvíce jeden za jeden den.

Cystouretroskopie

K výkonu

číslo název
76531 Cystouretroskopie

 

lze přičíst výkony:

číslo název
76561 Fotokoagulace tumoru laserem
76565 Biopsie ev. extrakce z měchýře - cizí těleso, konkrement, stent
76567 Aplikace terapeutik do stěny měchýře ev. uretry

 

 

Katetrizace ureteru

Výkon

číslo název
76215 Katetrizace ureteru

 

se přičítá k výkonu

číslo název
76531 Cystouretroskopie

 

 

Výkonem

číslo název
76215 katetrizace ureteru

 

se vykazuje jak diagnostická katetrizace ureteru, tak i endoskopická extrakce konkrementu z ureteru, tripse konkrementu v močovodu, endoskopická discise striktury ureteru, endoskopická biopsie z ureteru včetně koagulace a zavedení stentu do ureteru. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon katetrizace ureteru vykázat dvakrát.

Pyelotomie, nefrotomie, operační nefrostomie

Nefrotomie s extrakcí konkrementu, případně s nefrostomií, operační nefrostomie a pyelolitotomie se vykazují jedním výkonem.

Perkutánní extrakce konkrementů

Výkony

číslo název
76545 Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse
76547 Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

 

se přičítají k výkonu

číslo název
76543 Nefroskopie perkutánní (bez cystoskopie a sondáže močovodu)

 

Výkony

číslo název
76545 Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse
76547 Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

 

nelze vykazovat současně. Tyto výkony nelze u jednoho pacienta v jednom dni vykázat více než jedenkrát.

Excize spermatokély a operace hydrokély

Excize spermatokély a operace hydrokély se vykazují jedním výkonem

číslo název
76451 Excize spermatokély nebo operace hydrokély

 

708 - ARO

Hyperbarická oxygenoterapie

Výkon číslo 78840 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - může být vykazován při jednotlivých indikacích nejvíce v dále uvedených frekvencích:

Indikace

Diagnóza

Počet expozic

Počet sérií

Otrava CO, kouřovými plyny, sirovodíkem

T58

T59.9

5

5

1

1

Otrava halogenovanými alifatickými a aromatickými uhlovodíky (např. tetrachlormetanem)

T53

5

1

Otrava kyanidy

T57.3

5

1

Dekompresní nemoc

T70.3

T70.9

3

3

1

1

Vzduchová embolie po výkonu

T81.7

2

1

Vzduchová embolie úrazová

T79.0

3

1

Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi, injekci

T80.0

1

1

Anaerobní infekce (plynatá sněť, septický šok)

A48.0

A41.4

20

15

2

2

Edém mozku (po úraze, intoxikaci, operaci)

G93.6

S06.1

10

10

1

1

Stavy spojené s KPR (apalický syndrom, hypoxie mozku)

G43.1

30

3

Stavy po krvácení a kontusi mozku

S06.2

30

2

Akutní traumatické ischemie

T79.6

20

2

Crush syndrom

T79.5

15

3

Kardiogenní šok

R57.0

1

1

Šokové stavy (anaerob. sepse, hemorragický šok)

R57.8

R57.1

2

2

1

1

Methemoglobinaemie

D74.8

5

1

Ischemie a gangréna při arterioskleróze DK

I70.2

I70.8

30

30

4

3

Gangréna při diabetu

E10.5

E10.4

30

30

4

4

Tromboangitis obliterans - Burgerova nemoc

I73.1

20

3

Kožní defekty obtížně se hojící (dekubitální vředy, při neurologických postiženích)

I70.1

30

4

Bércové vředy obtížně se hojící, pyoderma gangr. purpura fulminans

I83.0

L88

30

30

3

3

Traumatická ischemie svalu po úrazu, compartment syndrom

T04.9

T79.6

30

30

3

3

Žilní městky se vředem a zánětem

I83.2

30

3

Nehojící se defekty po amputacích

T87.5

30

3

Transplantace tkáně, přihojování kožních transplantátů

T86.8

30

2

Vasculitis kůže (primární a sekundární)

L95.9

30

3

Osteomyelitis - zánět kostní dřeně

M86.0-8

30

3

Postradiační poškození (např. osteoradionekroza ap.)

Z92.3

Y89

20

20

2

2

Osteonekroza

M87

20

2

Sudeckův syndrom

M89.0

25

3

Hluchota jednostranná, oboustranná (náhlá)

H91.2

10

2

Účinky silného hluku na vnitřní ucho

H83.3

10

2

Porucha vestibulární funkce (závrať)

H81.3

20

3

Menierova nemoc

H81.0

20

3

Tinitus

H81

20

3

Pulpitis

K04.0

10

2

Okluze arteriae centralis retinae

H34.1

15

2

Diabetická retinopatie

H36.0

25

3

Roztroušená skleroza mozkomíšní v počátečních stadiích

G35

30

3

Jiné demyelinisace CNS

G37.8

30

3

Alzheimrova nemoc

G30.0

30

3

Neuralgie n. trigemini

G50.0

20

2

Perifer. obrna n. facialis

G51.0

20

2

Poúrazová bolest hlavy

G44.3

20

2

Migrena

G43

20

3

Gastroduodeální vřed (Helicobacter pylori)

K25.9

K26

20

20

2

2

Postoperační píštěle s recid. anaerobními infekcemi

K63.2

30

2

Morbus Crohn

K50

30

3

Toxická hepatopatie (po cytostatické léčbě, otravách)

K71

20

2

Cystoidní pneumatoza střeva  

15

3

Popáleniny, omrzliny

T20-32

T33-35

30

30

2

2

 

Vysvětlivky k tabulce

Indikace indikace pro kterou je hyperbarická oxygenoterapie prováděna

Diagnóza kód diagnózy dle MKN 10

Počet expozic nejvyšší počet expozicí, který je možno vykázat pro danou indikaci v jedné

léčebné sérii

Počet sérií nejvyšší počet sérií, který je možno pro danou indikaci vykázat v jednom

kalendářním roce

 

709 - Zdravotnická záchranná služba

Výkon

číslo název
06713 Přednemocniční neodkladná péče, sledování eventuelně transport pacienta pracovníkem ZS (SZP s úplným středoškolským vzděláním) á 15 minut

 

nelze vykazovat současně s žádným jiným výkonem kromě výkonu dopravy.

801 - klinická biochemie

Výkon

číslo název
81211 Glukóza moč kvalitativně

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt a s výkony

číslo název
81347 Analýza moči chemicky a mikroskopicky
09123 Analýza moči chemicky

 

807 - patologie

Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
87110 Pitva standardní
87113 Pitva technicky obtížná
87111 Pitva parciální

 

nelze vykazovat současně.

Stanovení diagnózy

Stanovení bioptické diagnózy a cytologické diagnózy se vykazuje vždy na jeden topografický kód.

Barvení cytologického preparátu

Výkon číslo 87433 autorské odbornosti 823 nelze vykazovat v případě gynekologické cytologie. Pro tyto účely se vykazuje výkon číslo 95115 autorské odbornosti 817 v počtu jeden na jeden preparát.

809 - radiodiagnostika

Ve výkonech autorské odbornosti radiodiagnostika je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie. U výkonu

číslo název
89339 Stereotaktická biopsie nebo stereotaktická lokalizace nehmatné léze prsu

 

lze výkon lokální anestézie vykázat.

V úhradě RTG filmů je zahnuta úhrada chemikálií na jejich zpracování.

Výkon

číslo název
89419 Punkční angiografie

 

nelze vykazovat současně s výkony přehledné či selektivní angiografie.

Výkon

číslo název
89421 Měření tlaku při angiografii

 

nelze vykazovat současně s výkony koronarografickými, ventrikulografickými a PTCA.

K výkonu

číslo název
89437 PTCA více věnčitých tepen

 

je možno AG sadu vykázat jako ZUM pouze tehdy, nenavazuje-li výkon na výkony:

číslo název
89431 Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (ev. bypassu)
89433 Navazující selektivní koronarografie věnčité tepny či bypassu
89429 Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen

 

Výkon

číslo název
89312 Denzitometrie dvoufotonová

 

lze vykázat pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

Výkony

číslo název
89513 UZ vyšetření horní poloviny břicha
89514 UZ vyšetření dolní poloviny břicha

 

nelze vykazovat současně s ultrazvukovým vyšetřením jednoho, dvou, či tří orgánů.

901 - klinická psychologie

V jednom kalendářním měsíci nemůže být vykázáno současně komplexní a cílené vyšetření klinickým psychologem.

Výkony

číslo název
35610 Psychoterapie skupinová, typ I., pro skupinu nejméně 5, max. 9 osob á 120 min.
35620 Psychoterapie skupinová, typ II., pro skupinu 10 - 14 osob - á 120 min.

 

nelze vykazovat v jednom kalendářním čtvrtletí současně.

903 - klinická logopedie

Výkony klinických logopédů lze vykazovat pouze na základě indikace registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře, který má pacienta v péči pro fatickou poruchu.

Výkon cílené vyšetření lze vykázat nejvíce jednou za půl roku.

911 - výkony sester

Výkony autorské odbornosti 911 vykazují sestry pracující v ordinacích praktických a jiných ošetřujících lékařů. Podmínkou je u praktických lékařů registrace pacienta, u ostatních lékařů musí být indikující lékař zároveň ošetřujícím lékařem pacienta. Ošetřující lékař pacienta může indikovat výkony sester pouze v souvislosti s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Výkony autorské odbornosti 911 mohou být vykázány pouze tehdy, pracuje-li sestra samostatně bez přítomnosti lékaře mimo ordinaci.

Výkony autorské odbornosti 911 mohou být vykázány pouze tehdy, pokud byly provedeny na základě písemné indikace lékařem.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137.

Infúzní terapie

Výkon

číslo název
06115 Dohled nad průběhem infúzní terapie á 30 minut

 

může být vykazován spolu s výkonem

číslo název
06113 Komplex - aplikace ordinované infúzní terapie po písemném pověření ošetřujícím lékařem pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

 

pouze tehdy, přesahuje-li doba zákroku 60 minut (dokončený čas obou výkonů).

918 - rehabilitační pracovník

Výkon

číslo název
21711 Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění

 

lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a rehabilitačního pracovníka.

Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)

Výkony individuální LTV lze vykazovat současně nejvýše do celkového času 60 minut na jednoho pacienta dvakrát v jednom kalendářním dni.

Výkon

číslo název
21215 Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků

 

nelze vykazovat v jednom kalendářním dni u jednoho pacienta současně s dalšími výkony LTV.

Fyzikální terapie

Výkony fyzikální terapie lze vykázat nejvýše dva různé a nejvýše čtyři celkem v jednom kalendářním dni.

921 - Porodní asIStentka

Autorská odbornost 921 může, na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře - gynekologa, v rámci návštěvní služby vykazovat i výkony číslo 06135 a 06137 autorské odbornosti 911.

925 - domácí péče

Výkony autorské odbornosti 925 vykazují pouze zdravotnická zřízení poskytující domácí péči.

Výkony autorské odbornosti 925 mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace.

Písemná indikace k domácí péči musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající třem typům ošetřovací návštěvy.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137

Výkony Ošetřovací návštěvy - typ I. až III. lze vykázat nejvíce tři v jednom dni.

Výkon

číslo název
06311 Zavedení, ukončení domácí péče, administrativní činnost sestry v domácí péči

 

lze vykázat pouze dvakrát ze jeden cyklus soustavné domácí péče, nejvíce však dvakrát za tři měsíce.

Vlastní domácí péče se vykazuje především výkony Ošetřovací návštěvy. Tyto výkony lze vykazovat současně s výkony materiálovými, tedy s výkony:

Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí

Odběr biologického materiálu

Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

Ošetření stomií

Lokální ošetření

Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů

Aplikace inhalační a léčebné terapie p.o., s.c., i.m., i.v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

a s výkonem Fyzická asistence při poskytování domácí péče.

Každý materiálový výkon, stejně jako výkon Fyzická asistence při poskytování domácí péče lze vykázat k jednomu výkonu Ošetřovací návštěvy nejvíce jedenkrát.

927 - ortoptická sestra

Výkony ortoptická cvičení aktivní, pasivní a pleoptická prováděná ortoptickou sestrou lze vykazovat současně, nejvíce však šest v jednom kalendářním dni.

Výkony autorské odbornosti 927 s kategorií W se vykazují pouze při indikaci ošetřujícího očního lékaře.

999 - výkony bez autorské odbornosti

K výkonům odbornosti 999 lze jako ZULP zvlášť účtovat pouze takový léčivý přípravek, který nelze dle platného seznamu léčiv předepsat na recept.

Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická pracoviště.

Čas strávený dopravou

Výkon

číslo název
09521 Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 minut

 

nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.

Návštěva v ÚSP

Výkon

číslo název
09519 Návštěva specialisty u pacienta

 

pokud se jedná o návštěvu v ústavu sociální péče nebo obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho obyvatele tohoto ústavu, výkon klinického vyšetření se vykazuje zvlášť.

Kanylace žíly

Výkonem

číslo název
09220 Kanylace periferní žíly včetně infúze

 

nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výkony infúze.

UZ vyšetření

Výkony

číslo název
09135 UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách
09137 UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách
09139 UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách

 

lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová dokumentace.

Telefonická konzultace

Výkon

číslo název
09513 Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem

 

hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou problematiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s diagnostikou nebo léčbou.

Ošetření a převazy

Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:

číslo název
09237 Ošetření a převaz rány od 1 cm do 10 cm2
09241 Ošetření a převaz rány od 10 do 30 cm2
09243 Ošetření a převaz rány nad 30 cm2
09239 Sutura malé rány do 5 cm

 

Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat současně pro jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.

Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními výkony odbornosti popáleninové medicíny.

Výkony pouze přístrojové

Operační mikroskop

Použití operačního mikroskopu lze vykázat výkonem

číslo název
56419 Použití operačního mikroskopu á 15 minut

 

Tento výkon byl definován autorskou odborností neurochirurgie. Byl kalkulován s použitím operačního mikroskopu v pořizovací hodnotě 3 miliony Kč. Tento výkon mohou vykazovat pracoviště všech oborů.

Použití mikroskopu při operačním výkonu

Pokud je při operačním výkonu v ORL použit mikroskop, lze vykázat výkon

číslo název
71823 Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut

 

Tento výkon autorské odbornosti 999 lze u jednoho pacienta vykázat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.