Kapitola 4
Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

1.          014 - stomatologie

Při návštěvě, která byla plánována v rámci předchozího klinického vyšetření nelze vykázat další výkon klinického vyšetření.

1.1          Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název

 

04010

Vstupní komplexní vyšetření

 

04060

Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku do 6 let

 

04061

Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 6 do 12 let

 

04062

Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 12 do 18 let

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo

název

 

04640

Chirurgické vybavení zubu nekomplikované

 

04650

Chirurgické vybavení zubu komplikované

 

04710

Sutura extrakční rány - na zub

 

04720

Stavění postextrakčního krvácení

 

 nelze vykazovat současně při provedení na stejném zubu.

2.          015 - čelistní ortopedie

2.1          Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název

 

05611

Sejmutí a navázání oblouku

 

05619

Sejmutí pevného aparátu a zařízení - na zub

 

05711

Zábrus zubu z ortodontických důvodů - na zub

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslo

název

 

05021

Ortodontická kontrola I. typ

 

05029

Ortodontická kontrola II. typ

 

lze vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

3.          101 - interna

Výkony výživy

číslo

název

 

11501

Enterální výživa

 

11502

Pitná a žaludeční definovaná výživa

 

11503

Speciální enterální výživa (oligopeptidická)

 

11504

Doplňková parenterální výživa

 

11505

Speciální parenterální výživa

 

11506

Plnohodnotná parenterální výživa

 

nelze v jednom dni vykazovat současně, lze vykázat nejvýše jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

4.          102 - angiologie

Výkon

číslo

název

 

12220

Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na jedné končetině)

 

nelze vykazovat současně s výkonem

číslo

název

 

09141

UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení

 

89515

UZ duplexní vyšetření pouze jedné cévy, morfolog. a Dopplerovské

 

89517

UZ duplex. vyšetření dvou a více cév, morfolog. a Dopplerovské

 

 

Výkony pletysmografické nelze vykazovat současně.

5.          104 - endokrinologie

5.1          Dynamické testy

Všechny dynamické testy v endokrinologii se vykazují výkonem

číslo

název

 

14110

Dynamické testy v endokrinologii

 

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat u jednoho pacienta nejvýše dvakrát za jeden den.

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat pro každý test pouze jednou za jedno čtvrtletí.

Výkonem dynamické testy v endokrinologii se vykazují:

1.    test s clonidinem

2.    test s cholinergikem

3.    synactenový test

4.    adiuretinový test

5.    clonidinový supresní test

6.    glukagonový test

7.    test s růstovým hormonem

8.    test s infúzí hypertonického roztoku soli

9.    test s inzulínovou provokací

10.  i. v. glukózový toleranční test

11.  pentagastrinová stimulace kalcitoninu

12.  argininový test

13.  dexamethazonový test

6.          105 - gastroenterologie

6.1          Zátěžový test v gastroenterologii

Všechny zátěžové testy v gastroenterologii se vykazují výkonem

číslo

název

 

15130

Zátěžový test v gastroenterologii

 

Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkonem. Testovací látky lze vykázat jako ZUM.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno vykázat pouze jeden v jednom dni.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno pro jeden test opakovat nejvíce jedenkrát za čtvrtletí.

Výkonem zátěžový test v gastroenterologii se vykazují:

1.    vyšetření žaludečního chemismu

2.    pankreozymin - sekretinový test

3.    paba test

4.    xylosový test

5.    test s vitaminem A

6.    tolbudamidový test

7.          107 - kardiologie

7.1          Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název

 

17299

Levostranná katetrizace srdeční

 

17303

Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál

 

17300

Pravostranná katetrizace srdeční na katetrizačním sále

 

17302

Oboustranná katetrizace srdeční

 

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo

název

 

17127

Endomyokardiální biopsie transvaskulární

 

je možné kombinovat se všemi výkony katetrizace srdce.

Výkony

číslo

název

 

17320

Akutní test parenterálních farmak stimulací síní a nebo komor při již zavedené elektrodě (při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace)

 

17231

Endokardiální mapování akcesorní dráhy nebo arytmogenního fokusu

 

mohou být vykázány pouze s výkony

číslo

název

 

17123

Elektrogram Hissova svazku, vzestupná stimulace síní a komor, s hodnocením ante- a retrográdního vedení a zotavovací doby sinusového uzlu

 

nebo

číslo

název

 

17234

Programovaná stimulace síní a/nebo komor, testování elektrické stability myokardu (Přičítá se výkon Elektrogram Hissova svazku - číslo 17123)

 

 

Výkon

číslo

název

 

17244

24 hodinové telemetrické sledování mimo JIP

 

17303

Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál

 

17250

Zavedení ezofageální elektrody, včetně registrace EKG

 

17252

Transezofageální stimulační EKG test

 

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkon

číslo

název

 

17115

Koronární aterectomie, včetně rotační

 

nelze vykazovat současně s výkony angiografie.

8.          108 - nefrologie

Výkon

číslo

název

 

18512

Kontinuální peritoneální dialýza za hospitalizace

 

nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkony

číslo

název

 

18521

Akutní hemodialýza

 

18522

Chronická hemodialýza

 

18530

Hemofiltrace

 

18550

Hemodiafiltrace

 

18511

Akutní peritoneální dialýza

 

18512

Kontinuální peritoneální dialýza za hospitalizace

 

nelze vykazovat současně v jednom dni u jednoho pacienta.

9.          109 - revmatologie

V případě pulzní léčby kortikoidy za hospitalizace lze odůvodněně podané kortikoidy vykázat jako ZULP k výkonu ošetřovacího dne. Za pulzní léčbu kortikoidy je pro tyto účely pokládána léčba dávkami přesahujícími ekvivalent 500 mg Hydrocortisonu na den a 1,7 m2 tělesného povrchu.

10.          205 - TRN

Výkon

číslo

název

 

25213

Spirometrie (obvykle metodou průtok - objem)

 

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Vyšetření výdechové rychlosti peakflowmetrem je součástí klinického vyšetření.

10.1          Bronchoskopie

Bronchoskopické diagnostické a terapeutické úkony lze vykázat především výkony

číslo

název

 

25111

Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace

 

25113

Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace

 

 

K výše uvedeným výkonům bronchoskopie lze dále dle skutečně provedeného zákroku vykázat další výkony:

číslo

název

 

25115

Odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest

 

25117

Cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčková biopsie

 

25119

Bronchoalveolární laváž

 

25121

Endobronchiální excize

 

25122

Perbronchiální punkce

 

25118

Transbronchiální plicní biopsie

 

25123

Instilace léčebných a diagnostických přípravků do dolních dýchacích cest

 

25125

Endobronchiální laserový výkon

 

25127

Použití kryoterapie při bronchoskopii

 

76111

Zavedení afterloadingových sond nebo balónkových sond nebo cévek k provedení bronchografie

 

25131

Aplikace endobronchiální protézy

 

Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, byl-li naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další výkony (stejné nebo jiné) z výkonů uvedených v předchozím odstavci lze dále přičíst, pokud celkový čas zákroku dosáhl součtu časů základního a všech přičítaných. Výkony lze tedy vykázat pouze tehdy, byl-li úplně naplněn jejich čas.

Pokud z důvodů nenaplnění času nelze výkon vykázat, i když byl skutečně proveden, lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat skutečně spotřebovaný ZUM nebo ZULP uvedený u příslušného výkonu.

10.2          Spirometrie

Orientační spirometrie může být vykázána pouze tehdy, byla-li provedena lékařem (byl naplněn obsah výkonu), zápis v dokumentaci je nutný.

Ostatní výkony funkčních vyšetření v autorské odbornosti TRN mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího odpovídající konziliární vyšetření.

11.          301 - pediatrie

Výkon

číslo

název

 

31050

Nutná spolupráce pediatra při náročných RTG nebo jiných vyšetřeních

 

lze vykazovat pouze v době ústavní pohotovostní služby.

12.          302 - dětská kardiologie

Podmínkou pro vykázání výkonu

číslo

název

 

32610

Katetrizace srdce u dítěte do 1 roku

 

32620

Katetrizace srdce u dítěte do 6 let

 

je vybavení pracoviště dvouprojekčním RTG přístrojem. Tyto výkony nelze vykazovat současně.

13.          304 - neonatologie

Vyšetření novorozence po porodu se vykazuje výkonem

číslo

název

 

31022

Cílené vyšetření pediatrem 2

 

31012

Cílené vyšetření pediatrem 1

 

autorské odbornosti 301.

Vyšetření novorozence při propuštění se vykazuje výkonem

číslo

název

 

31021

Komplexní vyšetření pediatrem 2

 

31011

Komplexní vyšetření pediatrem1

 

autorské odbornosti 301.

Výkon

číslo

název

 

34310

Katetrizace umbilikální tepny nebo žíly

 

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

 

14.          309 - sexuologie

14.1          Vyšetření plodnosti

Vyšetření plodnosti se vykazuje výkonem

číslo

název

 

39022

Cílené vyšetření sexuologem

 

14.2          Kombinace s výkony psychoterapie

S výkony klinických vyšetření nelze vykázat výkony psychoterapie.

Výkony

číslo

název

 

39111

Falometrie, vulvometrie

 

39113

Nativní spermiogram

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

15.          402 - klinická onkologie

Ve výkonech autorské odbornosti klinická onkologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

16.          403 - radioterapie

Ve výkonech autorské odbornosti radioterapie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

16.1          Kombinace výkonů

Výkony autorské odbornosti 403 - radioterapie nelze v jednom dni u jednoho pacienta vykazovat současně.

16.2          Plánování radioterapie.

Výkony plánování radioterapie nelze vykazovat současně v jednom cyklu léčby.

Jedná se o výkony:

číslo

název

 

43113

Plánování RTG terapie nebo Cs137

 

43217

Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem

 

43219

Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem s použitím TPS

 

43423

Plánování brachyterapie

 

43425

Plánování brachyterapie s použitím TPS

 

 

16.3          Kombinace výkonů s OD resuscitační a intenzívní péče

Spolu s výkony brachyterapie nelze vykazovat OD intenzívní a resuscitační péče.

Jedná se o výkony:

číslo

název

 

43421

Brachyterapie intrakavitární

 

43419

Brachyterapie intrakavitární s automatickým afterloadingem

 

43417

Brachyterapie intersticiální manuální

 

43411

Brachyterapie povrchová

 

43415

Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem

 

 

17.          404 - dermatovenerologie

Výkon

číslo

název

 

44007

Venerologické epidemiologicko-psychologické šetření a depistáž sexuálně přenosných chorob

 

lze vykázat pouze při nově zjištěném onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

18.          407 - nukleární medicína

Výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína nelze vykazovat současně s výkony jakékoli aplikace, ani s výkonem minimální kontakt.

Výkony

číslo

název

 

47021

Komplexní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně

 

47022

Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicíně

 

47023

Kontrolní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně

 

 nelze vykazovat současně s jinými výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína.

Výkony

číslo

název

 

47125

Kardioangiografie First Pass

 

47133

Radionuklidová ventrikulografie klidová

 

 lze vykázat dvakrát v jednom dni na jednoho pacienta pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Výkon nelze vykazovat současně s výkony kvantifikace dynamického, resp. tomografického vyšetření.

K výkonu

číslo

název

 

47129

Perfuzní scintigrafie myokardu v klidu

 

lze při opakování klidového vyšetření v jednom kalendářním dni vykázat ZULP pouze jednou.

19.          501 - chirurgie

19.1          Peroperační použití sonografu

Peroperační použití sonografu chirurgem se vykazuje stejnojmenným výkonem. Výkon nelze v jednom dni u jednoho pacienta opakovat.

Výkon

číslo

název

 

51611

Peroperační použití sonografu chirurgem

 

nelze vykazovat současně s jiným výkonem sonografického vyšetření.

19.2          Exenterace pánevních orgánů

Výkonem

číslo

název

 

51810

Exenterace pánevních orgánů

 

se vykazuje přední, zadní i totální exenterace.

19.3          Laparoskopie a thorakoskopie

Laparoskopické a thorakoskopické diagnostické a terapeutické výkony v chirurgii, v hrudní chirurgii a v gynekologii se vykazují výkonem

číslo

název

 

51711

Výkon laparoskopický a thorakoskopický

 

Tento výkon nelze kombinovat s výkonem

číslo

název

 

51713

Diagnostická videolaparoskopie a videothorakoskopie

 

 

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat jednou v následujících případech:

1.    cílená punkce orgánu nebo ložiska

2.    cílený odběr biopsie

3.    laváž a odsátí dutiny peritoneální

4.    lýza adhezí přes 10 cm2

5.    lepení orgánu

6.    cholangiografie

7.    subfasciální ligace žilních spojek

8.    jejunostomie

9.    endosonografie

10. koagulace v malé pánvi

11. odstranění endometriózy prvního a druhého stupně

12. sterilizace

13. punkce oocytu

14. přenos gamet nebo embryí do vejcovodu

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce dvakrát v případech:

1.    výkon na lymfatickém systému

2.    appendektomie

3.    hernioplastika jednostranná primární

4.    esofagokardiomyotomie

5.    revize žlučových cest

6.    destrukce nádoru nebo metastáz

7.    resekce Meckelova divertiklu

8.    lokální excize z jater

9.    bederní sympatektomie

10. choledocholithotomie

11. resekce ovaria

12. enukleace jednoduché cysty

13. salpingotomie lineární

14. salpingektomie

15. ovarektomie

16. adnexektomie

17. salpingo (fimbrio) ovariolýza

18. myomektomie do 5 cm subserózní, pedunkulovaný myom do 5 cm

19. sutura dělohy po iatrogenní perforaci

20. extrakce cizího tělesa z dutiny břišní

21. transsekce sakrouterinních vazů

22. ventrosuspense dle Gilliam-Schautaovariopexe, ovariální dekapsulace (drilling)

23. drenáž abscesu

24. adheziolýza prvního stupně

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce třikrát v případech:

1.    cholecystektomie prostá

2.    appendektomie při peritonitidě

3.    revize při peritonitidě nejasného původu nebo při traumatu

4.    sutura perforovaného vředu gastroduodena

5.    kolostomie

6.    antirefluxní plastika

7.    hernioplastika recidivující kýly

8.    lymfadenektomie pánevní

9.    trunkální vagotomie

10. transrektální endoskopická operace

11. evakuace hematomu nebo empyemu plic

12. sympatektomie jednostranná hrudní

13. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

14. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

15. neostomie a fimbrioplastika

16. plikace oblých vazů helikoidním stehem - ventrosuspense

17. obliterace Douglasova prostoru dle Moschowitze

18. odstranění endometriózy třetího stupně, ovariální endometriomata

19. adheziolýza druhého stupně

20. laparoskopická operace varikokély

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce čtyřikrát v případech:

1.    hernioplastika oboustranná primární

2.    sutura střeva jako samostatný výkon

3.    revize při akutní pankreatitidě a drenáž abscesu

4.    lymfadenektomie paraaortální

5.    klínovitá resekce plic

6.    enukleace tumoru plic

7.    pleurektomie abraze

8.    laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

9.    supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

10. adheziolýza třetího stupně

11. resekce pánevního abscesu

12. závěsná operace pro inkontinenci

13. myomektomie nad 5 centimetrů subserozní a intramurální

14. laparoskopická operace retinovaného varlete - pouze po schválení revizním lékařem

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce pětkrát v případech:

1.    anastomosa na trávícím traktu jako samostatný výkon

2.    fundoplikace

3.    bandáž žaludku

4.    supraselektivní vagotomie

5.    gastroenterocystoanastomóza podle Jurasze

6.    adrenalektomie

7.    resekce tenkého střeva

8.    totální laparoskopická hysterektomie (TLH)

9.    extenzivní adheziolýza čtvrtého stupně

10. mikrochirurgická reanastomosa tuby

11. mikrochirurgická neostomie nebo fimbriolýza

12. disekce ureteru

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce šestkrát v případech:

1.    resekce tlustého střeva

2.    ezofagokardiomyotomie s fundoplikací

3.    nefrektomie

4.    odstranění tumoru mediastina

5.    dekortikace plíce

6.    pneumonektomie

7.    lobektomie plic

8.    bilobektomie plic

9.    pánevní lymfadenektomie

10. závěsná operace pro vaginální prolaps

11. závěsná operace síťkou pro prolaps dělohy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech:

1.    resekce žaludku BI

2.    resekce jater

3.    paraaortální lymfadenektomie

4.    laparoskopická operace neovaginy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce osmkrát v případech:

1.    resekce žaludku BII

2.    nízká přední resekce rekta

3.    splenektomie

4.    laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie nebo totální laparoskopická hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

5.    laparoskopicky asistovaná radikální vaginální hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce devětkrát v případech:

1.    totální gastrektomie

2.    radikální hysterektomie typu Wertheim a pánevní lymfadenektomie

3.    laparoskopická lymfadenektomie radikální paraaortální a parakavální

Pokud je Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) vykazován opakovaně, je nutno dbát obecného pravidla: výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden v celém rozsahu, tedy i v celém čase. Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat podruhé teprve tehdy, byl-li naplněn požadavek dvojnásobku času.

Pokud je proveden takový laparoskopický diagnostický nebo terapeutický výkon v chirurgii, který není ve výše uvedeném seznamu, vykáže pracoviště Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) v počtu odpovídajícím reálnému odůvodněnému trvání provedeného výkonu.

Čas zahájení i čas ukončení výkonu Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) je nezbytnou součástí zdravotní dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

 

19.4          Výkony sdílené jinou odborností

Výkony

číslo

název

 

51231

Biopsie mammy jehlou, jedna i více

 

51233

Excize tumoru mammy nebo odběr tkáně pro biopsii

 

51235

Parciální nebo klínovitá resekce mammy s biopsií nebo bez nebo mastektomie jednoduchá

 

51237

Klínovitá resekce mammy s radikálním odstraněním axillárních uzlin nebo mastektomie radikální

 

51239

Radikální extirpace axillárních nebo inquinálních uzlin

 

mohou vykazovat také pracoviště gynekologická.

 

 

20.          504 - cévní chirurgie

K výkonům cévní chirurgie lze vykazovat jako ZULP Protamin a Heparin.

21.          505 kardiochirurgie

K výkonům kardiochirurgie lze vykazovat jako ZULP Protamin a Heparin.

21.1          Sternotomie, thorakotomie

Výkon

číslo

název

 

55250

Sternotomie, thorakotomie

 

nelze vykazovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Tento výkon je do ostatních operačních výkonů na hrudníku zahrnut.

22.          506 - neurochirurgie

22.1          Prodloužení operace

Prodlouženou dobu operačního výkonu lze v neurochirurgii vykázat výkonem

číslo

název

 

56178

Prodloužení výkonu kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu

 

Tento výkon lze vykázat tehdy, pokud doba operace překročila čas výkonu alespoň o 30 minut. Výkon lze vykázat opakovaně pouze tehdy, pokud doba prováděné operace překročila čas výkonu operace o 240 minut, tedy za každý dokončený čas výkonu.

22.2          Kranioplastika

Výkon

číslo

název

 

56135

Kranioplastika akrylátová, plexisklová, kovová nebo kostní ploténkou

 

nelze vykazovat spolu s jiným nitrolebním operačním výkonem. Pokud je v rámci takového výkonu kranioplastika provedena, lze vykázat pouze odpovídající ZUM.

ZUM k operačním výkonům lze vykazovat pouze ve skutečně spotřebovaném množství, nikoli v násobcích při násobcích výkonů.

Výkon

číslo

název

 

56113

Intrakraniální durální rekonstrukce

 

nelze vykazovat současně s jinými nitrolebními operačními výkony.

23.          601 - plastická chirurgie

Ošetření a převaz a speciální výkony.

Výkony autorské odbornosti 601 bez omezení místem lze vykazovat pouze při provedení na operačním sálku.

Výkon

číslo

název

 

61447

Exstirpace žlázy z periareolárního řezu u gynekomastie

 

lze vykazovat pouze na základě indikace endokrinologa.

Pokud je ošetření defektu vykázáno jiným výkonem, nelze současně vykázat výkon

číslo

název

 

09243

Ošetření a převaz rány nad 30 cm2

 

09237

Ošetření a převaz rány od 1 cm2 do 10 cm2

 

09241

Ošetření a převaz rány 10 cm2 až 30 cm2

 

 

Výkony

číslo

název

 

61113

Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie5 - 10 cm

 

61115

Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie nad 10 cm

 

nelze vykazovat současně s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkony lze vykázat pouze při provedení výplachu rány sterilním roztokem a přiložení obkladu.

Výkony

číslo

název

 

61113

Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie 5 - 10 cm

 

61123

Excize kožní léze od 2 do 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu

 

61125

Excize kožní léza nad 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu

 

61129

Excize kožní léze, sutura od 2 do 10 cm

 

61131

Excize kožní léze, sutura více než 10 cm

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslo

název

 

61211

Rekonstrukce šlachového poutka

 

61213

Implantace silikonu při defektu šlachy

 

61215

Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem

 

61217

Transposice šlachy flexoru

 

61219

Tenolýza extenzoru

 

61221

Rekonstrukce extenzorového aparátu prstu ruky

 

lze vykazovat jedenkrát na každý operační přístup.

Výkony

číslo

název

 

61231

Implantace umělého MP nebo IP kloubu

 

61235

Arthrodéza MP nebo IP kloubu

 

61239

Distrakce falangy nebo metakarpu

 

61245

Fenestrace šlachové pochvy

 

lze vykazovat jedenkrát na každý prst.

24.          602 - popáleninová medicína

24.1          Ošetření a převaz popálenin

Ošetření a převaz popálenin lze vykázat výkony:

číslo

název

 

62120

Popáleniny - ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko)

 

62140

Popáleniny - ošetření a převaz prvního dorsa ruky nebo nohy

 

62141

Popáleniny - ošetření a převaz dorsa ruky a nohy každého dalšího

 

62130

Popáleniny - ošetření a převaz prvního prstu ruky nebo nohy

 

62131

Popáleniny - ošetření a převaz prstu ruky a nohy každého dalšího

 

62150

Popáleniny - ošetření a převaz ostatní do 5% povrchu těla

 

62160

Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 5-10% povrchu těla

 

62170

Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 10-15% povrchu těla

 

62180

Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 15-20% povrchu těla

 

62110

Převaz popáleniny v rozsahu do 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)

 

62112

Převaz popáleniny v rozsahu nad 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)

 

 

Pokud je popálenina větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně popálenina větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Popáleniny na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou se vykazují samostatnými výkony. Pokud je ošetřeno jedno dorsum (prst), vykáže se výkon „...prvního...“. Pokud je ošetřeno více dors (prstů), vykáže se výkon „...prvního...“ a dále příslušný počet výkonů „...každého dalšího...“ . Podmínkou vykazování dalších výkonů je samozřejmě dodržení celkového času zákroku.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

24.2          Nekrektomie

Nekrektomii lze vykázat výkony:

číslo

název

 

62320

Nekrektomie do 5% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

 

62330

Nekrektomie 5-10% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

 

62340

Nekrektomie 10-15% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

 

62350

Nekrektomie do 15-20% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

 

 

Pokud je nekrektomie větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně nekrektomie větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Výše uvedenými výkony nelze vykázat nekrektomii chemickou. Tu lze vykazovat stejnými výkony jako ošetření popálenin.

24.3          Odběr dermoepidermálních štěpů

Odběr dermoepidermálních štěpů lze vykázat výkony

číslo

název

 

62610

Odběr dermoepidermálního štěpu do 1% z plochy povrchu těla

 

62640

Odběr dermoepidermálního štěpu 1 - 5% z plochy povrchu těla

 

62660

Odběr dermoepidermálního štěpu 5 - 10% z plochy povrchu těla

 

62670

Odběr dermoepidermálního štěpu 10-15% z plochy povrchu těla

 

62680

Odběr dermoepidermálního štěpu 15 - 20% z plochy povrchu těla

 

 

Pokud je odběr štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně odběr štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

24.4          Kožní štěpy

Kožní štěpy (při popáleninách i při jiných kožních ztrátách) lze vykázat výkony:

číslo

název

 

62430

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) prst ruky nebo nohy

 

62420

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) obličej

 

62421

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) krk nebo skalp

 

62440

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo ostatní do 5% povrchu těla

 

62412

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 5-10% povrchu těla

 

62413

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 10-15% povrchu těla

 

62414

Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 15-20% povrchu těla

 

 

Pokud je plocha štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně plocha štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu nebo dlaních rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

24.5          Xenotransplantace

Xenotransplantace lze vykázat výkony:

číslo

název

 

62510

Xenotransplantace do 1% povrchu těla

 

62520

Xenotransplantace 1-5% povrchu těla

 

 

Pokud je plocha xenotransplantace větší než 5% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce čtyři výkony do 1% a odpovídající počet výkonů 1-5%.

25.          603 - gynekologie

25.1          Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název

 

63587

Pertubace terapeutická

 

63591

Test průchodnosti tub

 

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo

název

 

63594

Primární laparotomie pro ca ovaria

 

nelze vykazovat současně s žádným dalším operačním výkonem.

Výkony

číslo

název

 

63313

Amnioskopie

 

63323

Odebírání vzorku krve z hlavičky plodu (za použití amnioskopu)

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo

název

 

63315

Fetoskopie

 

63317

Fetoskopie s odběrem tkáně plodu

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo

název

 

63312

Oxytocinový zátěžový test

 

63117

Kardiotokografické sledování rodičky v průběhu porodu

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo

název

 

63598

Punkce Douglasova prostoru

 

63592

Punkce Douglasova prostoru s incizí a drenáží

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo

název

 

63540

Elektro-diathermokoagulace čípku děložního

 

63591

Test průchodnosti tub

 

63532

Odběr materiálu s pochvy, čípku a hrdla děložního

 

63311

Odběr plodové vody transabdominální amniocentézou

 

63521

Hymenotomie, hymenectomie

 

63511

Excize vulvy

 

nelze vykazovat současně.

 

Výkony

číslo

název

 

63579

Hysterectomie a adnexectomie s omentectomií pro malignitu

 

63596

Totální omentektomie

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo

název

 

63133

Manuální vybavení zadržené placenty

 

63127

Sectio caesarea

 

63129

Sectio caesarea a sterilizace

 

63131

Sectio caesarea s následnou hysterectomií

 

nelze vykazovat současně.

25.2          Kolposkopické vyšetření

Výkon

číslo

název

 

63061

Kolposkopické vyšetření základní

 

lze vykazovat současně s výkony cílené a kontrolní vyšetření, ale nelze vykazovat současně s výkonem komplexní vyšetření.

25.3          Porod

Jednotlivé výkony vedení porodu nelze vykazovat současně.

25.4          In vitro fertilizace

Výkony in vitro fertilizace lze vykazovat v rozsahu nejvýše tří kompletních monitorovaných cyklů, a to pouze pro pojištěnce ženského pohlaví ve věku od 22 let do 38 let + 364 dnů. V případě, kdy se jedná o oboustrannou úplnou neprůchodnost vejcovodů, lze výkony in vitro fertilizace vykazovat pro ženy od 18 let.

26.          604 - dětská gynekologie

26.1          Kombinace výkonů

Výkon

číslo

název

 

64215

Irigace virginální pochvy s aplikací medikamentu

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

27.          606 - ortopedie

Na ošetření jedné anatomické lokality nelze u jednoho pacienta v jeden kalendářní den vykázat více jak jeden výkon fixace.

Výkon

číslo

název

 

66031

Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence

 

nelze vykazovat současně s výkony klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou vykazování výkonu je sonografický přístroj.

Výkon

číslo

název

 

66317

Revizní operace páteře - přední - zadní - odstranění implantátu

 

nelze vykazovat jako samostatný výkon, vykazuje se současně s výkony Operační přístup na páteři standardní, přední nebo zadní.

28.          701 - ORL

28.1          Použití kryokauteru a laseru

Pokud je při chirurgickém výkonu v ORL oblasti použit laser nebo kryokauter, lze vykázat výkony

číslo

název

 

71825

Kryokauter v ORL á 10 minut

 

71821

Laser v ORL á 10 minut

 

Oba výkony lze vykazovat současně. Tyto výkony lze u jednoho pacienta jednotlivě i v kombinaci vykazovat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

 

28.2          Balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení

Výkon číslo 71630 balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení – může být vykazován při uvedených indikacích:

C05  Zhoubný novotvar patra

C11  Zhoubný novotvar nosohltanu

C30.0 Zhoubný novotvar nosní dutiny

C31  Zhoubný novotvar vedlejších dutin

C81  Hodgkinova nemoc

C82  Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom

C83  Ne-Hodgkinův (difusní) lymfom

C84  Periferní a kožní T- buněčné lymfomy

C85  Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů

C91  Lymfoidní leukémie

C92  Myeloidní leukémie

C93.0 Akutní monocytární leukémie

C95.0 Akutní leukémie neurčeného buněčného typu

D10.6 Nezhoubný novotvar nosohltanu-nasopharynx

D18.0 Hemangiom a lymfangiom kterékoliv lokalizace

D61.9 Aplastická anémie, NS

D66  Dědičný nedostatek faktoru VIII.

D67 Dědičný nedostatek faktoru IX.

D68  Jiné vady koagulace

D69.Purpura a jiné krvácivé stavy

I10 Esenciální (primární) hypertenze

N18 Chronické selhání ledvin

S 02.1 Zlomenina lebeční spodiny-fractura baseos cranii

S02.2 Zlomenina nosních kostí

S02.3 Zlomenina spodiny očnice-fractura baseos orbitae

S02.4 Zlomenina lícní (jařmové) kosti –fractura ossis zygomatici-a horní čelisti-maxillae

T81.0 Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené

Z51.1 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

28.3          Nystagmografická vyšetření

Výkony nystagmografických vyšetření nelze v jednom dni vykazovat současně.

28.4          Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název

 

71641

Submukosní resekce nosní přepážky

 

71649

Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo

název

 

71661

Výplach čelistní dutiny

 

71663

Punkce čelistní dutiny

 

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo

název

 

71113

Kalorický test

 

71115

Vyšetření semispontánních vestibulárních jevů

 

71117

Optokinetický test

 

71119

Gustometrie

 

71121

Posturografie

 

71123

Rotační testy k vyšetření poruch rovnováhy

 

71511

Výplach cerumina nebo vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu

 

71615

Excize jednoho nosního polypu

 

71211

Biopsie z nosu

 

71611

Vynětí cizího tělesa z nosu - jednoduché

 

71623

Terapie epistaxe kauterizací

 

71625

Přední tamponáda nosní provedená odborně otorhinolaryngologem

 

71661

Výplach čelistní dutiny

 

71713

Nepřímá laryngoskopie s odstraněním léze nebo cizího tělesa hypofaryngu nebo laryngu

 

71781

Sondáž, dilatace, výplach slinné žlázy

 

71580

Vyčištení trepanační dutiny

 

71525

Lokální excize, odstranění polypu ze zvukovodu

 

71719

Výměna tracheostomické kanyly

 

71614

Anemizace s odsáváním z vedlejších nosních dutin

 

71212

Diafanoskopie vedlejších nosních dutin

 

71613

Intramukozní injekce do nosní sliznice jako samostatný výkon

 

71565

Politzerace

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslo

název

 

71641

Submukozní resekce nosní přepážky

 

71651

Septoplastika

 

nelze vykazovat současně s výkonem

číslo

název

 

71649

Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

 

 

Výkony

číslo

název

 

71787

Incize, drenáž peritonzilárního event. faryngeálního abscesu nebo hematomu

 

71789

Dilatace incize při peritonzilárním abscesu

 

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo

název

 

71715

Nepřímá laryngoskope s insitilací léků do hrtanu

 

nelze vykazovat současně s výkonem anestézie.

29.          702 - Foniatrie

29.1          Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název

 

72113

Vyšetření pro korekci sluchové vady sluchadlem (první)

 

72115

Vyšetření pro aplikaci sluchadla kontrolní

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt

30.          705 - Oftalmologie

Ve výkonech autorské odbornosti oftalmologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

30.1          Oftalmoskopie

Výkony

číslo

název

 

75137

Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze (1 oko) přímou oftalmoskopií

 

75121

Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (1 oko)

 

75153

Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze (1 oko)

 

nelze vykazovat současně, s výjimkou lékaře - sítnicového specialisty.

30.2          Komplexní vyšetření

Výkon komplexní vyšetření oftalmologem obsahuje, a tedy s tímto výkonem nelze současně vykazovat, následující výkony:

číslo

název

 

75139

Nitrooční tlak Schiotzovým tonometrem (1 oko)

 

75137

Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)

 

30.3          Kombinace výkonů

Výkony

 

číslo

název

 

 

75113

Zátěžové testy u glaukomu - obě oči

 

 

75131

Gonioskopie (1 oko)

 

 

 

 

 

75135

Exoftalmometrie nebo Schimerův test nebo vyšetření barvocitu tabulkami nebo pupilometrie nebo vyšetření Amslerovou mřížkou

 

 

75137

Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)

 

 

75139

Nitrooční tlak Schipotzovým tonometrem (1 oko)

 

 

75141

Tonometrie aplanační (1 oko)

 

 

75143

Perimetr statický (1 oko)

 

 

75145

Perimetr kinetický nebo kampimetr (1 oko)

 

 

75387

Kryoepilace řas jednoho víčka nebo elektroepilace

 

 

75389

Epilace řas očního víčka pinzetou, incize akutního chalázia

 

 

75153

Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze - 1 oko

 

 

75157

Objektivní vyšetření refrakce obou očí a předpis brýlí do dálky a do blízka

 

 

75385

Extirpace jednoho chalázia, vynětí s pouzdrem

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

číslo

název

 

75225

Aplikace radioaktivní plomby

 

nelze vykazovat současně s výkony ošetřovacích dnů resuscitační a intenzívní péče.

31.          706 - Urologie

31.1          Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název

 

76235

Extrakorporální litotrypse solitárního konkrementu rázovou vlnou

 

76237

Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu rázovou vlnou

 

nelze vykazovat současně na stejné ledvině.

Výkony

číslo

název

 

76235

Extrakorporální lithotrypse solitárního konkrementu rázovou vlnou

 

76237

Extrakorporální lithotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu

 

nelze vykazovat v jednom roce na stejné ledvině.

31.2          Cystometrie

Cystometrie v urologii se vykazuje výkonem

číslo

název

 

76127

Cystometrie plnící

 

Tímto výkonem se vykazuje jak plnící cystometrie vodní, tak plnící cystometrie plynová. Výkon lze vykázat nejvíce jeden za jeden den.

31.3          Cystouretroskopie

K výkonu

číslo

název

 

76531

Cystouretroskopie

 

 lze přičíst výkony:

číslo

název

 

76561

Fotokoagulace tumoru laserem

 

76565

Biopsie ev. extrakce z měchýře - cizí těleso, konkrement, stent

 

76567

Aplikace terapeutik do stěny měchýře ev. uretry

 

 

31.4          Katetrizace ureteru

Výkon

číslo

název

 

76215

Katetrizace ureteru

 

 se přičítá k výkonu

číslo

název

 

76531

Cystouretroskopie

 

 

Výkonem

číslo

název

 

76215

katetrizace ureteru

 

se vykazuje jak diagnostická katetrizace ureteru, tak i endoskopická extrakce konkrementu z ureteru, tripse konkrementu v močovodu, endoskopická discise striktury ureteru, endoskopická biopsie z ureteru včetně koagulace a zavedení stentu do ureteru. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon katetrizace ureteru vykázat dvakrát.

31.5          Pyelotomie, nefrotomie, operační nefrostomie

Nefrotomie s extrakcí konkrementu, případně s nefrostomií, operační nefrostomie a pyelolitotomie se vykazují jedním výkonem.

31.6          Perkutánní extrakce konkrementů

Výkony

číslo

název

 

76545

Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse

 

76547

Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

 

se přičítají k výkonu

číslo

název

 

76543

Nefroskopie perkutánní (bez cystoskopie a sondáže močovodu)

 

Výkony

číslo

název

 

76545

Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse

 

76547

Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

 

nelze vykazovat současně. Tyto výkony nelze u jednoho pacienta v jednom dni vykázat více než jedenkrát.

31.7          Excize spermatokély a operace hydrokély

Excize spermatokély a operace hydrokély se vykazují jedním výkonem

číslo

název

 

76451

Excize spermatokély nebo operace hydrokély

 

32.          708 - ARO

Výkon číslo 78116 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78231 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti D:

1.    Odstranění (vytnutí) mozkové tkáně

2.    Vypuštění (vytnutí) mozkového abscesu

3.    Zevní vyústění mozkových komor a cisteren

4.    Reparace kostních úlomků kalvy

5.    Reparace tvrdé pleny mozkové

6.    Vypuštění epidurálního nebo subdurálního krevního výronu nebo abscesu

7.    Přetětí, destrukce nebo excize mozkového nervu uvnitř lebky

8.    Stereotaktické uvolnění mozkového nervu

9.    Otevření lebky pro pooperační krvácení

10.  Otevřená operace na mozkových cévách

11.  Odstranění hypofýzy

12.  Excize části hypofýzy

13.  Excize epifýzy

14.  Primární nebo revizní operační dekomprese krční a hrudní páteře

15.  Primární a revizní excize krční, hrudní a bederní meziobratlové ploténky

16.  Kombinovaná přední a zadní operační fuse krčních obratlů

17.  Transorální krční fuse (s nebo bez zavedení protézy)

18.  Primární nebo revizní fuse kloubu páteře

19.  Primární excize bederní meziobratlové ploténky předním přístupem

20.  Dekomprese zlomeniny páteře

21.  Otevřená fixace zlomeniny páteře

22.  Částečné vytětí páteřní míchy

23.  Otevřená operace páteřní míchy

24.  Úprava meningomyelokély

25.  Vynětí ložiska poškození uloženého subdurálně

26.  Vynětí nádoru míchy

27.  Blokáda plexus coeliacus

28.  Oboustranná blokáda nervus planchnicus

29.  Zadní blokáda ganglií míšních kořenů

30.  Intrathekální neurolýza

31.  Injedce místního anestetika nebo glycerolu do ganglia trigeminu

32.  Bederní sympatektomie diagnostická - místní anestetikum

33.  Bederní sympatektomie terapeutická - neurolýza

34.  Oboustranná rekonstrukce očních víček

35.  Vytětí sklivce plochým přístupem s vnitřní tamponádou

36.  Rekonstrukce zevního zvukovodu

37.  Druhá operace příštitných tělísek

38.  Rekonstrukce prsu s užitím TRAMS

39.  Plastika hrudní stěny

40.  Odstranění brzlíku

41.  Úprava prasklé bránice

42.  Zřasení paralyzované (ochrnuté) bránice

43.  Úprava vrozené brániční kýly

44.  Thorakoskopické výkony

45.  Odstranění jedné plíce

46.  Odstranění laloku plicního (včetně vytětí segmentu)

47.  Otevřené vytětí poškozeného (nemocného) ložiska z plíce

48.  Dekortikace (odstranění pohrudnice nebo poplicnice)

49.  Odstranění poplicnice pro pneumothorax

50.  Perkutánní transluminární plastika koronární tepny nebo angioplastika (včetně lasser)

51.  Perkutánní transluminární snesení síňokomorového uzlu

52.  Vyšetření převodního systému srdečního

53.  Srdeční pacemaker (kardiostimulátor) zavedený žilou

54.  Zavedení a umístění kardiostimulátoru kvůli tachykardii

55.  Kontrastní radiologické vyšetření srdce (včetně koronárních cév)

56.  Incise a excise perikardu

57.  Dekomprese srdeční tamponády

58.  Perkutánní transluminární zavedení protézy pro ductus arteriosus

59.  Transluminární operace na plicní tepně

60.  Vytětí části karotické tepny

61.  Bypass karotické tepny

62.  Otevřená operace na mozkové tepně

63.  Bypass z podklíčkové tepny

64.  Vytětí části podklíčkové tepny a její záplata

65.  Jiná úprava na podklíčkové tepně

66.  Bypass ledvinné tepny

67.  Vytětí části ledvinné tepny

68.  Otevřené operace na ilických tepnách

69.  Otevřené operace stehenní tepny

70.  Náhrada aneurysmatu podkolenní tepny

71.  Mikrotepenný nebo žilní štěp

72.  Mikrochirurgická oprava tepny

73.  Oprava tepenožilní píštěle

74.  Částečné vytětí jícnu

75.  Otevřené vytnutí poškozeného (nemocného) místa z jícnu

76.  Bypass jícnu

77.  Revize jícnové anastomózy

78.  Úprava jícnu

79.  Arteficiální vstup do jícnu

80.  Protnutí svaloviny jícnu

81.  Hellerova operace

82.  Totální vytětí žaludku

83.  Totální excise tlustého střeva a anastomóza tenkého střeva na konečník

84.  Anastomóza z tenkého střeva na řiť a vytvoření výchlipky (zásobníku)

85.  Vytnutí konečníku s kolonoanální anastomosou a kolostomií

86.  Vytnutí konečníku i řiti

87.  Vytnutí konečníku s užitím svorek

88.  Vytnutí konečníku a zevní vyústění tlustého střeva

89.  Odstranění nadledvinky oboustranně

90.  Částečné vytnutí z jater

91.  Odstranění jaterního nádoru

92.  Úprava (korekce) na játrech

93.  Laparoskopické výkony

94.  Úprava na žlučovodu

95.  Neúplné vytnutí slinivky

96.  Úprava vrozené brániční kýly

97.  Laparotomie a úprava mnohočetného viscerálního poranění

98.  Vytětí ledviny a okolní tkáně

99.  Perkutánní odstranění ledvinného konkrementu

100. Vytvoření močovodu ze střeva

101. Oboustranná ureterolýza

102. Totální vytětí močového měchýře (s vytvořením náhrady ze střeva)

103. Vytětí dělohy a adnex a odstranění okolní tkáně břišním přístupem

104. Radikální vytnutí zevního genitálu ženy včetně odstranění tříselných uzlin

105. Implantace protézy na dolní končetinu

Výkon číslo 78117 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78232 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti E:

1.    Vytnutí nádoru v mozkomozečkovém úhlu

2.    Podvaz nebo zasvorkování výdutě mozkové tepny

3.    Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny

4.    Fuse obratlů pro skoliosu nebo kyfosu Harringtonovým instrumentariem

5.    Radiační destrukce

6.    Vytětí sklivce kombinované s odstraněním membrány (zavedení vnitřní tamponády)

7.    Totální a parciální pharyngectomie

8.    Totální laryngectomie

9.    Parciální laryngectomie

10.  Rekonstrukce hrtanu se štěpem

11.  Částečné vytětí průdušnice

12.  Rekonstrukce průdušnice

13.  Operace na otevřeném srdci

14.  Uzavřené protětí chlopně

15.  Terapeutická transluminární operace na srdeční chlopni

16.  Bypass koronární tepny včetně získání štěpu

17.  Revize bypassu koronární tepny

18.  Otevřená angioplastika koronární tepny

19.  Korekce anomálie koronárních tepen

20.  Otevřená operace na převodním systému srdečním

21.  Mapou řízená (vedená) chirurgie komorových arytmií

22.  Odstranění kardiostimulátoru a provedení bypassu

23.  Korekce truncus arteriosus

24.  Otevřená korekce pro ductus arteriosus

25.  Vytvoření zkratu do plicní tepny z aorty použitím vřazené protézy

26.  Napojení plicní tepny přímo na aortu

27.  Vytvoření zkratu do plicní tepny z podklíčkové tepny vřazením protézy

28.  Napojení do plicní tepny z podklíčkové tepny

29.  Úprava plicní tepny

30.  Otevřená operace na plicní tepně

31.  Odstranění embolu z plicních cév

32.  Náhrada aneurysmatického segmentu (výdutě) aorty

33.  Plánovaná náhrada vzestupné aorty

34.  Plánovaná náhrada obloukové aorty

35.  Bypass části aorty

36.  Revize náhrady (protézy) aorty

37.  Plastická úprava aorty

38.  Podvaz nebo svorka aneurysmatu mozkové tepny

39.  Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny

40.  Vytětí části viscerální (útrobní) větve z břišní aorty a její náhrada

41.  Otevřené operace na viscerálních větvích břišní aorty

42.  Vytětí jícnu a žaludku

43.  Totální odstranění jícnu a náhrada střevem

44.  Vytnutí tlustého střeva, konečníku a řiti a umělé zevní vyústění tenkého střeva

45.  Vytnutí celého jaterního laloku

46.  Totální vytnutí slinivky

47.  Transplantace ledvin

48.  Exenterace z pánve

 

32.1          Hyperbarická oxygenoterapie

Výkon číslo 78840 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - může být vykazován při jednotlivých indikacích nejvíce v dále uvedených frekvencích:

Indikace

Diagnóza

Počet expozic

Počet sérií

Otrava CO, kouřovými plyny, sirovodíkem

T58

T59.9

5

5

1

1

Otrava halogenovanými alifatickými a aromatickými uhlovodíky (např. tetrachlormetanem)

T53

5

1

Otrava kyanidy

T57.3

5

1

Dekompresní nemoc

T70.3

T70.9

3

3

1

1

Vzduchová embolie po výkonu

T81.7

2

1

Vzduchová embolie úrazová

T79.0

3

1

Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi, injekci

T80.0

1

1

Anaerobní infekce (plynatá sněť, septický šok)

A48.0

A41.4

20

15

2

2

Edém mozku (po úraze, intoxikaci, operaci)

G93.6

S06.1

10

10

1

1

Stavy spojené s KPR (apalický syndrom, hypoxie mozku)

G43.1

30

3

Stavy po krvácení a kontusi mozku

S06.2

30

2

Akutní traumatické ischemie

T79.6

20

2

Crush syndrom

T79.5

15

3

Kardiogenní šok

R57.0

1

1

Šokové stavy (anaerob. sepse, hemorragický šok)

R57.8

R57.1

2

2

1

1

Methemoglobinaemie

D74.8

5

1

Ischemie a gangréna při arterioskleróze DK

I70.2

I70.8

30

30

4

3

Gangréna při diabetu

E10.5

E10.4

30

30

4

4

Tromboangitis obliterans - Burgerova nemoc

I73.1

20

3

Kožní defekty obtížně se hojící (dekubitální vředy, při neurologických postiženích)

I70.1

30

4

Bércové vředy obtížně se hojící, pyoderma gangr. purpura fulminans

I83.0

L88

30

30

3

3

Traumatická ischemie svalu po úrazu, compartment syndrom

T04.9

T79.6

30

30

3

3

Žilní městky se vředem a zánětem

I83.2

30

3

Nehojící se defekty po amputacích

T87.5

30

3

Transplantace tkáně, přihojování kožních transplantátů

T86.8

30

2

Vasculitis kůže (primární a sekundární)

L95.9

30

3

Osteomyelitis - zánět kostní dřeně

M86.0-8

30

3

Postradiační poškození (např. osteoradionekroza ap.)

Z92.3

Y89

20

20

2

2

Osteonekroza

M87

20

2

Sudeckův syndrom

M89.0

25

3

Hluchota jednostranná, oboustranná (náhlá)

H91.2

10

2

Účinky silného hluku na vnitřní ucho

H83.3

10

2

Porucha vestibulární funkce (závrať)

H81.3

20

3

Menierova nemoc

H81.0

20

3

Tinitus

H81

20

3

Pulpitis

K04.0

10

2

Okluze arteriae centralis retinae

H34.1

15

2

Diabetická retinopatie

H36.0

25

3

Roztroušená skleroza mozkomíšní v počátečních stadiích

G35

30

3

Jiné demyelinisace CNS

G37.8

30

3

Alzheimrova nemoc

G30.0

30

3

Neuralgie n. trigemini

G50.0

20

2

Perifer. obrna n. facialis

G51.0

20

2

Poúrazová bolest hlavy

G44.3

20

2

Migrena

G43

20

3

Gastroduodeální vřed (Helicobacter pylori)

K25.9

K26

20

20

2

2

Postoperační píštěle s recid. anaerobními infekcemi

K63.2

30

2

Morbus Crohn

K50

30

3

Toxická hepatopatie (po cytostatické léčbě, otravách)

K71

20

2

Cystoidní pneumatoza střeva

 

15

3

Popáleniny, omrzliny

T20-32

T33-35

30

30

2

2

                Vysvětlivky k tabulce

                               Indikace                                indikace pro kterou je hyperbarická oxygenoterapie prováděna

                               Diagnóza              kód diagnózy dle MKN 10

Počet expozic      nejvyšší počet expozicí, který je možno vykázat pro danou indikaci v jedné

léčebné sérii

Počet sérií            nejvyšší počet sérií, který je možno pro danou indikaci vykázat v jednom

kalendářním roce

33.          709 - Zdravotnická záchranná služba

Výkon

číslo

název

 

06713

Přednemocniční neodkladná péče, sledování eventuelně transport pacienta pracovníkem ZS (SZP s úplným středoškolským vzděláním) á 15 minut

 

nelze za tutéž čtvrthodinu vykazovat současně s žádným jiným výkonem kromě výkonu dopravy.

34.          801 - klinická biochemie

Výkon

číslo

název

 

81211

Glukóza moč kvalitativně

 

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření a s výkony

číslo

název

 

81347

Analýza moči chemicky a mikroskopicky

 

09123

Analýza moči chemicky

 

35.          807 - patologie

35.1          Kombinace výkonů

Výkony

číslo

název

 

87110

Pitva standardní

 

87113

Pitva technicky obtížná

 

87111

Pitva parciální

 

nelze vykazovat současně.

35.2          Stanovení diagnózy

Stanovení bioptické diagnózy a cytologické diagnózy se vykazuje vždy na jeden topografický kód.

35.3          Barvení cytologického preparátu

Výkon číslo 87433 autorské odbornosti 823 nelze vykazovat v případě gynekologické cytologie. Pro tyto účely se vykazuje výkon číslo 95115 autorské odbornosti 817 v počtu jeden na jeden preparát.

36.          809 - radiodiagnostika

Ve výkonech autorské odbornosti radiodiagnostika je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie. U výkonu

číslo

název

 

89339

Stereotaktická biopsie nebo stereotaktická lokalizace nehmatné léze prsu

 

lze výkon lokální anestézie vykázat.

V úhradě RTG filmů je zahnuta úhrada chemikálií na jejich zpracování.

Výkon

číslo

název

 

89419

Punkční angiografie

 

nelze vykazovat současně s výkony přehledné či selektivní angiografie.

Výkon

číslo

název

 

89421

Měření tlaku při angiografii

 

nelze vykazovat současně s výkony koronarografickými, ventrikulografickými a PTCA.

K výkonu

číslo

název

 

89437

PTCA více věnčitých tepen

 

je možno AG sadu vykázat jako ZUM pouze tehdy, nenavazuje-li výkon na výkony:

číslo

název

 

89431

Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (ev. bypassu)

 

89433

Navazující selektivní koronarografie věnčité tepny či bypassu

 

89429

Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen

 

Výkon

číslo

název

 

89312

Denzitometrie dvoufotonová

 

lze vykázat pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

37.          901 - klinická psychologie

V jednom kalendářním měsíci nemůže být vykázáno současně komplexní a cílené vyšetření klinickým psychologem.

Klinická vyšetření 2 může vykázat pouze klinický psycholog s praxí nad 6 let.

Výkony

číslo

název

 

37121

Psychodiagnostika s náročným psychoterapeutickým zásahem á 90 minut

 

 

 

 

 

 

 

může vykázat pouze klinický psycholog s celkovou délkou praxe nad 6 let a specializací v systematické psychoterapii.

 

38.          910 - PSYCHOTERAPIE

38.1          Indikace

Výkony psychoterapie lze vykazovat pouze tehdy, pokud byly indikovány ošetřujícím lékařem - psychiatrem, ošetřujícím lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo registrujícím praktickým lékařem. Indikace je platná po dobu nejdéle tří po sobě následujících kalendářních měsíců.

38.2          Vykazování

Výkony psychoterapie mohou vykazovat pouze psychoterapeuti se specializací v systematické psychoterapii (lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové).

Výkony

číslo

název

 

35610

Psychoterapie skupinová, typ I., pro skupinu max. 9 osob á 120 min.

 

35620

Psychoterapie skupinová, typ II., pro skupinu 10 - 14 osob - á 120 min.

 

nelze vykazovat v jednom kalendářním čtvrtletí současně.

Výkon

číslo

název

 

35650

Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut

 

lze vykázat pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

 

38.3          Vykazování výkonů ve stacionáři

Ve stacionáři s psychoterapeutickým programem lze výkony psychoterapie kombinovat s výkony kontrolního psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 týden a výkony cíleného psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 na léčebný program (v případě psychologického či pedopsychologického vyšetření jde vždy o omezení na jedno vyšetření, nikoliv na jeden výkon).

Stacionáře s psychoterapeutickým programem - pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00041 vykázat buď výkon 35610 - psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 3/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 3/1 den. V jednom čtvrtletí lze na základě zdravotní indikace (a po zápisu v dokumentaci) přejít z psychoterapie 35610 na psychoterapii 35620 nebo naopak 1krát. V případě, že je součástí léčebného programu komunita, lze dále vykázat výkon 35630 - psychoterapie skupinová, typ III. s OF: 2/1 den. Jiná než uvedená frekvenční omezení pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři neplatí. Na základě indikace (uvedené v dokumentaci) lze vykázat výkony psychoterapie individuální (35520) či rodinné (35650). Uvedené výkony psychoterapie lze vykazovat s ošetřovacím dnem 00041 maximálně po dobu 3 měsíců od zahájení léčby ve stacionáři. Po této době bude případné prodloužení léčby schváleno revizním lékařem pouze v případě, že se jedná o dg. Skupiny F20 - F29 (psychózy schizofrenního okruhu), F60.3 (hraniční poruchy osobnosti) a F10 - F16 vždy pouze s číslicí 2 na čtvrtém místě (některé toxikomanie se syndromem závislosti) a že dosavadní psychoterapeutická péče ve stacionáři měla prokazatelný efekt.

 

38.4          Kombinace s klinickými vyšetřeními

Výkony psychoterapie nelze kombinovat s výkony klinických vyšetření.

 

39.          911 - výkony sester

Výkony autorské odbornosti 911 vykazují sestry pracující v ordinacích praktických a jiných ošetřujících lékařů. Podmínkou je u praktických lékařů registrace pacienta, u ostatních lékařů musí být indikující lékař zároveň ošetřujícím lékařem pacienta. Ošetřující lékař pacienta může indikovat výkony sester pouze v souvislosti s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Výkony autorské odbornosti 911 mohou být vykázány pouze tehdy, pracuje-li sestra mimo ordinaci.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137.

39.1          Infúzní terapie

Výkon

číslo

název

 

06115

Dohled nad průběhem infúzní terapie á 30 minut

 

může být vykazován spolu s výkonem

číslo

název

 

06113

Komplex - aplikace ordinované infúzní terapie po písemném pověření ošetřujícím lékařem pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

 

 pouze tehdy, přesahuje-li doba zákroku 60 minut (dokončený čas obou výkonů).

40.          918 - Fyzioterapeut

Výkon

číslo

název

 

21711

Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění

 

lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a rehabilitačního pracovníka.

40.1          Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)

Výkony individuální LTV lze vykazovat současně nejvýše do celkového času 60 minut na jednoho pacienta dvakrát v jednom kalendářním dni.

Výkon

číslo

název

 

21215

Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků

 

nelze vykazovat v jednom kalendářním dni u jednoho pacienta současně s dalšími výkony LTV.

40.2          Fyzikální terapie

Výkony fyzikální terapie lze vykázat nejvýše dva různé a nejvýše čtyři celkem v jednom kalendářním dni.

41.          921 - Porodní asIStentka

Autorská odbornost 921 může v rámci návštěvní služby vykazovat i výkony číslo 06135 a 06137 autorské odbornosti 911.

42.          925 - domácí ZDRAVOTNÍ péče

Výkony autorské odbornosti 925 vykazují pouze zdravotnická zřízení poskytující domácí zdravotní péči.

Výkony autorské odbornosti 925 mohou být vykázány na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace.

Písemná indikace k domácí zdravotní péči musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající čtyřem typům ošetřovací návštěvy.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137

Výkony Ošetřovací návštěvy - typ I. až IV. lze vykázat nejvíce tři v jednom dni.

Výkon

číslo

název

 

06311

Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči

 

lze vykázat pouze dvakrát ze jeden cyklus soustavné domácí zdravotní péče, nejvíce však dvakrát za tři měsíce.

Vlastní domácí zdravotní péče se vykazuje především výkony Ošetřovací návštěvy. Tyto výkony lze vykazovat současně s výkony materiálovými, tedy s výkony:

1.    Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí

2.    Odběr biologického materiálu

3.    Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

4.    Ošetření stomií

5.    Lokální ošetření

6.    Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů

7.    Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

8.    Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

a s výkonem Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče.

43.          927 - ortoptická sestra

Výkony ortoptická cvičení aktivní, pasivní a pleoptická prováděná ortoptickou sestrou lze vykazovat současně, nejvíce však šest v jednom kalendářním dni.

44.          999 - výkony bez autorské odbornosti

Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická pracoviště.

44.1          Čas strávený dopravou

Výkon

číslo

název

 

09521

Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 minut

 

nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.

44.2          Návštěva v ÚSP

Výkon

číslo

název

 

09519

Návštěva specialisty u pacienta

 

pokud se jedná o návštěvu v ústavu sociální péče nebo obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho obyvatele tohoto ústavu, výkon klinického vyšetření se vykazuje zvlášť.

44.3          Kanylace žíly

Výkonem

číslo

název

 

09220

Kanylace periferní žíly včetně infúze

 

nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výkony infúze.

44.4          UZ vyšetření

Výkony

číslo

název

 

09135

UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách

 

09137

UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách

 

09139

UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách

 

lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová dokumentace.

44.5          Telefonická konzultace

Výkon

číslo

název

 

09513

Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem

 

hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou problematiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo léčbou.

 

44.6          Ošetření a převazy

Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:

číslo

název

 

09237

Ošetření a převaz rány od 1 cm do 10 cm2

 

09241

Ošetření a převaz rány od 10 do 30 cm2

 

09243

Ošetření a převaz rány nad 30 cm2

 

09239

Sutura malé rány do 5 cm

 

Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat současně pro jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.

Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními výkony odbornosti popáleninové medicíny.

45.          Výkony pouze přístrojové

45.1          Operační mikroskop

Použití operačního mikroskopu lze vykázat výkonem

číslo

název

 

56419

Použití operačního mikroskopu á 15 minut

 

Tento výkon byl definován autorskou odborností neurochirurgie. Byl kalkulován s použitím operačního mikroskopu v pořizovací hodnotě 3 miliony Kč. Tento výkon mohou vykazovat pracoviště všech oborů.

45.2          Použití mikroskopu při operačním výkonu

Pokud je při operačním výkonu v ORL použit mikroskop, lze vykázat výkon

číslo

název

 

71823

Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut

 

Tento výkon autorské odbornosti 999 lze u jednoho pacienta vykázat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.