134

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 2. června 1998

kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

 

§ 1

 

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze.

§ 2

Zrušuje se vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 45/1997 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

 

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.

Ministryně

MUDr. Zuzana Roithová, MBA